Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

306. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 736.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 19. 12. 2023 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 25. 1. 2024 sprejela naslednje
S P R E M E M B E  S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 35. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»35. člen 
Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo, tako da zlasti:
1. zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela univerze ter za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
2. podpisuje listine univerze in pogodbe, ki jih sklepa univerza z drugimi pravnimi subjekti,
3. sklicuje in vodi seje senata univerze,
4. usklajuje izobraževalno, raziskovalno in razvojno oziroma umetniško in drugo delo članic univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva,
5. s soglasjem senata sprejema smernice in standarde o zagotavljanju kakovosti delovanja univerze,
6. imenuje prorektorje izmed kandidatov, ki jih potrdi senat, in jim določi področje dela,
7. predlaga upravnemu odboru imenovanje glavnega tajnika,
8. na podlagi volitev imenuje dekana članice,
9. imenuje dekana članice, če članica na volitvah ne izvoli dekana,
10. na predlog dekana članice odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja pedagoških delavcev in o soglasjih za njihovo delo zunaj univerze,
11. določa sistemizacijo delovnih mest na univerzi, pri čemer določa sistemizacijo delovnih mest uprave na predlog glavnega tajnika univerze,
12. na podlagi soglasja senata univerze sprejema merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,
13. promovira doktorje znanosti in doktorje umetnosti,
14. podeljuje nagrade in priznanja univerze,
15. poroča o delu univerze senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju,
16. sklepa o razpisu in izvedbi volitev članov senata, upravnega odbora univerze in študentskega sveta univerze,
17. imenuje delovne skupine za opravljanje nalog, pomembnih za univerzo,
18. odloča o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov univerze,
19. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti univerze.
Rektor lahko za opravljanje posameznih opravil iz svoje pristojnosti pooblasti prorektorje, dekane članic in glavnega tajnika univerze. V času daljše odsotnosti dekana ali glavnega tajnika rektor prenese pooblastila, ki jih je prenesel na dekana članice, na prodekana, ki ga je dekan imenoval za svojega namestnika v odsotnosti, oziroma na pomočnika glavnega tajnika, ki ga je imenoval za čas odsotnosti glavni tajnik.«
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 52. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»52. člen 
Senat univerze:
1. sprejme strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih ukrepov za njeno uresničitev,
2. daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu univerze,
3. sprejme statut univerze v enakem besedilu kot upravni odbor,
4. po predhodnem mnenju upravnega odbora o izpolnjevanju materialnih in finančnih pogojev odloča o preoblikovanju univerze ter o drugih statusnih spremembah,
5. daje mnenje o predlogih nacionalnih programov visokega šolstva ter raziskovalne in razvojne dejavnosti,
6. sprejema splošne akte univerze za področje izobraževalne, umetniške ter raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze,
7. sprejema izhodišča in strategijo za raziskovalno, razvojno in umetniško delo na univerzi,
8. sprejema enotne strategije skupnih organizacijskih enot univerze in druge dokumente,
9. na podlagi predloga senata članice potrdi dispozicije doktorskih disertacij in določa vsebino delovanja Doktorske šole,
10. na predlog senata članice sprejema študijske programe in spremembe obveznih sestavin programov,
11. potrjuje razpis za vpis v študijske programe,
12. na predlog članice imenuje člane programskih svetov interdisciplinarnih študijskih programov,
13. daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih zavodov,
14. sprejme merila in postopke za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,
15. sprejme merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah visokošolskih učiteljev umetniških področij,
16. imenuje delovna telesa senata univerze in jim določa naloge,
17. daje soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje znanstvenoraziskovalne, umetniške in izobraževalne dejavnosti članic,
18. v enakem besedilu kot Upravni odbor UL sprejme poslovno poročilo in poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),
19. prek habilitacijske komisije daje članicam univerze soglasje pred prvo in pred tretjo ali vsako nadaljnjo izvolitvijo v naziv za visokošolske učitelje, znanstvene delavce, razen za redne profesorje in znanstvene svetnike,
20. voli v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,
21. v pritožbenem postopku, na drugi stopnji, voli v nazive, razen v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,
22. odloča o pritožbi kandidata zoper odločitev senata članice univerze o izvolitvi v naziv,
23. odloča o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti in umetniškega naslova doktor umetnosti,
24. odloča o podelitvi častnega doktorata, naziva »zaslužni profesor« in naziva »častni senator Univerze v Ljubljani«,
25. sprejme okviren študijski koledar,
26. potrjuje kandidate za prorektorje,
27. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti,
28. opravlja druge naloge in odloča v drugih zadevah, za katere ni določeno, da o njih odloča drug organ univerze.
Senat lahko za opravljanje posameznih opravil iz svoje pristojnosti pooblasti delovno telo senata univerze.«
3. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 64. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»64. člen
Upravni odbor:
1. sprejme statut univerze v enakem besedilu kot senat univerze,
2. sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje univerze, njeno materialno poslovanje ter delovna razmerja,
3. sprejema merila za razporejanje proračunskih sredstev RS za študijsko dejavnost,
4. sprejme merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti,
5. določi odstotek nadomestila članic za skupne naloge in se pri letnem poročilu seznani s porabo teh sredstev,
6. po predhodnem soglasju senata univerze k letnemu delovnemu načrtu sprejme letni program dela ter spremlja njegovo uresničevanje,
7. sprejme letno poročilo,
8. odloča o gospodarskih in materialnih zadevah ter skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze,
9. določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,
10. daje predhodno mnenje o finančnih posledicah uvedbe novih študijskih programov in razpisa za vpis,
11. daje predhodno mnenje o izpolnjevanju materialnih in finančnih pogojev ob ustanovitvi nove članice, ob prenehanju članice ter ob drugih statusnih spremembah,
12. daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
13. sprejme izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
14. sprejme pravilnik o notranji organizaciji univerze,
15. na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa imenuje glavnega tajnika univerze,
16. na predlog članic sprejme sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
17. sprejema odločitve o upravljanju premoženja univerze,
18. sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.«
4. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 74. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»74. člen 
Seje senata članice sklicuje in vodi dekan.
Senat članice razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalne in razvojne, umetniške ter izobraževalne dejavnosti članice.
Senat članice:
1. sprejme pravila članice, ki morajo biti usklajena s tem statutom,
2. predlaga senatu univerze v sprejem študijske programe za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje,
3. daje soglasje k merilom za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev članice,
4. sprejema programe neformalnega izobraževanja,
5. v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca imenuje poročevalce o usposobljenosti kandidata,
6. voli v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec, razen v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,
7. predlaga senatu univerze kandidate za izvolitev v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,
8. sprejme letni program dela in letno poročilo članice,
9. za študijski program prve in druge stopnje določi pogoje za mentorja, postopek prevzema, izdelave, zagovora in ocene zaključnega dela,
10. odloča o odvzemih vseh strokovnih in znanstvenih naslovov, razen o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti in umetniškega naslova doktor umetnosti,
11. imenuje komisijo za spremljanje doktorskega študenta,
12. odloča o podaljšanju roka za oddajo doktorske disertacije,
13. predlaga senatu univerze v potrditev dispozicije doktorskih disertacij,
14. imenuje delovna telesa senata članice,
15. oblikuje predloge za univerzitetna priznanja,
16. obravnava mnenja študentskega sveta članice s področja njegove pristojnosti,
17. zagotavlja spremljanje kakovosti izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti in sprejme samoevalvacijsko poročilo,
18. opravlja druge naloge in odloča v drugih zadevah, za katere ni določeno, da o njih odloča drug organ članice.
Način dela senata članice določi članica s pravili.«
5. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 87. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»87. člen 
Študent, ki izpolni vse obveznosti študijskega programa, ki je bil akreditiran ob njegovem vpisu v program, pridobi strokovni, znanstveni ali umetniški naslov v skladu z zakonom in študijskim programom.«
6. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 132. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»132. člen 
Študij se zaključi z zaključnim delom, razen če je s študijskim programom prve stopnje oziroma enovitega magistrskega študija določeno drugače. Zaključno delo je v skladu s študijskim programom v obliki pisne naloge ali drugega izdelka, nastopa, predstavitve ipd. ter mora ustrezati količinskim in kakovostnim zahtevam za pripravo zaključne naloge.
Študent je zaključno delo dolžan opraviti v skladu s študijskim programom in pravili članice ter ga predložiti v predpisani obliki.
Zaključno delo mora biti rezultat samostojnega dela študenta. Študent mora z njim dokazati, da obvlada področje študija s temeljnega, aplikativnega ali razvojno-raziskovalnega vidika glede na stopnjo študijskega programa in kvalifikacijsko raven, v katero se uvrščajo učni dosežki študijskega programa. Poleg tega mora biti zaključno delo na študijskem programu tretje stopnje samostojen in izviren znanstveni prispevek k znanstvenemu področju oziroma izviren umetniški prispevek na umetniškem področju, s katerega je tema zaključnega dela.
Zaključno delo, z izjemo zaključnega dela na študijskem programu tretje stopnje, je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti iz njega jasno razviden prispevek posameznega študenta, ki mora sam zase ustrezati količinskim in kakovostnim zahtevam zaključnega dela.«
7. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 135. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»135. člen 
Postopki za pridobitev doktorata znanosti in doktorata umetnosti se podrobneje opredelijo s pravilnikom univerze.«
8. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 136. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»136. člen 
Strokovni, znanstveni oziroma umetniški naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
– da je diplomant s prevaro izkazoval zahtevane pogoje za vpis,
– da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu,
– da je diplomant s prevaro izkazoval opravljene študijske obveznosti,
– da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot svoje lastno delo,
– da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.«
9. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 137. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»137. člen 
O odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti in odvzemu umetniškega naslova doktor umetnosti odloča senat univerze.
O odvzemu vseh drugih strokovnih in znanstvenih naslovov odločajo senati članic univerze, na katerih se je izvajal študijski program, po katerem je diplomant pridobil naslov.
Če članica iz prejšnjega odstavka ne obstaja več, odloča o odvzemu senat članice, ki izvaja enak ali vsebinsko podoben program. Če enakega ali podobnega programa ni več, odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova senat univerze.«
10. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 138. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»138. člen 
Predlog za začetek postopka odvzema znanstvenega, umetniškega oziroma strokovnega naslova mora podati rektor oziroma dekan, če obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da so pogoji za odvzem znanstvenega, umetniškega oziroma strokovnega naslova verjetno izkazani.
O predlogu rektorja oziroma dekana odloči pristojni senat.
Če senat meni, da je predlog utemeljen, sprejme sklep, s katerim začne postopek odvzema naslova, in določi osebo, ki je pooblaščena za vodenje postopka do izdaje odločbe (v nadaljevanju: pooblaščena oseba).
V primerih uvedbe postopka iz četrte ali pete alineje 136. člena tega statuta senat imenuje komisijo treh visokošolskih učiteljev, ki pripravijo ločena pisna poročila o razlogih za odvzem naslova.
Član komisije ali pooblaščena oseba ne sme biti oseba, ki je sodelovala v postopku pridobitve strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova kot mentor, somentor ali član komisije za oceno diplomantovega zaključnega dela, ki je predpisano s študijskim programom.«
11. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 139. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»139. člen 
O začetku postopka odvzema znanstvenega, umetniškega ali strokovnega naslova pooblaščena oseba obvesti diplomanta, zoper katerega je uveden postopek (v nadaljevanju: diplomant). Diplomant se lahko postopka udeležuje sam ali po pooblaščencu.
Diplomant ima pri pooblaščeni osebi pravico do vpogleda v vse dokumente zadeve, biti seznanjen s stanjem zadeve, predlagati dokaze v svojo korist in izvrševati vse druge pravice, ki jih ima kot stranka v postopku ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem statutom postopek ni urejen drugače.«
12. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 141. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»141. člen 
O odvzemu strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova odloča pristojni senat iz 137. člena tega statuta na svoji seji.
Če senat ugotovi, da obstaja kateri od razlogov za odvzem strokovnega. znanstvenega ali umetniškega naslova, izda odločbo, s katero ta naslov odvzame, sicer postopek s sklepom ustavi.
Znanstveni, strokovni ali umetniški naslov se odvzame z učinkom od dne, ko je diplomantu vročena odločba.«
13. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se 142. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»142. člen 
Pravica do uporabe strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova preneha z vročitvijo odločbe o odvzemu naslova diplomantu.
Po vročitvi odločbe senata o odvzemu naslova diplomantu univerza v Uradnem listu Republike Slovenije prekliče veljavnost izdane listine.
Univerza vodi razvid podeljenih in odvzetih naslovov.«
14. člen 
Priloga 1 Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 77/23 in 112/23) se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Študijska področja na posameznih fakultetah in umetniških akademijah, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16, so navedena pri posamezni članici.
Študijska področja po članicah so opredeljena glede na razvrstitev študijskih programov, ki jih članica izvaja samostojno vsaj na eni od treh stopenj, v široka področja KLASIUS-P-16. V primeru, kadar posamezne študijske programe izvajata skupaj dve ali več članic, gre za interdisciplinarne študijske programe, ki so sestavljeni iz vsebin z različnih strokovnih področij KLASIUS-P-16 (npr. smeri, področij ali sklopov). Posamezna članica sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih programov z vsebinami s področij, ki jih pri njej določa ta priloga.
– Biotehniška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti, Biomedicina, Statistika, Varstvo okolja in Umetnost);
– Ekonomska fakulteta: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Management v športu in Uporabna statistika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Statistika in Varstvo okolja);
– Fakulteta za arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Umetnost);
– Fakulteta za družbene vede: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika in pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje, Statistika in Varstvo okolja);
– Fakulteta za elektrotehniko: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Multimedija, Uporabna statistika, pri izvedbi prvostopenjskega UN študijskega programa Multimedija ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti in Statistika);
– Fakulteta za farmacijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina);
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Grajeno okolje in Varstvo okolja);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Varstvo okolja ter Znanost in inženirstvo materialov);
– Fakulteta za matematiko in fiziko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih drugostopenjskih magistrskih študijskih programov Uporabna statistika ter Računalništvo in matematika, pri izvedbi interdisciplinarnega prvostopenjskega UN študijskega programa Računalništvo in matematika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Statistika, Varstvo okolja ter Znanost in inženirstvo materialov);
– Fakulteta za pomorstvo in promet: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja);
– Fakulteta za računalništvo in informatiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Kognitivna znanost, Računalništvo in matematika, Multimedija, Uporabna statistika, Pedagoško računalništvo in informatika ter prvostopenjskih UN študijskih programov Multimedija, Upravna informatika, Računalništvo in matematika ter pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti);
– Fakulteta za socialno delo: (09) Zdravstvo in socialna varnost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje);
– Fakulteta za strojništvo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri interdisciplinarnem prvostopenjskem UN študijskem programu Dizajn inženiring in pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti in Varstvo okolja);
– Fakulteta za šport: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Management v športu);
– Fakulteta za upravo: (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega prvostopenjskega UN študijskega programa Upravna informatika);
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Kognitivna znanost ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje, Statistika in Varstvo okolja);
– Medicinska fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Kognitivna znanost in Uporabna statistika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja);
– Naravoslovnotehniška fakulteta: (02) Umetnost in humanistika, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Grajeno okolje, Varstvo okolja in Umetnost);
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Kognitivna znanost ter Pedagoško računalništvo in informatika);
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja);
– Teološka fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje);
– Veterinarska fakulteta: (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Biomedicina in Varstvo okolja);
– Zdravstvena fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti);
– Akademija za glasbo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje ter Umetnost);
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (02) Umetnost in humanistika (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje ter Umetnost);
– Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: (02) Umetnost in humanistika, (sodeluje pri interdisciplinarnem prvostopenjskem UN študijskem programu Dizajn inženiring in pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje ter Umetnost).
Vsebinska interdisciplinarnost posameznih študijskih programov je omogočena in zagotovljena tudi v vseh študijskih programih, kjer je to potrebno za doseganje ciljev posameznega študijskega programa (pričakovanega znanja, kompetenc in spretnosti diplomanta) in niso posebej opredeljeni kot interdisciplinarni. Posamezne vsebine študijskih programov lahko sodijo tudi na druga široka, ožja ali podrobna področja KLASIUS-P-16, v katera programi ali članice niso uvrščene glede na to Prilogo (kot npr. programi logopedija in surdopedagogika; matematika in statistika; izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; doktorski študijski program Bioznanosti in drugi, …).«
15. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL 
Prof. dr. Gregor Majdič 
predsednik Senata UL 
rektor UL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti