Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

Ob-3632/23, Stran 2324
Svet Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklepa, sprejetega na 9. redni seji Sveta zavoda z dne 4. 12. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 in 49/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22, 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 4. 7. 2024. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, navedena potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni) pošljite priporočeno s povratnico, v zaprti ovojnici, do vključno 3. 1. 2024, na naslov: Svet Zavoda Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Konservatorija za glasbo in balet Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti