Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

270. Odlok o občinski denarni pomoči v Občini Sevnica, stran 639.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 31. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o občinski denarni pomoči v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo upravičenci, oblika, način, namen in višina občinske denarne pomoči iz proračuna Občine Sevnica (v nadaljevanju: občinska denarna pomoč) ter postopek uveljavljanja pravice občinske denarne pomoči.
2. člen 
(1) Občinska denarna pomoč socialno ogroženim je pomoč, ki se dodeljuje upravičencem, ki izkazujejo trenutno materialno ogroženost.
(2) Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in njegovih družinskih članov.
(3) Višina sredstev, namenjenih za občinsko denarno pomoč v posameznem proračunskem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu občine. Občinska denarna pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog.
(4) Občinsko denarno pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno.
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
Upravičenci do prejema občinske denarne pomoči po tem odloku so posamezniki oziroma družinski člani, ki so državljani Republike Slovenije, imajo najmanj 6 mesecev prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Sevnica in v Občini Sevnica tudi dejansko stalno prebivajo ter izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
– nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki od premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
– so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti za preživetje,
– so prejemniki denarne socialne pomoči,
– so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči,
– ali obstajajo druge utemeljene okoliščine.
4. člen 
Dodelitev občinske denarne pomoči se lahko vlagatelju zavrne, če:
– se ugotovi, da je dejansko socialno stanje vlagatelja ali družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil, ki jih je k vlogi priložil vlagatelj,
– je vlagatelj ali družinski član vlagatelja, ki živi v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov,
– se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične in zavajajoče podatke,
– se ugotovijo kakršnikoli drugi utemeljeni razlogi za neupravičenost do občinske denarne pomoči.
III. OBLIKA, NAČIN, NAMEN IN VIŠINA 
5. člen 
(1) Občinska denarna pomoč je enkratna denarna pomoč, ki se vlagatelju izplača na bančni račun.
(2) Vlagatelju se z občinsko denarno pomočjo prioritetno poravnajo neporavnani dolgovi do Občine Sevnica oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica ne glede na rok zapadlosti.
(3) Občinska denarna pomoč ima značaj nepovratnih sredstev, kar pomeni, da občina ne more zahtevati povračila teh sredstev niti v času, ko se prejemnikovo socialno in materialno stanje bistveno izboljša oziroma ponovno prejema redne mesečne prihodke.
(4) Občinska denarna pomoč se samski osebi oziroma družini dodeli, če se ugotovi, da dohodek samske osebe oziroma družine, prejet v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ne presega minimalnega dohodka za samsko osebo oziroma družino, določenega po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za več kot 50 %.
(5) Pri odmeri občinske denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki vlagatelja in družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in so jih prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči. V dohodek za priznanje upravičenosti do občinske denarne pomoči se štejejo naslednji dohodki: varstveni dodatek, štipendija, preživnina, nadomestila, denarna socialna pomoč, otroški dodatek, pokojnina in osebni dohodek.
(6) Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade, izredna denarna pomoč ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za tri mesece.
(7) Vlagatelj, ki je že prejel izredno denarno pomoč s strani centra za socialno delo, ni upravičen do občinske denarne pomoči za isti namen.
6. člen 
(1) Občinska denarna pomoč je namenjena za:
– delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (nakup šolskih potrebščin),
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje RS ne krije,
– plačilu položnic, namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, zdravstveno zavarovanje, stroški upravljavca stanovanj),
– nakupu hrane, oblačil in obutve,
– nakupu kurjave.
(2) Občinska denarna pomoč se ne namenja za plačilo položnic, računov oziroma predračunov, katerih valuta plačila je potekla pred več kot tremi meseci pred oddajo popolne vloge. Denarna pomoč se tudi ne namenja za poplačila dolga iz prejšnjih let, na podlagi opominov, sodnih izvršb itd.
7. člen 
(1) Občinska denarna pomoč se lahko odobri največ do višine 600,00 EUR.
(2) Pri odločanju o višini občinske denarne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje vlagatelja in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
(3) V primeru izrednih okoliščin lahko strokovna služba občinske uprave denarno pomoč poveča do 100 % od določenega zneska v prvem odstavku tega člena, če se ugotovi, da posameznik in družina živijo v hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OBČINSKE DENARNE POMOČI 
8. člen 
(1) Postopke o dodelitvi občinske denarne pomoči v skladu s tem odlokom vodi in o njih odloča strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica na podlagi tega odloka.
(2) Postopek za pridobitev pomoči se začne z vložitvijo vloge na obrazcu (priloga 1).
(3) Vlagatelj mora vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih organ potrebuje v upravnem postopku in so navedena kot priloga k vlogi.
(4) V kolikor je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne dopolni v roku 8 dni od dneva vročitve poziva, se jo z odločbo zavrže.
(5) V kolikor se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, se vloga z odločbo zavrne, v naslednjem koledarskem letu pa ni upravičen do občinske denarne pomoči.
(6) O upravičenosti in višini pomoči odloči strokovna služba občinske uprave v roku 30 dni od prejema popolne vloge, in sicer z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v pisni obliki v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi odloči župan.
(7) Občinska denarna pomoč se nakaže na bančni račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
(8) Prejemnik občinske denarne pomoči mora v roku 30 dni po njenem prejemu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
(9) Občinska denarna pomoč, ki je bila vlagatelju izplačana na podlagi neresničnih podatkov, mora le-to vrniti v roku 15-ih dni od dneva vročitve poziva za vrnitev sredstev.
(10) Če upravičenec ne izkaže namenske porabe sredstev v skladu s prejšnjim odstavkom, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do pomoči.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Vloge za dodelitev občinske denarne pomoči, oddane do uveljavitve tega odloka, se rešujejo po določbah Pravilnika o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 100/13).
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 100/13).
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1222-0178/2023
Sevnica, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti