Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

Št. 303-77/2023/23 Ob-3660/23, Stran 2307
Na podlagi določb Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, Uredbe (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 74), Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 65/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23), Partnerski sporazum – Republika Slovenija, št. CCI 2021SI16FFPA001, različica 1.0, z dne 28. 9. 2022, Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001 z dne 12. 12. 2022, različica 4.2.2. (v nadaljnjem besedilu: Program EKP 2021-2027), Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije, verzija 1.0, januar 2023 (v nadaljnjem besedilu: S5), Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22; v nadaljnjem besedilu: ReZrIS30), Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), Zakona o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/07), Okvirja za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije (UL C 414 z dne 28. 10. 2022, str. 1–38), Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, verzija 1.0, april 2023, Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti državne ali de minimis pomoči za javni razpis za Podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja« št. 4490-17/2023/2 z dne 13. 7. 2023 in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. V00009/MVZI/0 za javni razpis, št. 3032-45/2023-1630-16, z dne 15. 12. 2023, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja (JR KTO) 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa, opis izvedbe ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa EKP 2021-2027, cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja; specifičnega cilja 1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij.
Namen
Namen javnega razpisa je vzpostavitev delovanja novih pisarn za prenos znanja (v nadaljnjem besedilu: KTO) in nadgradnja obstoječih KTO na slovenskih javnih raziskovalnih organizacijah1 (v nadaljnjem besedilu: JRO), krepitev povezav in sodelovanje KTO z deležniki v inovacijskem ekosistemu ter pridobivanje znanj in spretnosti zaposlenih v KTO. Ključno je povezovanje, sodelovanje in pretakanje znanja in izkušenj, tako znotraj konzorcija, kot širše ter pridobivanje kompetenc zaposlenih v KTO.
1 Javna raziskovalna organizacija je organizacija, ki jo je z namenom izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ustanovila Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena pravna oseba javnega prava in je glede na pravno subjektiviteto javni raziskovalni zavod, javna univerza ali javni samostojni visokošolski zavod.
Po naravi in potrebah se iz vidika prenosa znanja JRO-ji razlikujejo, zato lahko izvajanje aktivnosti pisarn za prenos znanja smiselno razlikujemo glede na vlogo javnih visokošolskih zavodov ter vlogo javnih raziskovalnih zavodov v slovenskem prostoru. Slednji delujejo s poudarkom prenosa znanja preko zaščite in trženja intelektualne lastnine (IL) v raziskovalnem prostoru, medtem ko javni visokošolski zavodi poleg navedenega delujejo širše na področju učinkov univerzitetnega znanja in poleg raziskovalcev vključujejo tudi študente. Zatorej javni razpis omogoča oblikovanje dveh konzorcijev, ki bosta s svojimi aktivnostmi naslovila specifične potrebe partnerstva v okviru konzorcija. Namen je, da se bosta konzorcija med seboj povezovala in krepila sinergije.
Cilj
Cilj je nadgradnja KTO in njihovo povezovanje ter sodelovanje v okviru dveh konzorcijev za krepitev področja prenosa znanja kot izhaja iz opredeljenih aktivnosti v predmetnem razpisu, strateškega patentiranja ter lajšanja prehoda znanstvenih spoznanj v gospodarsko prakso.
Predmet
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti prenosa znanja kot izhaja iz opredeljenih aktivnosti v predmetnem razpisu, nastalih v JRO.
Aktivnosti prenosa znanja, ki jih opravljajo KTO na JRO, so po tem razpisu oblikovane v štiri sklope aktivnosti, in sicer:
1) Promocija dejavnosti KTO, dvig ozaveščenosti, mreženje in izmenjava dobrih praks
AKTIVNOSTI
SPREMLJANJE DOSEŽENIH AKTIVNOSTI
Letna konferenca: samostojni, atraktivni dogodek s tujimi vabljenimi gosti.
 
1 skupna konferenca obeh konzorcijev/leto
Organizacija nacionalnih in mednarodnih dogodkov, dnevi odprtih vrat.
 
Vsaj 1 dogodek/JRO/leto
Skupna krovna spletna stran obeh konzorcijev (v slovenskem in angleškem jeziku).
Spletna stran naj zajema vsaj: 
1) listo strokovnjakov znotraj obeh konzorcijev, skupno listo zunanjih ekspertov na področju prenosa znanja, 
2) iskalnik raziskovalnih kompetenc znotraj konzorcijev 
3) iskalnik zaščitene IL, 
4) Vzorce pogodb in primere dobrih praks.
Promocijski video (v slov. in angl. jeziku), dostopen na spletnih straneh posamezne KTO, na krovni spletni strani z namenom spodbujanja inovacijske in podjetniške kulture.
Narejen v obdobju prvih 15 mesecev izvajanja operacije, predvajan na vseh večjih dogodkih posameznih JRO.
Skupni vzorci pogodb, dokumentov – izmenjava.
Poročilo/vzorci.
2) Razvoj kompetenc, znanj in spretnosti ter zmogljivosti, potrebnih za podporo postopkov valorizacije znanja, ki vključujejo zaposlene v KTO in vse deležnike, od zaposlenih v KTO, kot tudi študentov
AKTIVNOSTI 
SPREMLJANJE DOSEŽENIH AKTIVNOSTI
Povezava s sorodnimi organizacijami, pisarnami v mednarodnem okolju, podjetji.
Skupni dogodki/poročilo o udeležbi na dogodku/izobraževanju/poročilo o obisku podjetja.
Svetovanje in strokovna pomoč pri ustanavljanju odcepljenih podjetij skladno z ZZrID.
 
1 svetovanje/leto/JRO.
Mentorstvo/tutorstvo: 
– interno za raziskovalce, za zaposlene v KTO, 
– zunanje, z ostalimi KTO (pomoč pri zagonu novih KTO).
Časovnica/poročilo/pridobljen certifikat/potrdilo/naziv (npr. certifikat patentnega zastopnika). Iz dokazil naj bodo razvidni namen, izvajalec, prejemnik, čas trajanja, dogodki, izobraževanja.
Usposabljanja in izobraževanja s strani mednarodnih strokovnjakov.
Časovnica/poročila/pridobljen certifikat/potrdilo/naziv (npr. certifikat patentnega zastopnika). Iz dokazil naj bodo razvidni namen, izvajalec, prejemnik, čas trajanja, dogodki, izobraževanja.
3) Spremljanje in vrednotenje
AKTIVNOSTI
SPREMLJANJE DOSEŽENIH AKTIVNOSTI
Prizadevanja za sprejetje skupno dogovorjenih opredelitev, metrike in kazalnikov, ki zajemajo različne kanale za valorizacijo, da bi pripomogli k izboljšanju uspešnosti valorizacije znanja.
Pripravljena izhodišča za razvoj metrike in kazalnikov za spremljanje in vrednotenje postopkov valorizacije znanja.
 
4) Postopki ščitenja in trženja intelektualne lastnine (IL)
AKTIVNOSTI 
SPREMLJANJE DOSEŽENIH AKTIVNOSTI
Strateški pristop k postopkom ščitenja IL (npr. zaznavanje izumov, presoja glede ustrezne oblike prenosa znanja, pridobivanje informacij o tehnologiji ali netehnološki rešitvi, svetovanje in pomoč pri zaščiti izumov, določanje obsega izumov, izpeljava postopkov vseh oblik zaščite IL – patent, znamka, know-how, model, sorta, software, tehnična izboljšava).
1)  Število obvestil o službenem izumu; 
2) Število prijavljenih patentov pri URSIL in registriranih ostalih oblik IL (znamka, model, sorta, software, tehnična izboljšava ...); 
3) Število prevzetih/obravnavanih službenih izumov/inovacij, primernih za odpiranje možnosti ustanavljanja bodočih odcepljenih podjetij); 
4) KAZALNIK REZULTATA JAVNEGA RAZPISA: število patentnih prijav s popolnim preizkusom, pri katerih je sodelovala KTO.
Postopki trženja IL (trženje in prodaja znanja skozi prodajo izumov ter sodelovanje z gospodarstvom – npr. iskanje primernih partnerjev in povezovanje z njimi, urejanje večlastniških razmerij, priprava različnih pogodb, izvedba obiskov podjetij, identifikacija skupnih razvojnih tem).
1)KAZALNIK UČINKA JAVNEGA RAZPISA: Število podjetij, ki sodelujejo s pisarnami za prenos znanja v javnih raziskovalnih organizacijah.
 
Kazalnik rezultata in kazalnik učinka javnega razpisa
Vsi štirje sklopi aktivnosti po predmetnem razpisu bodo prispevali k doseganju obeh kazalnikov javnega razpisa, kazalnika rezultata in kazalnika učinka.
Kazalnik rezultata javnega razpisa: število patentnih prijav s popolnim preizkusom, pri katerih je sodelovala KTO.
Minimalna ciljna vrednost po javnem razpisu: 46.
Metodologija: Kazalnik rezultata zajema podatke o številu vloženih patentnih prijav s popolnim preizkusom, ki so nastale kot posledica aktivnosti v KTO. Pogoj za dosežen kazalnik je vložena prijava s popolnim preizkusom v času trajanja aktivnosti operacije. Pogoj je prijava na urad, ki opravlja tovrstne preizkuse (ne opravlja jih vsak urad). Iz obrazca vloge bo vidno, da je zahtevan popolni preizkus.
Dokazila: Kopija vložene prijave z zahtevo po popolnem preizkusu.
Kazalnik učinka javnega razpisa: število podjetij, ki sodelujejo s pisarnami za prenos znanja v javnih raziskovalnih organizacijah.
Minimalna ciljna vrednost po javnem razpisu: 50.
Metodologija: štejejo se nova sodelovanja med KTO in podjetji, ki se merijo s številom novih pogodb za prodajo znanja in novih raziskovalno razvojnih pogodb med podjetji in JRO, kjer je KTO sodelovala pri sklenitvi pogodbe. Pogoj za dosežen kazalnik je, da gre za novo sodelovanje med KTO in podjetjem v času izvajanja operacije. Posamezno podjetje se lahko šteje samo enkrat v obdobju izvajanja. Štejejo se podjetja v Sloveniji.
Med pogodbe za prodajo znanja se štejejo licenčne pogodbe in pogodbe iz prodaje patentov oziroma know-how-a. Raziskovalno razvojna pogodba med JRO in podjetjem vsebinsko zajema pogodbeno raziskovanje, raziskovanje v sodelovanju z industrijo ali svetovanje na področju dela raziskovalca. Med doseženi kazalnik ne štejejo prijave na javne razpise za raziskovalno-razvojne projekte oziroma za pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev.
Dokazila: Dokazilo za dosežen kazalnik je kopija prve strani in kopija podpisane strani sklenjene pogodbe ter dokazilo o sodelovanju KTO.
Regija izvajanja
Projekt pokriva celotno območje Republike Slovenije, torej tako kohezijsko regijo Zahodna Slovenija kot kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Sredstva, dodeljena za izbrani projekt, se bodo štela pro rata v breme kohezijske regije Zahodna Slovenija in kohezijske regije Vzhodna Slovenija v razmerju 57:43, to je glede na število podjetij po regijah, ki znaša 57 % kohezijske regije Zahodna Slovenija in 43 % kohezijske regije Vzhodna Slovenija na podlagi statističnih podatkov o številu podjetij za leto 2021. Sorazmerni ključ je določen glede na število podjetij po regijah, ki znaša 57 % zahodna kohezijska regija in 43 % vzhodna kohezijska regija na podlagi statističnih podatkov za 2021, pri čemer smo izvzeli podjetja v dejavnosti SKD O, ki zajema podjetja, ki opravljajo dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti.2
2 Vir: SURS.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
2. popolnost vloge,
3. ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena (kot je navedeno v 23. točki). Vloga, ki ne bo izpolnjevala formalne popolnosti vloge iz 2. točke prejšnjega odstavka, bo dopolnjevana v skladu s 24. točko javnega razpisa. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje iz 3. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana.
K pogoju 1: Pravočasnost in pravilnost označbe
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno označeno, če je posredovana skladno s 23. točko javnega razpisa.
K pogoju 2: Popolnost vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene obrazce v skladu z 8. točko javnega razpisa.
K pogoju 3: Pogoji za partnerstvo
Prijavitelj:
V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi eden od konzorcijskih partnerjev (prijavitelj), ki je zastopnik in koordinator konzorcija. V primeru izbora bo prijavitelj v imenu konzorcija z ministrstvom podpisal pogodbo o sofinanciranju operacije.
Do sredstev sofinanciranja so upravičeni vsi partnerji v konzorciju (upravičenci v skladu z Uredbo 2021/1060/EU).
Konzorcij:
Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo JRO, ki so sklenile konzorcijsko pogodbo za izvajanje dejavnosti prenosa znanja, s katero so prijavitelja pooblastile, da jih v imenu konzorcija zastopa v javnem razpisu in v primeru uspešne kandidature nastopa kot pogodbeni partner ministrstva. Podpisana in sklenjena konzorcijska pogodba mora biti priložena k vlogi.
Dokazilo: konzorcijska pogodba.
Konzorcij mora s svojo sestavo in programom dejavnosti prenosa znanja zagotavljati izvajanje dejavnosti za celotno Slovenijo.
Na razpisu lahko sodeluje konzorcij z najmanj tremi partnerji, pri čemer morajo v konzorciju sodelovati partnerji iz obeh kohezijskih regij.
Posamezni partnerji konzorcija lahko sodelujejo le v eni prijavni vlogi.
Dokazilo: prijavni obrazec in javno dostopne evidence.
Konzorcijski partnerji:
Vsi konzorcijski partnerji morajo imeti najkasneje na zadnji dan prijave na predmetni javni razpis vzpostavljeno in delujočo KTO3 in s pravilnikom urejene postopke za izpolnjevanje pogojev iz 21. člena Zakona o izumih iz delovnega razmerja.
3 KTO mora biti urejena v notranjih aktih konzorcijskih partnerjev, iz katerih je razvidna njena organizacijska struktura.
Organizacijska struktura KTO izvaja negospodarske dejavnosti prenosa znanja, skladno z 20.b točko Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije. Gre za dejavnosti prenosa znanja, kadar jih vodi raziskovalna organizacija (vključno z njihovimi oddelki ali podružnicami) ali pa več raziskovalnih organizacij skupaj ali se vodijo v imenu drugih takih subjektov, ter kadar se bodo vsi dobički iz teh dejavnosti ponovno vložili v osnovne dejavnosti raziskovalne organizacije.
Dokazila za vsakega od konzorcijskih partnerjev:
– izpolnjena Izjava o organiziranosti KTO v JRO s prilogami,
– pravilnik o upravljanju z izumi.
Vsaka KTO mora imeti najkasneje na zadnji dan prijave na predmetni javni razpis zaposleno vsaj eno osebo z minimalno delovno obveznostjo 20 ur na teden (50 odstotkov polnega delovnega časa) za dejavnosti prenosa znanja po predmetnem javnem razpisu.
Dokazila: pogodba o zaposlitvi/aneks o zaposlitvi.
Ob prijavi na javni razpis konzorcijski partnerji nimajo neporavnanih davkov in prispevkov do države.4
4 Dokazila pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc (kot so npr. AJPES, evidenca FURS itd.).
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
4.1 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljeni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. ekonomska in finančna sposobnost, vključno z zaprto finančno konstrukcijo,
2. izkazovanje skladnosti s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: S5),
3. izkazovanje skladnosti s cilji področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd.
4.2 Merila za ocenjevanje
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4.1 točke javnega razpisa.
Prijavljeni konzorciji bodo vrednoteni po spodnjih merilih:
Merilo 1: Omogočanje povezovanje znanja, kompetenc na prednostnih področjih, kakovost oziroma izvedljivost (največ 10 točk)
– Načini povezovanja KTO znotraj konzorcija in z drugim konzorcijem; 
– Naslavljanje specifičnih potreb v okviru partnerstva (razlikovanje potreb visokošolskih zavodov/univerz in javnih raziskovalnih zavodov); 
– Načrtovani načini prenosa znanja in kompetenc med različnimi deležniki inovacijskega okolja (npr. nacionalno in mednarodno, med JRO-ji, med JRO-ji in podjetji, tehnološkimi parki, inkubatorji …); 
– Načrt in način dviga kompetenc kadrov posamezne KTO (načrti dodatnih usposabljanj, izobraževanj ...); 
– Kakovost pripravljenega programa delovanja konzorcija KTO, skladno s pričakovanimi cilji in načrtovanimi kazalniki na operaciji; 
– Način aktivne vključitve JRO v upravljanje z IL in prenos znanja (za večje izkoriščanje javno financiranih rezultatov raziskav preko sodelovanja JRO); 
– Opredeljeni in načrtovani kazalniki in rezultati projekta (po sklopih), ustrezno izpolnjena Preglednica 4.1;
Merilo 2: Usposobljenost upravičenca za izvedbo operacije (npr. strokovnost in reference predlaganih kadrov) (največ 10 točk)
– Predstavitev posamezne KTO in konzorcija kot celote (vključno z obrazložitvijo specifične narave in potreb JRO), jasnost nepodvajanja vsebin in financiranja z vidika možnosti dvojnega financiranja aktivnosti in zaposlenih; 
– Pretekle izkušnje KTO na področju prenosa znanja; 
– Strokovnost in reference zaposlenih v KTO; 
– Povezava s sorodnimi posredniškimi organizacijami, pisarnami v mednarodnem okolju in podjetji;
Merilo 3: Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost in izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive (največ 10 točk)
– Povezovanje in sodelovanje v okviru projekta; 
– Prispevek k posameznemu sklopu aktivnosti po JR, priprava SWOT analize, pripravljen Ganttov diagram; 
– Izkaz trajnosti KTO po obdobju financiranja; 
– Družbeno-ekonomski vpliv projekta (npr. nova delovna mesta kot posledica delovanja KTO, število podjetij, ki sodelujejo s KTO, število povezav z ostalimi deležniki …). 
– Predstavitev predvidenih stroškov projekta in njihov namen, ustreznost in pravilnost izpolnjene tabele 5.2.1;
Merilo 4: Prispevek k doseganju ciljev področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov (največ 5 točk)
– V kolikšni meri bo dosežen prispevek k ciljem S5; 
– Ali bo dosežen prispevek k doseganju ciljev Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30).
SKUPAJ
 
35 točk
Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60 % od vseh možnih točk (vsaj 21 točk), pri čemer mora pri merilih 1, 2 in 3 doseči vsaj 50 % možnih točk (torej vsaj 5 točk).
Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno oceno, izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele 0 točk.
4.3 Način in postopek izbora
V okviru predmetnega razpisa bosta za sofinanciranje izbrana dva pozitivno ocenjena konzorcija, in sicer tista, ki bosta dosegla najvišje število točk po merilih, opredeljenih v 4.2 točki.
Javni razpis bo uspešno izveden zgolj v primeru, da bosta izbrani dve vlogi. V primeru pozitivno ocenjene zgolj ene vloge javni razpis ni uspešen in se postopek javnega razpisa ponovi.
Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v 4.2 točki.
Posamezno merilo se interpretira in vrednoti skladno s sledečo metodologijo:
Točke do 10 
Točke do 5
Ocena 
Interpretacija
0
Neustrezno 
Predlog ne upošteva merila ali ga ni mogoče oceniti zaradi manjkajočih ali nepopolnih informacij.
1–2
1
Slabo 
Predlog neustrezno obravnava merilo oziroma obstajajo resne slabosti iz vidika izpolnjevanja merila.
3–4
2
Zadovoljivo 
Predlog na splošno zadovoljivo obravnava merilo, vendar ima precejšnje slabosti.
5–6
3
Dobro 
Predlog dobro obravnavana merilo, vendar so prisotne številne pomanjkljivosti.
7–8
4
Zelo dobro 
Predlog zelo dobro obravnava merilo, vendar ima nekaj pomanjkljivosti.
9–10
5
Odlično 
Predlog uspešno obravnava vse relevantne vidike merila. Morebitne pomanjkljivosti so manjše.
Minister je s sklepom imenoval komisijo za izvedbo postopka javnega razpisa, ki bo vodila postopek in ocenjevanje popolnih vlog v skladu s pogoji in merili, določenimi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Skupna ocena se bo oblikovala v soglasju med vsem člani/cami komisije.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo, je 35 točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj 21 točk iz vseh sklopov meril, pri čemer mora pri merilih 1, 2 in 3 doseči vsaj 50 % ali več možnih točk (vsaj 5 točk) in pri merilu 4 vsaj 3 točke (pozitivno ocenjena vloga). V primeru, da prijavitelj pod katerimkoli merilom prejme 0 točk, vloga ni upravičena za sofinanciranje in se zavrne.
Komisija izbere vloge/razvrsti vloge na prioritetni seznam za financiranje, ki so dosegle najmanj 21 točk, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do največ 2 vlogi.
Med pozitivno ocenjenimi vlogami bosta za sofinanciranje tako izbrani vlogi, ki bosta dosegli najvišje število točk. V primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, se izmed teh vlog izbere tisto, ki bo imela več točk pri merilu 1. V kolikor so tudi po tem merilu enako točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij vzame število točk pri naslednjih merilih – upoštevaje vrstni red: merilo 1, merilo 3, merilo 2.
O izboru na predlog komisije odloči minister ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
V kolikor bo vrednost dveh izbranih vlog nižja od razpoložljivih sredstev skladno z razpisom, ostala sredstva ostanejo nerazporejena.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost javnega razpisa znaša največ do 4.300.000,00 EUR in se deli pro rata v breme kohezijske regije Zahodna Slovenija in kohezijske regije Vzhodna Slovenija v razmerju 57:43, kot sledi v tabeli:
Kohezijska regija
EU del
Slovenska udeležba
Skupaj v EUR
 %
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
980.400,00
1.470.600,00
2.451.000,00
57,00
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
1.571.650,00
277.350,00
1.849.000,00
43,00
Skupaj v EUR: 
2.552.050,00
1.747.950,00
4.300.000,00
100,00
Najvišja načrtovana vrednost na ravni posameznega konzorcija ne sme presegati 2.150.000,00 EUR.
Pravice porabe so v potrebni višini zagotovljene v sprejetem proračunu RS v okviru finančnega načrta Ministrstva za finance. Ob izdani odločitvi o podpori Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter po potrjenih in naloženih spremembah proračuna RS za leto 2024 bodo sredstva prerazporejena na proračunske postavke ministrstva.
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih in proračunskih letih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori za javni razpis.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Aktivnosti operacije se bodo začele izvajati z dnem veljavnosti sklepa o izboru, rok za zaključek aktivnosti operacije je do dne 28. 2. 2029. Obdobje upravičenih stroškov (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) je z dnem veljavnosti sklepa o izboru do dne 28. 2. 2029.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je z dnem veljavnosti sklepa o izboru do dne 31. 3. 2029.
Javni izdatki (izplačila ministrstva) za upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2029.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo Javnega razpisa za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja (JR KTO);
– I: Prijavni obrazec;
– II: Predstavitev projekta;
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava o organiziranosti KTO znotraj JRO s prilogami;
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogo 3 (Varovanje osebnih podatkov) in prilogo 4 (FN);
– Obrazec za oznako vloge;
– Navodila za izračun stroškov na enoto (SE) za neposredne stroške osebja;
– Obrazec za izračun stroškov na enoto (SE) za neposredne stroške osebja (Obrazec SE).
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev projekta
III. Dodatna dokazila
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava o organiziranosti KTO znotraj JRO s prilogami;
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije;
– Prilogi 3 in 4 k pogodbi o sofinanciranju operacije;
– Dokazila (skladno s točko 3.3):
– konzorcijska pogodba, 
– za vsakega od sodelujočih partnerjev: veljaven pravilnik o upravljanju z izumi, 
– za zaposlene v KTO: pogodbe/aneksi o zaposlitvi z razvidnim imenom, predmetom in deležem/časom zaposlitve v KTO. 
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah za kohezijo regijo Vzhodna Slovenija:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EUza kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
Razmerje med sredstvi na postavkah za kohezijo regijo Zahodna Slovenija:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EUza kohezijsko politiko: 40,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 60,00 %.
10. Delež prispevka EU
Delež prispevka EU v Vzhodni kohezijski regiji je 85,00 %.
Delež prispevka EU v Zahodni kohezijski regiji je 40,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški se bodo uveljavljali skladno z Navodili za izračun stroškov na enoto (SE) za neposredne stroške osebja skladno z drugim odstavkom, točka (a) 55. člena Uredbe 2021/1060/EU. Za namen določanja neposrednih stroškov osebja se lahko določi urna postavka, ki se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto stroški5 za zaposlene delijo s 1.720 urami za zaposlene s polnim delovnim časom.
5 Bruto stroški zajemajo plačo in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca. V osnovo za izračun urne postavke tako ne sodijo npr. dodatek za povečan obseg dela, mentorski dodatek, jubilejne nagrade in odpravnine, ki niso zakonsko obvezne, stroški zdravniških pregledov, stroški službenih potovanj …
Skladno s 56. členom Uredbe 2021/1060/EU pa se za izračun preostalih stroškov operacije, ki niso neposredni stroški osebja, uporabi pavšalno stopnjo v višini 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1) upravičeni stroški v okviru stroškov na enoto (SE) za neposredne stroške osebja:
– vsakemu konzorcijskemu partnerju sofinanciramo vsaj enega zaposlenega v minimalnem obsegu 0,5 FTE,
– zaposleni bodo opravljali naloge promocije dejavnosti KTO, krepitve kompetenc KTO, zaščite in trženja IL in podpore ustanavljanju odcepljenih podjetij skladno z ZZRID.
2) upravičeni stroški v okviru pavšalne stopnje v višini 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja:
– posredni stroški: stroški režije in administracije osebja/zaposlenih v KTO (vodenje in spremljanje operacije, poročanje in vnos v informacijski sistem), ostali stroški delovanja,
– stroški informiranja in komuniciranja, vezani na opredeljene aktivnosti po JR: stroški predavateljev, stroški organizacije dogodkov/konferenc, stroški oglaševalskih storitev, stroški predavateljev na dogodkih/konferencah, stroški nastopov na sejmih/razstavah, stroški izdelave/nadgradnje krovne spletne strani),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, vezani na opredeljene aktivnosti po JR: svetovalne storitve, stroški patentnih zastopnikov, stroški ekspertnih mnenj o tržnem potencialu, stroški izobraževanj/usposabljanj, stroški predavateljev, stroški vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj, poročil, stroški članarin v raznih združenjih,
– upravičena vrednost DDV, vezana na aktivnosti v zgornjih dveh alinejah.
Neupravičeni stroški: stroški investicij, stroški amortizacije, stroški prijavnih pristojbin, stroški vzdrževanja patentov, stroški službenih poti zaposlenih.
Upravičeni stroški so namenjeni izključno aktivnostim, opredeljenim v 2. točki javnega razpisa.
Realizacija financiranih aktivnosti se bo spremljala preko poročanih aktivnosti zaposlenih in doseženih rezultatov, ki so opredeljeni v 2. točki javnega razpisa.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji in v veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, dostopnih na spletni strani https://evropskasredstva.si/program-ekp-2021-2027/.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi prejetih sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 47. in 50. členom ter Priloge IX Uredbe 2021/1060/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 47. in 50. člen ter Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (dostopna na: https://evropskasredstva.si/navodila/).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med Evropskim socialnim skladom (ESS) in Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR) skladno z Uredbo 2021/1060/EU ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu z 82. členom Uredbe (EU) 2021/1060/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj pet let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo, zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega telesa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za finančno upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike cilja naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2021–2027 (dostopna na: https://evropskasredstva.si/navodila/) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s 104. členom Uredbe 2021/1060/EU (dostopne na: https://evropskasredstva.si/navodila/) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje skladnosti s horizontalnimi načeli iz 9. člena 2021/1060/EU v skladu s 73. členom Uredbe (EU) 2021/1060 in načeli trajnostnega razvoja
Upravičenec bo moral zagotoviti skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanje enakih možnosti moških in žensk, preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, in spodbujati trajnostni razvoj ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno v skladu s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU.
Upravičenec mora upoštevati Postopkovnik za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES (»naslov III« Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).
Posamezna operacija mora upoštevati načela trajnostnega razvoja in okoljske politike EU v skladu z 11. in 191 (1). členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) oziroma Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295, z dne 21. 11. 2018, str. 39), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 4. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 3 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije, skladno s 17. členom in Prilogo I Uredbe 2021/1057/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 65. členom Uredbe (EU) 2021/1060/EU: ni relevantno.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 2. 2024 do 12. ure.
Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora biti predložena v enem fizičnem (Obrazci I., II. in III. iz 8. točke javnega razpisa) in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključku) (Obrazci I., II. in III. iz 8. točke javnega razpisa), v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na javni razpis »Javni razpis za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja (JR KTO)«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vlagatelj lahko vlogo do roka umakne, dopolni ali spremeni.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
24. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo v roku 5 delovnih dni, v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, Ljubljana in ne bo javno.
Vse pravočasno prispele in ustrezno označene vloge bo komisija odprla in pregledala.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v predmetnem javnem razpisu.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe, ki jo bodo izbrani prijavitelji dolžni spoštovati pri izvajanju operacije, je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, nadaljnja tri leta od dneva odstopa ne more kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
25. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
26. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-visoko-solstvo-znanost-in-inovacije/javne-objave/.
27. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (kto.mvzi@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti