Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

Št. 6036-220/2023/18 Ob-3643/23, Stran 2290
Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), 216. in 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis 
za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2023/24 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2024 na območju Republike Slovenije. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.
a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), izvedenih od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju: Parada učenja)
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, celodnevnega dogodka na javnem mestu.
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2024 (v nadaljevanju: koordinacija TVU 2024)
Sofinancira se koordinacija TVU 2024, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2024 do 15. 11. 2024:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
– strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
– novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih,
– strokovno delovanje organizacije na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni (sodelovanje na seminarjih in posvetih s področja izobraževanja odraslih, svetovanje članom organizacije, vključevanje strokovnjakov pri razreševanju strokovnih vprašanj, ustanavljanje delovnih skupin za izvedbo določenih nalog, redno obveščanje članov organizacije, druge aktivnosti v skladu z dejavnostmi organizacije).
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.012.500,00 EUR. Končno število sofinanciranih programov in dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in od prijavljenih programov ter dejavnosti, ki bodo dosegli ustrezno število točk.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2024 na ukrepu 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračunski postavki 231824 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode in konto 4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU.
a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je okvirno 460.800,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 240 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. Za posamezen študijski krožek je namenjenih okvirno 1.920,00 EUR.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje je okvirno 183.150,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 55 najbolje ocenjenih dejavnosti univerz za tretje življenjsko obdobje. Za dejavnost posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih okvirno 3.330,00 EUR.
c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja je okvirno 61.050,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 15 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Parada učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih okvirno 4.070,00 EUR.
d) Koordinacija TVU 2024
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2024 je okvirno 158.100,00 EUR. Končno število izbranih in sofinanciranih koordinatorjev TVU 2024 je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter razmestitve v dva tarifna razreda. Za 1. tarifni razred je namenjenih okvirno 3.500,00 EUR, za 2. tarifni razred je namenjenih okvirno 4.400,00 EUR.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Razpoložljivih sredstev za nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 149.400,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene naloge dosegli ustrezno število točk.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je potrebno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih1 v Republiki Sloveniji ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
1 šifra 85.590/80.422
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« za vsak študijski krožek posebej.
Prijavitelji bodo za študijske krožke razvrščeni v dve kategoriji: I. – javne inštitucije, II. – ostali, npr. društva, zasebne organizacije ipd. Ne glede na kategorijo lahko prijavitelji prijavijo največ 3 študijske krožke, upošteva se tudi morebitne ponovitve študijskih krožkov z novimi skupinami udeležencev.
Posamezen študijski krožek mora trajati najmanj 25 ur.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih2 v Republiki Sloveniji ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
2 šifra 85.590/80.422
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Prijava dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelji lahko prijavijo en program, ki mora obsegati najmanj 30 ur in mora imeti vključenih najmanj 12 udeležencev.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih3 v Republiki Sloveniji ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prijavijo kot koordinator TVU 2024 in imajo izkušnje s koordinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
3 šifra 85.590/80.422
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt Parade učenja«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada učenja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parade učenja.
Prijavitelji lahko prijavijo en načrt dejavnosti, ki mora obsegati najmanj 53 ur.
d) Koordinacija TVU 2024
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih4 v Republiki Sloveniji ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
4 šifra 85.590/80.422
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU 2024«.
Prijavitelji lahko prijavijo en načrt dejavnosti. V 1. tarifnem razredu morajo dejavnosti obsegati najmanj 45 ur, v 2. tarifnem razredu pa 57 ur.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je jasno razvidno, da je njegov glavni namen delovanja strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni,
– obrazec »Prijava nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih« za vsako nalogo posebej.
Prijavitelji lahko na vsako vsebinsko področje prijavijo po eno nalogo.
Dejavnost za organizacijo strokovnih dogodkov oziroma srečanj mora obsegati najmanj 65 ur.
Dejavnost za aktivnosti mednarodnega sodelovanja mora obsegati najmanj 130 ur.
Dejavnost za strokovna usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih mora obsegati najmanj 53 ur.
Dejavnost priprave novih programov na področju splošnega izobraževanja odraslih mora obsegati najmanj 40 ur.
Vodenje organizacije na področju izobraževanja odraslih mora obsegati najmanj 210 ur.
V primeru izbora naloge strokovni dogodek oziroma srečanje bo moral prijavitelj dokončno vsebino in program uskladiti z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.
IV. Merila za izbor dejavnosti na javnem razpisu
a) Študijski krožki
Posamezne študijske krožke se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Spodbuda širjenju mreže izvajalcev
2.
Kakovost ponudbe glede na povprečno trajanje študijskega krožka glede na vse doslej izvedene študijske krožke
3.
Dobra praksa vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR)
4.
Medgeneracijska struktura udeležencev
5.
Posebne spodbude vključevanju izbranih ciljnih skupin
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Število aktivnih članov
2.
Leta delovanja
3.
Program medgeneracijskega sodelovanja in učenja
c) Parada učenja
Prijavitelje dejavnosti Parada učenja se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Raznolikost ter medsebojna povezanost temeljnih dejavnosti Parade učenja
2.
Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
3.
Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se iz lokalnega okolja)
4.
Delež organizacij za izobraževanje odraslih in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi sodelujočimi
5.
Spremljevalne dejavnosti
6.
Raznolikost medijske in vizualne promocije Parade učenja
d) Koordinacija TVU 2024
Prijavitelje koordinacije TVU 2024 se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Informiranje in prijava koordiniranih podizvajalcev TVU ter usmerjanje in usklajevanje njihovih dejavnosti in vsebin prireditev
2.
Raznolikost medijske in vizualne promocije TVU 2024
3.
Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti s podizvajalci TVU 2024
4.
Dodana vrednost dejavnosti koordinacije TVU 2024
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih se točkujejo in razvrščajo po naslednjih merilih:
Merila
1.
Naloga ima celovito in podrobno razdelane vse zahtevane elemente
2.
Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno strukturo predstavljene izkušnje in reference za prijavljeno nalogo
3.
Naloga je ustrezno finančno ovrednotena
4.
Naloga izkazuje konkretni kvantitativni in kvalitativni prispevek k uresničevanju ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30)
5.
Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi deležniki
V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 19. 1. 2024. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na vsebino. V primeru, da bo prijavitelj, ki se je prijavil na več sklopov tega javnega razpisa, pozvan k dopolnitvi vloge za posamezen sklop in dopolnitev ne bo ustrezna, bo ta sklop zavržen, preostali del vloge pa se bo obravnaval kot formalno popolna vloga.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno v 60 dneh po preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 19. 3. 2024.
VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: Javne objave Ministrstva za vzgojo in izobraževanje | GOV.SI. Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto na tel. 01/400-53-86 vsak delovni dan od 10. do 11. ure ali preko elektronske pošte maja.accetto@gov.si.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti