Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

Št. 671-0009/2023-03 Ob-3685/23, Stran 2337
Javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec za leto 2024 
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradno prečiščeno besedilo); (Statut MOSG-UPB-3); (Uradni list RS, št. 91/20), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18, 54/21, 30/23, v nadaljevanju Odlok), Letni program športa 2024 (LPŠ), sprejet na 14. seji Mestnega sveta, dne 20. 12. 2023, Sklep župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa in imenovanju komisije za vodenje postopka za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024, št.: 671-0009/2024-01, z dne 21. 12. 2023.
Letni program športa je objavljen na internetni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
3. Predmet javnega razpisa LPŠ
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice do uporabe prostora izvajalcem za izvedbo LPŠ v javnih športnih objektih.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli za izvedbo LPŠ, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, morajo biti v celoti namenjena v dobro občanov, udeležencev programov.
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka in pogojev in meril, ki so sestavni del Odloka.
Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
Dodatna določila:
– Sredstva za izvedbo prireditev Tek miru in S kolesom okoli Uršlje gore, udeležbo na Mednarodnih igrah otrok ter sredstva za mednarodna tekmovanja, ki so navedena v koledarju Mednarodne panožne športne organizacije so skladno z LPŠ opredeljena ločeno in v celoti namenjena izvajalcem.
– V okviru sofinanciranje drugih prireditev so izvajalci športnih prireditev upravičeni do sofinanciranja ene prireditve.
– Sredstva za razvojne dejavnosti, to je usposabljanja, ter sredstva za priprave in udeležbo na tekmovanjih se upravičencem razdelijo konec leta, sorazmerno na podlagi predloženih dokazil o opravljenih usposabljanjih oziroma prevozih.
– Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
– Odobrena sredstva in pravico do brezplačne uporabe prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni in dodeljeni s tem razpisom.
– Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona o športu, dolžni javno objaviti izračun cene programa ter sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.
– Prijavitelji lahko prijavijo programe, ki jih sami tudi izvajajo.
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo ostala določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja in uporabe prostora z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG, razen izjeme, kot določa 7. člen Odloka,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, in so strokovni delavci vpisani v register strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo dejavnosti, ter izračun cene programa za uporabnika, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa, 
– izvajajo programe, ki so neprofitni,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom in Zakonom o športu,
– za prijavitelja ne velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11),
– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2023 – velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec za leto 2023.
Izvajalci, ki za posamezne programe nimajo ustreznega strokovnega kadra, niso upravičeni do sofinanciranja ali uporabe prostora za ta program.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri čemer se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. Predmet sofinanciranja in okvirni obseg javnih sredstev za sofinanciranje v letu 2024
Predmet sofinanciranja je izvedba letnega programa športa v MO Slovenj Gradec. Okvirna višina javnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski postavki 36. šport znaša, v okviru tega razpisa, skupno 647.400 €, po posameznih področjih pa:
– Športni programi, proračunska postavka 3610: 457.000 €
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
– šolska športna tekmovanja OŠ 
– aktivne počitnice
– šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
– priprave in udeležba na tekmovanjih 
– občinska panožna športna šola 
– kategorizirani športniki 
– vrhunski šport 
– kakovostni šport 
– športna rekreacija 
– šport starejših 
– šport invalidov 
– Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 3619: 90.000 €
– športni programi ŠVOM KŠ, KŠ, VŠ: 60.000 € 
– *športni programi KŠ, članske ekipe I. lige: 30.000 € 
– Posebne vsebine in programi, proračunska postavka 3624: 15.000 €
– športni programi: 10.000 € 
– ranljive skupine: 5.000 € 
– Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621: 2000 €
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu 
– Organiziranost v športu, proračunska postavka 3682: 32.100 €
– delovanje društev in zvez 
– Športne prireditve in promocija športa, proračunska postavka 3631: 51.300 €
– mednarodna tekmovanja v okviru mednarodni panožnih organizacij: 24.000 € 
– mednarodne športne prireditve (Tek miru, S kolesom okoli Uršlje gore): 7.000 € 
– mednarodna dejavnost (Mednarodne igre otrok): 3.300 € 
– druge prireditve: 17.000 €. 
Višina sredstev je okvirna, dejanska višina sredstev se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2024.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2024 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način oddaje vlog
Razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, navodila za oddajo vloge.
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je 14. februar 2024 ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis šport 2024«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani datoteki (zip), na elektronski naslov gp@slovenjgradec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – šport 2024«.
9. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),
– prijaviteljev, za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejetja odločbe o izbiri in obsegu sofinanciranja.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev in pravice do uporabe prostora iz naslova tega javnega razpisa.
10. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2024 in razpisna dokumentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti