Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

Št. 303-86/2023/14 Ob-3663/23, Stran 2293
Na podlagi določb Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 23), Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57, z dne 18. 2. 2021, str. 17; s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021. str. 83; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021. str. 79), Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 6), Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih sprejme Evropska komisija v zvezi z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198, z dne 22. 6. 2020, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679), Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295, z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami), Obvestila Komisije, Tehničnih smernic Evropske komisije za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58, z dne 18. 2. 2021, str. 1), Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja; v nadaljnjem besedilu: načrt), ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-inprogrami/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/) potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21; s spremembo 17. 10. 2023; v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep), Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo, podpisane dne 31. 3. 2022 (Operational arrangements between the European Commission and Slovenia), dostopne na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 153/22 in 18/23), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb, in 16/23 – ZZPri), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21; v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju mehanizma), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (UL 2011/C 372/01), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17 in 78/23 – ZZVZZ-T) ter Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13, 54/22 – ZUPŠ-1 in 102/23), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023–2026« 
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis financira Evropska unija – NextGenerationEU in se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast; Komponente: krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5; v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta EU: K12); za ukrep investicije G. krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela: projekt usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023–2026 (krajši naziv: JR Usposabljanje mentorjev 2023–2026).
Izbranim prijaviteljem v okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
Sofinancirajo se usposabljanja po programih za usposabljanje mentorjev, ki jih je pripravil Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI):
1. »Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (PUM-PUD-PI)«1 (Priloga 12, ki je del razpisne dokumentacije), usposabljanje po tem programu obsega 32 ur neposrednega pedagoškega dela (v nadaljevanju: osnovni program).
1 Program je dostopen tudi na spletni strani: https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/03/PPI_program_mentorji_dec2020_cistopis_final.pdf.
2. »Nadaljnje usposabljanje mentorjev«2 (Priloge 13a, 13b, 13c in 13d, ki so del razpisne dokumentacije) iz štirih različnih vsebinskih področij:
2 Programi so dostopni tudi na spletni strani: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/nadaljnje-usposabljanje-mentorjev
– Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?
– Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu
– Priprava načrta izvajanja vajeništva
– Učinkovit mentorski proces.
Posamezno vsebinsko področje nadaljnjega usposabljanja mentorjev obsega 8 ur neposrednega pedagoškega dela na posamezno vsebinsko področje (v nadaljevanju: nadaljevalni programi).
V kolikor bodo osnovni program ali nadaljevalni programi prenovljeni, se upošteva prenovljeno verzijo, ko bo objavljena na spletni strani CPI https://cpi.si/. Poleg zgoraj navedenih nadaljevalnih programov (Priloge 13a, 13b, 13c in 13d) se lahko izvajajo tudi nadaljevalni programi s področja usposabljanja mentorjev, ki jih bo v obdobju izvajanja tega javnega razpisa pripravil CPI in bodo objavljeni na spletni strani: https://cpi.si/.
V osnovni program se lahko vključijo mentorji, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v programu usposabljanja (Priloga 12).
V nadaljevalne programe (Priloge 13a, 13b, 13c in 13d) se lahko vključijo mentorji, ki so se udeležili in uspešno zaključili osnovni program ali mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela z izboljšanjem kompetenc mentorjev v podjetjih ter posledično krepitvi sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je zmanjšati neskladja med kompetencami, ki jih šolajoči pridobijo med izobraževanjem ter kompetencami, ki jih iščejo delodajalci, s čimer bo omogočen boljši prehod iz izobraževanja na trg dela, in sicer z usposabljanjem 3.900 mentorjev v podjetjih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo projekta prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost za izvedbo projekta ter predložiti dokazila, s katerimi izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Na javni razpis se lahko prijavi javni zavod, ki:
Dokazila
1
je na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2023/2024 izvaja redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe,
Pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva.
2
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna, 
Izjave prijavitelja: 
– Priloga 3: Prijavnica na javni razpis, točka 6.
3
ima skladno z nacionalno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več. Potrdilo o tem mora biti izdano na datum v okviru zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali na dan oddaje vloge na javni razpis,
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih,* 
– Priloga 3: Prijavnica na javni razpis, točka 6. 
4
prijavitelju, vključno njegovi odgovorni osebi oziroma zakonitemu(im) zastopniku(om), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).
– Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti** 
– Priloga 3: Prijavnica na javni razpis, točka 6. 
*Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih ali bo potrdilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge. Za ta namen prijavitelj podpiše pooblastilo, ki je opredeljeno v Prijavnici na javni razpis, v točki 6.
**Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. Za ta namen prijavitelj podpiše pooblastilo, ki je opredeljeno v Prijavnici na javni razpis, v točki 6.
3.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
Za kandidiranje na javnem razpisu mora konzorcijski partner (brez prijavitelja) izpolnjevati naslednje pogoje: 
Dokazila
1
a) je javni ali zasebni zavod, vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2023/2024 izvaja redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe, 
b) je zbornica, ki ji je podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (registrirana pod šifro dejavnosti 85.320), v skladu z 19. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma z Obrtnim zakonom (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13, 36/13 – popr. in 78/23 – ZORR),
(a) Pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva, 
(b) izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna ustrezna šifra dejavnosti*.
2
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna, 
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja.
3
ima skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več. Potrdilo o tem mora biti izdano na datum v okviru zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali na dan oddaje vloge na javni razpis,
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih** 
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja.
4
prijavitelju, vključno njegovi odgovorni osebi oziroma zakonitemu(im) zastopniku(om), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).
– Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti *** 
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja. 
*Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
**Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih ali bo potrdilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge. Za ta namen konzorcijski partner podpiše pooblastilo, ki je opredeljeno v Prilogi 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja.
***Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. Za ta namen konzorcijski partner podpiše pooblastilo, ki je opredeljeno v Prilogi 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja.
3.3 Pogoji, vezani na vlogo
Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
1.
Izkazovanje skladnosti s cilji in rezultati na ravni ukrepa načrta (točka 2.1.3 Prijavnice na javni razpis).
2.
Izkazovanje ustreznosti in sposobnosti za izvedbo projekta (točka 2.2 Prijavnice na javni razpis).
3.
Izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora (točka 1.5 Prijavnice na javni razpis).
4.
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (točka 3.1 Prijavnice na javni razpis).
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za prijavo in bo postopala skladno s točko 12 Navodil za prijavo na javni razpis.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kateregakoli od pogojev iz točke 3.1 in 3.2 tega javnega razpisa, se vloga s sklepom zavrne. Če vloga kateregakoli pogoja, vezanega na vlogo iz točke 3.3 tega javnega razpisa, ne izpolnjuje, jo komisija izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se zavrne.
Vloga na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji javnega razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
4. Merila za izbor vlog prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Merila
Možno število točk
1. REFERENCE IN USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO PROJEKTA
Merilo
Vrednotenje
Točke
Najvišje 
možno število točk
1.1 Število izvedenih seminarjev za usposabljanje strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2022 (istovrsten seminar se šteje samo enkrat; upošteva se najmanj 6-urni seminar). 
Vsak seminar, ki izpolnjuje navedeni kriterij, šteje dve točki. 
Skupno se upošteva največ deset seminarjev.
(točka 2.2.1 Prijavnice na javni razpis) 
0–20
20
60
1.2 Organizacijske izkušnje prijavitelja v zadnjih 5 letih, kot samostojnega izvajalca ali kot poslovodečega partnerja ali kot partnerja v konzorciju, z izvajanjem projektov Evropskega socialnega sklada (projekti z enakim predmetom se štejejo samo enkrat) 
Vsak prijavitelj, ki je bil samostojni izvajalec ali poslovodeči partner projekta, prejme po 5 točk za vsak projekt. Vsak prijavitelj, ki je bil partner v konzorciju, za vsak projekt prejme po dve točki in pol 
(točka 2.2.3 Prijavnice na javni razpis)
0–20
20
1.3 Izkušnje prijavitelja z izvajanjem projektov, povezanih z neformalnim izobraževanjem odraslih v obdobju od 2016 do 2022, kot upravičenec ali partner 
Vsak prijavitelj, ki je bil samostojni izvajalec ali poslovodeči partner projekta, prejme po deset točk za vsak projekt. Vsak prijavitelj, ki je bil partner v konzorciju, za vsak projekt prejme po pet točk.
(točka 2.2.4 Prijavnice na javni razpis)
0–20
20
2. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV
2.1 Število konzorcijskih partnerjev
Najmanj dvanajst konzorcijskih partnerjev od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči. 
Najmanj deset konzorcijskih partnerjev od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči. 
Najmanj pet konzorcijskih partnerjev od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči. 
Štiri ali manj konzorcijskih partnerjev od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči 
(točka 1.3 Prijavnice na javni razpis) 
20 
 
 
10 
 
 
 
 
20
40
2.2. Aktivnosti za vključevanje ciljnih skupin
Prijavitelj je predstavil vsaj tri aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil dve aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil eno aktivnost za vključevanje mentorjev ali sploh ni predstavil nobene aktivnosti za vključevanje mentorjev. 
(točka 3.2 Prijavnice na javni razpis) 
10 
 
 
 
 
0
10
2.3. Aktivnosti za vključevanje delodajalcev, vključenih v usposabljanja
Prijavitelj je predstavil vsaj tri aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil dve aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil eno aktivnost za vključevanje mentorjev ali sploh ni predstavil nobene aktivnosti za vključevanje mentorjev. 
(točka 3.3 Prijavnice na javni razpis)
10 
 
 
 
 
0
10
40
3. KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI ORGANIZACIJSKEGA IN TERMINSKEGA NAČRTA
3.1 Kakovost organizacijskega in terminskega načrta 
– ocenjevanje pripravljalnih, podpornih in zaključnih aktivnosti
Vseh osem ali vsaj sedem aktivnosti (pripravljalne, podporne in zaključne) je pojasnjenih in razdelanih: vsebujejo opis aktivnosti in načrtovanih rezultatov ter so časovno in stroškovno ovrednotene. 
Vsaj štiri ali največ šest aktivnosti (pripravljalne, podporne in zaključne) je pojasnjenih in razdelanih: vsebujejo opis aktivnosti in načrtovanih rezultatov ter so časovno in stroškovno ovrednotene. 
Tri ali manj aktivnosti (pripravljalne, podporne in zaključne) so pojasnjene in razdelane: vsebujejo opis aktivnosti in načrtovanih rezultatov ter so časovno in stroškovno ovrednotene. 
(Priloga 3a Organizacijski in terminski načrt)
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
10
40
3.2 Načrt strokovne podpore udeležencem
Prijavitelj je predstavil vsaj sedem aktivnosti namenjenih strokovni podpori udeležencem, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil vsaj pet aktivnosti namenjenih strokovni podpori udeležencem, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil štiri ali manj aktivnosti namenjenih strokovni podpori udeležencem, ki so pojasnjene in razdelane.
(točka 4.1 Prijavnice na javni razpis)
10 
 
 
 
 
 
 
0
10
3.3 Evalvacijski vprašalnik za udeležence usposabljanj
Vprašalnik vsebuje najmanj štiri sklope evalvacije o izvedbi usposabljanj. 
Vprašalnik vsebuje tri sklope evalvacije o izvedbi usposabljanj. 
Vprašalnik vsebuje dva ali manj sklopov evalvacije o izvedbi usposabljanj. 
(točka 5.3.1 Prijavnice na javni razpis)
10 
 
 
0
10
3.4 Evalvacijski vprašalnik za izvajalce usposabljanj 
Vprašalnik vsebuje najmanj štiri sklope evalvacije o izvedbenem usposabljanju. 
Vprašalnik vsebuje tri sklope evalvacije o izvedenem usposabljanju. 
Vprašalnik vsebuje dva ali manj sklopov evalvacije o izvedenem usposabljanju. 
(točka 5.3.1 Prijavnice na javni razpis)
10 
 
 
0
10
Največje možno število točk – SKUPAJ
140
Po merilih iz točke 4 javnega razpisa bodo ocenjeni prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo v okviru meril, je stoštirideset točk.
5. Dodatne zahteve v primeru, da bo posamezni prijavitelj na javnem razpisu izbran:
– vodja projekta ali koordinator projekta mora biti pri prijavitelju zaposlena ves čas trajanja projekta;
– izdaja potrdil vsem udeležencem o opravljenem usposabljanju in vodenje elektronske evidence o izdanih potrdilih;
– vsak osnovni program izvedejo štirje različni predavatelji;
– v posamezno izvedbo programa je lahko vključenih največ dvanajst udeležencev;
– preverjanje ustreznosti ciljnih skupin – posameznikov, ki se vključujejo v programe, pri čemer dokazila o ustreznosti ciljnih skupin hrani izbrani prijavitelj ali konzorcijski partner;
– priprava vmesnih evalvacij (dveh na leto) in končne evalvacije ter
– izvedba zaključne konference.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je 1.444.000,00 EUR. Sredstva bodo izplačana iz PP 221172 (C3K12IG – Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela-NOO-MIZŠ).
Predvidena dinamika financiranja po posameznih proračunskih letih je:
Leto/PP
št. PP221172
2024
600.000,00 EUR
2025
600.000,00 EUR
2026
244.000,00 EUR
Skupaj:
1.444.000,00 EUR
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljivost pravic porabe in proračunskih sredstev, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Na javnem razpisu bosta izbrana dva prijavitelja, kar pomeni, da je za posameznega prijavitelja na razpolago največ 722.000,00 EUR, in sicer po letih:
Leto
EUR na prijavitelja
2024
300.000,00
2025
300.000,00
2026
122.000,00
Skupaj:
722.000,00
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Aktivnosti projekta se začnejo izvajati dne 1. 7. 2023, rok za zaključek aktivnosti projekta je do dne 30. 6. 2026.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 7. 2023 do dne 30. 6. 2026.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 7. 2023 do dne 31. 7. 2026.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov, povezanih z doseganjem mejnikov, ciljev in kazalnikov ali drugih posebej utemeljenih, objektivnih razlogov.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
Prilogo 1: Navodila za prijavo na javni razpis,
Prilogo 2: Finančni načrt,
Prilogo 3: Prijavnica na javni razpis,
Prilogo 3a: Organizacijski in terminski načrt,
Prilogo 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
Prilogo 5: Vzorec konzorcijske pogodbe,
Prilogo 6: Obrazec Vloga za izplačilo (VZI),
Prilogo 6a: Obrazec Vloga za predplačilo (VZIP)
Prilogo 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja,
Prilogo 8: Obrazec obračun SSE,
Prilogo 9: Lista prisotnosti udeležencev,
Prilogo 10: Varovanje osebnih podatkov,
Prilogo 11: Ocenjevalni list,
Prilogo 12: Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (PUM-PUD-PI),
Prilogo 13a: Program Nadaljnje usposabljanje mentorjev: Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?,
Prilogo 13b: Program Nadaljnje usposabljanje mentorjev: Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu,
Prilogo 13c: Program Nadaljnje usposabljanje mentorjev: Priprava načrta izvajanja vajeništva,
Prilogo 13d: Program Nadaljnje usposabljanje mentorjev: Učinkovit mentorski proces,
Prilogo 14: Obrazec za oddajo vloge (obrazec se nalepi na ovojnico, ki vsebuje vlogo).
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
Prilogo 3: Prijavnica na javni razpis,
Prilogo 3a: Organizacijski in terminski načrt,
Prilogo 5: Konzorcijska pogodba, podpisana in žigosana s strani vseh konzorcijskih partnerjev,
Prilogo 2: Finančni načrt,
Prilogo 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja.
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije kot Priloga 1. Prijavitelji morajo uporabiti izključno priloge, ki so del razpisne dokumentacije in se jih ne sme spreminjati.
9. Delež sofinanciranja: delež sofinanciranja projekta v skladu z določbami tega javnega razpisa je 100 %.
10. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
Izplačila se izvajajo na način in v rokih v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna in z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V skladu s predpisi s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjeme glede investicijskih in tekočih transferov ter predplačil so določene v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pri čemer so pogoji in pravila glede izplačil navedenih izjem podrobneje navedena v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. stroški dela in povračil v zvezi z delom:
– stroški plač,
– stroški plač – prispevki in
– stroški za službena potovanja;
2. stroški informiranja in komuniciranja:
stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (npr. stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih), stroški izdelave ali nadgradnje spletne strani, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter drugi stroški informiranja in komuniciranja za namen promocije projekta JR Usposabljanje mentorjev 2023–2026;
3. poenostavljene oblike stroškov:
– standardna lestvica stroška na enoto za izvedbo programov usposabljanja na udeleženca na uro (v nadaljnjem besedilu: SSE usposabljanja) (vključuje neposredne stroške osebja za izvajanje in organizacijo programov usposabljanja, stroške promocije za namene pridobivanja udeležencev v programe usposabljanja ter materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo programov usposabljanja),
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposredno upravičenih stroškov za osebje.
Poslovodeči konzorcijski partner je upravičen do vseh predhodno navedenih stroškov (1. stroškov dela in povračil v zvezi z delom, 2. stroškov informiranja in komuniciranja ter 3. poenostavljenih oblik stroškov).
Konzorcijski partnerji so upravičeni samo do povračila stroška SSE usposabljanja (prva alineja točke 3).
Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto v okviru JR Usposabljanje mentorjev 2023–2026, št. 303-86/2023/5 z dne 4. 12. 2023, ki določa:
– SSE usposabljanja v višini 9,25 EUR na uro na udeleženca usposabljanja za izvedbo programov, ki so predmet tega javnega razpisa.
Za uveljavljanje SSE usposabljanja so potrebna naslednja dokazila, ki bodo dokazovala upravičenost stroška:
– v primeru, da se usposabljanja izvajajo s fizično prisotnostjo, podpisane liste prisotnosti udeležencev v programih (Priloga 9);
– v primeru, da se usposabljanja izvajajo na daljavo oziroma v kombinirani obliki (fizična prisotnost in na daljavo), dokazilo o opravljenem izobraževanju oziroma usposabljanju udeležencev (npr. dokazilo o registraciji prek spletne strani/portala, elektronski izpis udeležencev, seznam prijavljenih itd.);
– obračun izvedenih ur na udeleženca (obračun SSE usposabljanja; Priloga 8).
Ura neposrednega organiziranega izobraževalnega dela v programu traja 45 minut. Izvedba usposabljanj lahko poteka s fizično prisotnostjo, na daljavo ali v kombinirani obliki (fizična prisotnost in na daljavo), vendar morajo biti vedno izvedeni tako, da so predavatelj in udeleženci prisotni hkrati.
Mejnik za revidiranje SSE usposabljanja:
– vrednost SSE programi se uskladi s ceno programov na uro, ki jo s sklepom določi minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, na podlagi petega odstavka 3. člena Pravilnika o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle (Uradni list RS, št. 10/23) do konca leta za naslednje proračunsko leto. Za izvedene aktivnosti prične nova vrednost SSE usposabljanja veljati z novim proračunskim letom, tj. s 1. januarjem.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Za opravljene aktivnosti bo končni prejemnik posredoval ministrstvu vlogo za izplačilo. Vlogi za izplačilo bodo morale biti priložene kopije računov oziroma druge ustrezne knjigovodske listine s specifikacijo stroškov in poročilom o izvedenih delih ter druga dokazila, iz katerih je razvidno, da so aktivnosti opravljene ter namen/cilji in stroški projekta doseženi v skladu z načrtom oziroma je razviden napredek pri doseganju ciljev projekta iz načrta. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 16 Navodil za prijavo na javni razpis, Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročniku o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki sta dostopna na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili 3. točke prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 lahko ministrstvo končnemu prejemniku za namen izvajanja projekta izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predložene vloge za izplačilo predplačila s strani končnega prejemnika. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju projekta, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Končni prejemnik bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti vlogo/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem, s pogodbo o sofinanciranju, določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje projekta, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila končni prejemnik lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil. Izplačilo predplačila končnemu prejemniku bo izvedeno pod pogoji, določenimi zgoraj v tem odstavku in pod pogojem, da izplačilo predplačila, ne glede na znesek, ne zavrne ministrstvo, pristojno za finance.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo predplačila končnega prejemnika preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
11. Cilji javnega razpisa in dodatne zahteve spremljanja in poročanja
V okviru javnega razpisa so načrtovani naslednji kazalniki:
A. Cilji, skladno z izvedbenim načrtom
Ime mejnika oziroma cilja
Merska enota
Izhodiščna 
vrednost
Ciljna vrednost
Opis mejnika oziroma cilja
Časovni okvir za dokončanje
Dokazilo
Četrtletje
Leto
ID 163 Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje
število
0
3.900
Usposabljanja bodo osredotočena na znanja in spretnosti za načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu za vajence in dijake. Usposabljanja bodo krepila sodelovanje med šolami in delodajalci.
Q2
2026
Poročilo, ki ustrezno utemeljuje, kako je bil cilj (vključno z vsemi sestavnimi elementi) zadovoljivo izpolnjen, z ustreznimi povezavami do osnovnih dokazov. 
Ta dokument bo kot prilogo vključeval: 
a) seznam posameznih potrdil, ki dokazujejo, da so bili programi usposabljanja opravljeni; 
b) vrste usposabljanja s podrobnostmi o vsebini in uporabljeni učni obliki.
V skladu z Mehanizmom za okrevanje in odpornost je treba usposobiti 3.900 mentorjev v podjetjih, ki bodo uspešno opravili osnovno ali nadaljnje usposabljanje, ki ga je pripravil CPI. Za upoštevanje kazalnika se šteje ali enkratna vključitev v osnovni program (32 ur) ali vključitev v nadaljevalne programe v skupni vrednosti 32 ur (4 krajši programi x 8 ur = 32 ur). Vsaka oseba, ki se bo udeležila usposabljanj v obsegu 32 ur, bo prispevala k cilju ID 163.
Poročanje o ciljih: skladno z Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o mehanizmu za okrevanje in odpornost, končni prejemniki sproti oziroma najmanj dvakrat mesečno(do 13. oziroma 28. dne v mesecu oziroma prvi delovni dan za tem datumom)skrbniku pogodbe poročajo o izvajanju projekta ter spremljanju in doseganju ciljev.
B. Kazalniki na ravni javnega razpisa:
I. Drugi projektno specifični kazalniki
Določi se specifični kazalnik, ki se spremlja ob začetku izvajanja ali ob vstopu posameznika v projekt in ob izstopu posameznika iz projekta, ob koncu projekta ali v določenem časovnem obdobju po zaključku projekta.
Ime mejnika oziroma cilja
Merska enota
Izhodiščna vrednost
Ciljna vrednost (kumulativna vrednost)
Opis mejnika oziroma cilja
Časovni okvir za dokončanje
Dokazilo
Četrtletje
Leto
Vmesne evalvacije 
število
0
2
Spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev in kazalnikov
Q2 
Q4
2024
Vsebinsko poročilo o doseganju kazalnikov in drugih podatkih o udeležencih
2
4
Q2 
Q4
2025
4
5
Q2
2026
Končna evalvacija
število
0
1
Vrednotenje doseganja ciljev in kazalnikov vključno s poročilom delodajalcev in mentorjev o prenosu znanj v okviru izvajanja PUD.
Q2
2026
Vsebinsko poročilo o doseganju kazalnikov in drugih podatkih o udeležencih.
Zaključna konferenca
število
0
1
Izvedba zaključne konference
Q2
2026
Program, vabilo, lista prisotnosti, fotografije, objave v medijih, razdeljeno 
gradivo, besedilo ali predstavitev s predavanj, dobavnica ipd.
II. Skupni kazalniki
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2106 se bo na projektu spremljal skupni kazalnik:
Koda
Naziv
Enota
Definicija in koncepti
Obdobje spremljanja
Metodologija štetja
RRFCI10 
Udeleženci, ki so vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. 
Udeleženci
Kazalnik upošteva število udeležencev v dejavnostih izobraževanja (ISCED 0–6, izobraževanje odraslih) in usposabljanja (usposabljanje zunaj delovnega mesta/usposabljanje na delovnem mestu, nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje itd.), ki jih podpirajo ukrepi v okviru mehanizma, ter tudi udeležence, vključene v usposabljanje za digitalna znanja in spretnosti. Te podatke morajo zato zbirati in sporočati (i) udeleženci, vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, in od slednjih (ii) udeleženci, vključeni v usposabljanje za digitalna znanja in spretnosti. 
Kazalnik se razčleni po spolu (moški, ženska, nebinarna oseba – osebe, ki ne spadajo v nobeno od teh dveh kategorij ali ne želijo biti povezane z eno od njiju) in po starosti (0–17, 18–29, 30–54, 55 in starejši).
Udeleženci se štejejo ob vključitvi v izobraževanje ali usposabljanje.
Udeleženca se šteje enkrat, ne glede na število vključitev v programe izobraževanja ali usposabljanja. 
Poročanje o skupnih kazalnikih: poročanje je polletno, pri čemer se poroča prirast in ne kumulativna vrednost. Končni prejemniki poročajo o doseženih vrednostih skupnih kazalnikih na presečna datuma 31. december in 30. junij vsako leto, in sicer do 10. februarja in 10. avgusta oziroma prvi delovni dan za tem datumom, tako da posredujejo informacije o doseženih vrednostih in podlage za dokazovanje doseženih vrednosti skrbniku pogodbe.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: končni prejemnik bo moral pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja).
13. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti
Končni prejemnik bo moral pri informiranju, komuniciranju in obveščanju javnosti upoštevati 34. člen Uredbe (EU) 2021/241 in veljaven Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja).
Ob odobritvi in zaključku projekta je obvezna objava na spletni strani in družbenih omrežjih ter informacija za medije, poleg tega pa se pričakuje še informiranje preko e-informatorja, intervjuji s končnimi uporabniki (možnost skupne spletne komunikacijske aktivnosti z Evropsko komisijo) ter druge aktivnosti.
Sprejetje financiranja s strani končnega prejemnika pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
14. Zahteve glede naslavljanja načel enakosti spolov in enakih možnosti za vse
Končni prejemnik bo pri izvajanju projekta po tem javnem razpisu zagotavljal spoštovanje načel enakosti spolov in enakih možnostih za vse v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17)), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah.
V skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost in slovensko zakonodajo Načrta za okrevanje in odpornost vključuje načela enakosti spolov in enakih možnosti za vse v vseh fazah priprave, kar bo zagotovljeno tudi pri izvajanju predvidenih reform in naložb. Skladno z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških morajo vsa ministrstva zagotoviti, da se vsi ukrepi in politike sistematično presojajo z vidika enakosti spolov oziroma da se v vseh fazah njihovega izvajanja upoštevajo možne posledice na položaj žensk in moških.
Vsi ukrepi komponente krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, prispevajo k enakosti spolov in enakim možnostim za vse ter vključujejo te cilje v skladu z 2. in 3. načelom Evropskega stebra socialnih pravic.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma bo moral končni prejemnik zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za 5 let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo končni prejemnik po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Končni prejemnik bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Končni prejemnik, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezni projekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot nosilnega organa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnim Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopno na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), dostopnimi na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf, oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, končni prejemnik pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelji so dolžni zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22), Uredbo (EU) 2016/679, Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), Uredbo (EU) 2021/241 in uredbo o izvajanju mehanizma.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 10 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 1. 2024 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (na USB ključku), morajo v zaprti ovojnici opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023–2026««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali »obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije (Priloga 14 javnega razpisa) ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za vzgojo in izobraževanje oziroma od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 17. 1. 2024 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna soba P20) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v točki 13 Navodil za prijavo na javni razpis. Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4 javnega razpisa, kar je razvidno tudi iz Priloge 11 (Ocenjevalni list), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je projekt začel izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred odobritvijo prve redne vloge za izplačilo, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za projekt, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
Končni prejemnik ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost.
22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno po predhodni najavi v glavni pisarni Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete mag. Miljo Marčeto na tel. 01/400-57-54 vsak dan med 9. in 11. uro ali pišete na elektronski naslov gp.mvi@gov.si, zadeva »SPIS št. 303-86/2023 – Vprašanje za JR Usposabljanje mentorjev 2023–2026«.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti