Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

Ob-3180/23, Stran 1866
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje večje kakovosti in varnosti medu in ostalih čebeljih pridelkov.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024, znaša do 275.856,00 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 137.928,00 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 137.928,00 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2024. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov ali izdelava satnic za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelj: vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja, če izpolnjuje pogoje iz 92. člena Uredbe.
3. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
3.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za nakup oziroma izdelavo satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
3.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
3.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
3.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
3.5 Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Račun in dokazilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Iz računa in dokazila o plačilu mora biti razvidno katere satnice so bile kupljene ter količina. Priložen mora biti certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje (v primeru nakupa satnic s certifikatom) ali analizni izvid satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku (v primeru nakupa satnic z analiznim izvidom);
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila o plačilu v skladu s 3. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Račun in dokazilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Iz računa in dokazila o plačilu mora biti razvidno, koliko kilogramov voska je predal v izdelavo in koliko satnic dobil nazaj. Priložena morata biti certifikata za predelavo voska v ekološke satnice in za ekološko čebelarjenje;
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila o plačilu v skladu s 4. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Račun se mora glasiti na ime vlagatelja, iz katerega je razvidno, koliko kilogramov voska je predal v izdelavo in koliko satnic je bilo izdelanih iz tega voska. Priložen mora biti analizni izvid satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, ki veljata za celotno programsko obdobje in se prilaga samo prvič;
– vlagatelj mora priložiti dokazila v skladu s 5. točko prvega odstavka 92. člena Uredbe. Za dokazilo o lastni izdelavi satnic štejeta poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska, ter priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki velja za celotno programsko obdobje;
– vlagatelj mora biti najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj iz 5. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe mora predložiti potrdilo o usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali potrdilo, da ima vzpostavljen lastni sistem HACCP oziroma sistem dobre higienske prakse v čebelarstvu;
– okvirno čebelar iz enega kilograma voska pridobi 10 satnic;
– satnice mora spremljati certifikat, ki je dokument kontrolne organizacije za ekološko pridelavo oziroma predelavo. Kontrolna organizacija za kontrolo in certificiranje proizvodov v ekološkem kmetijstvu je imenovana na podlagi odločbe UVHVVR.
– vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije nakupa satnic upravičen, če čebelari z najmanj:
a) petimi čebeljimi družinami po ekoloških načelih in izpolnjuje pogoje iz 1. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe;
b) 10 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe;
c) 20 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 3. ali 4. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe;
č) 100 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 5. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe.
3.6 Za analizni izvid kot dokazilo iz prve in tretje alineje prejšnje točke se šteje tudi izjava proizvajalca, ki mora vsebovati najmanj prepis analiznega izvida laboratorija, številko analiznega izvida in številko šarže.
4. Predmet podpore
4.1 Seznam najvišje višine priznanih stroškov nakupa oziroma cena izdelave satnice za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023–2027 v skladu s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS) obsega:
Nakup oziroma izdelave satnice pri predelovalcu ali v lastni pridelavi
SAT1
nakup satnic s certifikatom za ekološko čebelarjenje
SAT2
nakup satnic z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska
SAT3
izdelava satnic iz lastne ekološke proizvodnje – predelovalec
SAT4
izdelava satnic iz lastne proizvodnje – predelovalec – z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa
SAT4.1
analizni izvid na vsebnost ostankov kumafosa – enkrat v programskem obdobju 2023–2027
SAT5
izdelava satnice iz lastnega voska – lastna predelava 
SAT5.1
analizni izvid na vsebnost ostankov kumafosa – enkrat v programskem obdobju 2023–2027
4.2 Upravičeni stroški so stroški:
– nakupa satnic s certifikatom (priložen certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje) ali
– nakupa satnic z analiznim izvidom (priložen analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, ki se nanaša na kupljene satnice) ali
– stroški predaje voska (priložen certifikat za ekološko čebelarjenje) iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice ali
– stroški predaje voska iz lastne proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic (analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, vzorec vzet iz prinesenega voska, ki je nato predelan v satnice) ali
– stroški lastne izdelave satnic iz lastnega voska (priloženo poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa).
4.3 Upravičeni so stroški nakupa in izdelave satnic iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s Sklepom Vlade RS.
4.4 Če upravičenec uveljavlja strošek nakupa ali izdelave satnic, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedene cene, se mu prizna cena v najvišji višini priznanih stroškov nakupa ali izdelave posamezne satnice, kot je določena v Sklepu Vlade RS.
4.5 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov. Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na leto na razpis.
4.6 Vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije upravičen za sedem satnic na leto na eno čebeljo družino in lahko kandidira največ trikrat v programskem obdobju 2023–2027.
4.7 Vlagatelj mora v vlogi priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime.
4.8 Vlagatelj mora vlogi priložiti:
– certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje ali analizni izvid, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku,
– pri predaji voska iz lastne proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic skenirane izvirne račune na njegovo ime in skeniran analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki glasi na njegovo ime ali
– pri lastni izdelavi satnic iz lastnega voska poročilo o izdelavi satnic in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska ter analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki glasi na njegovo ime.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade.
5.2 Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperatura brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:
a) 10 % za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti;
b) 20 % za vlagatelje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter
c) 20 % za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska.
5.3 Deleži sofinanciranja skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov.
6. Obveznosti upravičenca
6.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
6.3 Upravičencu do konca programskega obdobja 2023–2027 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.4 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z določbami 106. člena Uredbe.
7.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Če je upravičencu do konca programskega obdobja po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8. Vloga
8.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2 javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
8.2 Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15. ure.
9.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
9.3 Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik agencije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani agencije. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s predpisi, ki urejajo osebne podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti