Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

Ob-3635/23, Stran 2324
Na podlagi 8. sklepa 20. seje Sveta zavoda Šolskega centra Ravne na Koroškem, ki je bila 22. 11. 2023, Svet zavoda Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
srednje šole 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisna prijava z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev mora vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Pisno prijavo z dokazili pošljite v štirinajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Srednje šole«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolski center Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti