Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, stran 1419.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) so:
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) na seji dne 26. oktobra 2023;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17 in 16/18) na seji dne 21. novembra 2023;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) na seji dne 28. novembra 2023;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) na seji dne 13. decembra 2023;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) na seji dne 19. 12. 2023;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) na seji dne 26. oktobra 2023
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08, 53/10, 12/20 in 81/22) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločajo mestni oziroma občinski sveti občin ustanoviteljic zavoda, razen o soglasjih:
– k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelku vrtca,
– k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu,
– k objavi prostega delovnega mesta za strokovne delavce v vrtcu,
o katerih odločajo župani občin ustanoviteljic zavoda.«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico ter doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– enota Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica, ki deluje na lokaciji: Vrtec Najdihojca, Gregorčičeva ulica 17, Nova Gorica.«.
3. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki občin ustanoviteljic,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki so zaposleni v organizacijski enoti Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica,
– strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu osnovne šole,
– strokovni delavci, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja,
– strokovni delavci, ki delajo v službi za izvajanje dodatne strokovne pomoči,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«.
4. člen 
V 13. členu se sedemnajsta alineja črta.
Dosedanja osemnajsta alineja postane sedemnajsta alineja.
5. člen 
V 30. členu se v četrtem odstavku za besedo »ustanovitelji« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »po predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Zavod mora uskladiti splošne in druge akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve splošnih in drugih aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
7. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih občin.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-58
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 
Št. 0141-38/2023-4
Dobrovo, dne 21. novembra 2023
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič 
Št. 9000-0010/2023-5
Kanal, dne 28. novembra 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 
Št. 007-0018/2023-5
Miren, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
Št. 00701-58/2023-1
Bukovica, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Tarik Žigon 
Št. 600-3/2023-35
Šempeter pri Gorici, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti