Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

Ob-3642/23, Stran 2325
Svet šole Osnovne šole Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Sveta šole OŠ Mirana Jarca, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 4. 5. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja poln delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (neobvezno),
– kratek življenjepis (neobvezno)
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti