Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

Ob-3681/23, Stran 2339
Svet Vrtca Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 20. 12. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), in sicer kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Kandidat/-ka morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 16. 7. 2024, za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu (višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a),
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Otona Župančiča 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti