Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

Ob-3179/23, Stran 1860
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024 znaša do 226.595,20 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 113.297,60 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 113.297,60 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2024. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelj: vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja, če izpolnjuje pogoje iz 23. člena Uredbe.
3. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
3.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
3.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
3.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
3.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
3.5 Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe. Računi in dokazila o plačilu se mora(jo) glasiti na ime vlagatelja. Iz računa(ov) mora biti razvidno, katera oprema je bila kupljena. Iz računa ali priložene specifikacije oziroma izjave prodajalca mora biti razvidno v katero skupino oziroma podskupino posamezne čebelarske opreme, ki jo je s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS), se nakupljena čebelarska oprema uvrsti;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravil in izvedel Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– vlagatelj mora biti najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin za preteklo koledarsko leto v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 4.1 tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 400 eurov brez vštetega DDV;
– vlagatelj mora imeti najmanj 10 čebeljih družin oziroma 5, če je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja;
– vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
4. Predmet podpore
4.1 Seznam čebelarske opreme, določen s Sklepom Vlade RS), za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
Šifra stroška
Seznam posamezne čebelarske opreme
SCO1
Čebelji panji s testnimi vložki 
SCO1.1
Panj LR
SCO1.2
Panj DB
SCO1.3
AŽ-panj nakladni
SCO1.4
AŽ-panj 10-satni ali več, 3 etaže
SCO1.5
AŽ-panj 10-satni ali več, 2 etaži
SCO1.6
AŽ-panj 7-satni
SCO1.7
AŽ-panj 9-satni
SCO1.8
Panj s smukalnikom in pitalnikom
SCO1.9
AŽ-panj z visoko podnico s testnim vložkom in smukalnikom cvetnega prahu
SCO1.10
11-satni panji z visoko podnico
SCO2
Testni vložek za odkrivanje varoe
SCO2.1
Testni vložek leseni
SCO2.2
Testni vložek PVC
SCO3
Ometalniki (blago ali kovinski)
SCO4
Smukalnik cvetnega prahu (leseni, PVC ali kombinacija inoks + les)
SCO4.1
Smukalnik cvetnega prahu leseni 
SCO4.2
Smukalnik cvetnega prahu PVC, dolžine 400 mm
SCO4.3
Smukalnik, integriran v podnico za LR-panj
SCO4.4
Smukalnik AŽ leseni – inoks košarica
SCO5
Sušilnik za cvetni prah
SCO5.1
Manjši, nosilnost do vključno 10 kg (6 ali 10 polic)
SCO5.2
Večji, nosilnost nad 10 kg (za 30 kg in 50 kg in 10 polic)
SCO5.3
Čistilec cvetnega prahu
SCO6
Naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca
SCO7
Naprava za pridobivanje strupa
SCO8
Plemenilnik
SCO9
Točila s pripadajočo opremo
SCO9.1
Ročno 3- ali 4-satno
SCO9.2
4-satno z motorjem
SCO9.3
4-satno samoobračalno
SCO9.4
6-satno samoobračalno
SCO9.5
8-satno samoobračalno
SCO9.6
12-satno samoobračalno
SCO9.7
16-satno samoobračalno
SCO9.8
4-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.9
6-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.10
8-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.11
12-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.12
16-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO10
Posoda za skladiščenje medu (kapaciteta najmanj 10 L)
SCO10.1
Posoda za med do vključno 50 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom)
SCO10.2
Posoda za do vključno 50 kg (inoks, s PVC-pipo in s silikonskim tesnilom)
SCO10.3
Posoda za med nad 50 kg do vključno 100 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom)
SCO10.4
Posoda za med nad 100 kg do vključno 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom)
SCO11
Posoda za skladiščenje medu nad 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) – 280 kg, 300 kg in 750 kg
SCO11.1
Posoda za med do vključno 280 kg
SCO11.2
Posoda za med nad 280 kg do vključno 300 kg
SCO11.3
Posoda za med nad 300 kg do vključno 750 kg
SCO12
Cedila, cedilna posoda in korita
SCO12.1
Cedilo, enojno ali dvojno
SCO12.2
Cedilna posoda do vključno 50 kg s cedilom
SCO12.3
Separator/korito za ločevanje medu, voska ipd.
SCO13
Črpalka za med ali druga primerljiva živila
SCO13.1
Črpalka za črpanje in potiskanje medu, 230 V in od 0,37 do 1,5 kW
SCO14
Naprave za utekočinjenje medu
SCO14.1
Spiralni grelec/potopni grelec
SCO14.2
Toplotna omara/komora za segrevanje medu do vključno 299 kg
SCO14.3
Toplotna omara/komora za segrevanje medu nad 299 kg
SCO15
Hladilna tehnika
SCO15.1
Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete do vključno 500 L
SCO15.2
Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete nad 500 L
SCO15.3
Hladilne komore/mini hladilnica
SCO15.4*
Hladilnica, cena na kubični meter
SCO16
Mešalne palice in mešalniki za kremni med
SCO16.1
Mešalna palica za vrtalnik
SCO16.2
Mešalnik za kremni med
SCO16.3
Homogenizator brez gretja
SCO16.4
Homogenizator z gretjem s kapaciteto do vključno 500 kg
SCO16.5
Homogenizator z gretjem s kapaciteto nad 500 kg
SCO17
Refraktometer
SCO18
Konduktometer
SCO19
Naprave za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže
SCO19.1
Polnilna naprava za med brez mize
SCO19.2
Polnilna naprava za med z mizo
SCO19.3
Dozirna miza (dodatek k polnilni napravi)
SCO19.4
Ročna/polavtomatska etiketirka
SCO19.5
Avtomatska etiketirka
SCO19.6
Naprava za zapiranje embalaže, polavtomatska ali avtomatska
SCO20
Transportni trak
SCO21
Tehtnice za nadzorovanje čebeljih družin
SCO21.1
Tehtnica, mehanska
SCO21.2
Tehtnica, digitalna, sporočanje po SMS in/ali brezžično
SCO21.3
Tehtnica z vremensko postajo, ki omogoča sporočanje meritev po SMS ali spletni aplikaciji in povezavo z opazovalno službo
SCO22
Kontrolne tehtnice
SCO22.1
Možnost tehtanja do vključno 30 kg
SCO22.2
Možnost tehtanja nad 30 kg
SCO23
Sistemi za odkrivanje satov
SCO23.1
Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (PVC ali inoks)
SCO23.2
Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (z odlagalnikom ali stojalom)
SCO23.3
Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – manjše (do vključno 100 cm)
SCO23.4
Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – večje (nad 100 cm)
SCO23.5
Inoks pult, cena na tekoči meter
SCO24
Stroj za odkrivanje satja
SCO24.1
Stroj za odkrivanje satja, ročni/polavtomatski
SCO24.2
Stroj za odkrivanje satja, avtomatski
SCO25
Stiskalnica/centrifuga za odvajanje voska
SCO26
Parni uparjalnik za voščine/kuhalnik voščin/topilnik voska
SCO26.1
Sončni topilnik s stojalom
SCO27
Parni uparjalnik, 230 V, ali plinski gorilnik za kuhalnik voščin
SCO27.1
Parni uparjalnik – generator, 2000 W, 230 V, kapaciteta 4 L
SCO27.2
Plinski gorilnik – ročka 
SCO28
Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom
SCO28.1
Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom do vključno 20 satov
SCO28.2
Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom nad 20 satov 
SCO28.3
Parni uparjalnik s centrifugo za voščine
SCO28.4
Kuhalnik na paro ali suhi zrak z integriranim električnim grelcem
SCO28.5
Sterilizator voska/čistilna posoda za vosek
SCO29
Naprave za izdelavo satnic (AŽ/LR/DB)
SCO30
Inkubator za shranjevanje matičnjakov
SCO31
Pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel
SCO31.1
Brizgalka za oksalno kislino
SCO31.2
Izparilnik/sublimator za oksalno kislino
SCO31.3
Hlapilnik za mravljinčno kislino
SCO32
Oprema za krmljenje čebel
SCO32.1
Pitalnik
SCO32.2
Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete do vključno 150 L
SCO32.3
Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete nad 150 L (od 200–700 L)
SCO32.4
Električni mešalnik za pripravo pogač
SCO32.5
Mlin za sladkor
SCO32.6
Stroj za izdelavo pogač
SCO33
Elektroagregati
SCO33.1
Elektroagregat moči do vključno 2 kW
SCO33.2
Elektroagregat moči nad 2 kW do vključno 4 kW
SCO33.3
Elektroagregat moči nad 4 kW do vključno 6 kW
SCO33.4
Elektroagregat moči nad 6 kW do vključno 8 kW
SCO34
Posode za skladiščenje čebeljih izdelkov (matični mleček, cvetni prah, propolis itd.)
SCO34.1
Kozarec kapacitete 40 ml s pokrovom – za matični mleček
SCO34.2
Embalaža EPS (fi 46) – za matični mleček
SCO34.3
Kozarec melbrosin s pokrovom (210 ml, fi 66)
SCO34.4
Embalaža EPS (fi 74) – za matični mleček
SCO34.5
Stekleničke za propolis (za tinkture, 50 ml)
SCO34.6
Kozarec kapacitete 89 ml s pokrovom
SCO34.7
Kozarec kapacitete 212 ml s pokrovom
SCO35
Industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov
SCO36**
Avtomatizirana polnilna linija – komplet
SCO36.1
Inoks pult dolžine do vključno 2 m z omaro za shranjevanje
SCO36.2
Inoks pult dolžine do vključno 2 m s pomivalnim koritom, kotnim ventilom, gibljivo cevjo in odtočnim kanalom
SCO36.3
Drug inventar (zapiralka kozarcev, drugi pripomočki)
SCO36.4
Avtomatska linija od odpiranja satov do točenja medu
SCO36.5
Tlačni filter za med
SCO36.6
Tank z ogrevanjem za polnilnico medu kapacitete do vključno 300 L
SCO36.7
Mešalnik medu kapacitete do vključno 50 L, 230 V, z mešalom, grelcem in avtomatiko 
SCO36.8
Črpalka za med, 230 V, 0,37 kW, 900 L/h
SCO36.9
Polnilnica za med z obračalno mizo
SCO36.10
Transportni trak
SCO37
Pomivalni stroj – industrijski
SCO38
Kontejnerji
SCO38.1
za 8 panjev
SCO38.2
za 10 panjev
SCO38.3
za od 11 do vključno 16 panjev
SCO38.4
za od 17 do vključno 26 panjev
SCO38.5
za od 27 do vključno 39 panjev
SCO38.6
za od 40 do vključno 59 panjev
SCO38.7
za več kot 59 panjev
SCO39
Prikolice
SCO39.1
Lahki priklopnik (NDV do vključno 750 kg)
SCO39.2
Lahki priklopnik (NDV nad 750 kg do vključno 2200 kg)
SCO39.3
Priklopnik nad 750 kg do vključno 3500 kg, kot to omogoča kategorija EkB
SCO39.4
Ponjava za lahki priklopnik
SCO40
Viličarji
SCO40.1
Ročni viličarji, nosilnost do vključno 2,5 t
SCO40.2
Visokodvižni električni paletni viličar, nosilnost do vključno 1,6 t
SCO40.3
Klasični električni viličar, nosilnost do vključno 5,5 t
SCO40.4
Namenski terenski dvokolesni električni viličar za razlaganje panjev
SCO41
Fotovoltaični sklop 
SCO41.1
Solarni komplet (od 760 W do vključno 3000 W, z akumulatorji od 190 do vključno 240 Ah in krmilno tehniko)
SCO42
Nadzorna kamera za čebelnjake
SCO43
Visokotlačni čistilec
SCO43.1
Visokotlačni čistilnik, hladna voda
SCO43.2
Visokotlačni čistilnik, topla voda
SCO44***
Namenski čebelnjak za doseganje dodane vrednosti čebelarjenja
SCO45
Prodajni samopostrežni avtomat za med in čebelarske izdelke
SCO46
Inox pult (tekoči m)
* Za obračun kubičnega metra se upošteva notranja mera hladilnice.
** Kompletna Avtomatizirana polnilna linija vsebuje celoten nabor stroškov znotraj stroška SCO36, posamezni strošek znotraj SCO36 se ne financira.
*** Upravičena oprema: Postavitev čebelnjaka s prirejenimi panji za vdihovanje panjskih aerosolov, Maske za inhalacijo, Uparjalnik propolisa v kompletu za inhalacijo aerosolov, Tablete za uparjalnik, Električna masažna miza, Masažna kad, ležišče z opremo, Oprema prostora za počitek (dva počivalnika, odlagalna miza, dekor, blazine), Profesionalni masažni počivalnik, Potrošni material za inhalacijo, čiščenje in osebno nego. Specifikacija opreme mora biti razvidna iz priloženega računa oziroma dokumentacije k vlogi.
4.2 Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s Sklepom Vlade RS.
4.3 Za enako opremo iz točke 4.1 tega javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2023–2027 upravičen večkrat.
4.4 Če upravičenec uveljavlja opremo, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedeno kapaciteto, se mu prizna oprema z najvišjo kapaciteto moči v najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne opreme, kot je določena v Sklepu Vlade RS.
4.5 Vlagatelj mora priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na določbe točk 5.2, 5.3 in 5.4 tega javnega razpisa.
5.2 Delež sofinanciranja čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:
– 5 % za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let;
– 5 % za čebelarje, ki imajo izobrazbo, ki ustreza:
a) najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo – živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
b) če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster;
– 5 % za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva v letu pred objavo javnega razpisa.
5.3 Delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za:
– 20 % za čebelarje, ki imajo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge v registru čebelnjakov vpisanih več kot 150 čebeljih družin;
– 20 % za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat za ekološke čebelje pridelke.
5.4 Delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za 40 % za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
5.5. Deleži sofinanciranja iz točk 5.2 in 5.3 skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov brez vštetega DDV.
5.6 Ne glede na prejšnjo točko, lahko skupni delež sofinanciranja čebelarske opreme iz točke 5.4 tega javnega razpisa znaša 100 % brez vštetega DDV.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2024 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki čebelari:
– z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
– z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov;
– z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 eurov;
– z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 eurov.
5.8 Do najvišjega zneska sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2024 brez vštetega DDV v višini 1.400 eurov je upravičen tudi vlagatelj, ki je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja in čebelari z od 5 do 20 čebeljimi družinami.
5.9 Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 ne sme preseči najvišje vrednosti iz točke 5.7 in 5.8.
5.10 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktober v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.
6. Obveznosti upravičenca
6.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev pri podintervenciji sofinanciranje čebelarske opreme.
6.3 Upravičenec mora opremo, ki je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj pet let po prejetju sredstev v okviru podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme in jih ne sme odtujiti v petih let od dneva zadnjega izplačila sredstev z možnostjo odpisa v skladu s predpisanimi amortizacijskimi dobam, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 105. člena Uredbe.
6.4 Upravičencu do konca programskega obdobja 2023–2027 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.5 Upravičenec, ki pridobi sredstva za podintervencijo sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2023–2027.
6.6 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
6.7 Upravičenec mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena. Oprema z oznako SCO41 Fotovoltaični sklop je namenjena samo za namen uporabe električne energije za oskrbo čebel in čebelnjaka ter čebelarskih opravil. Enako velja za opremo z oznako SCO42 Nadzorna kamera za čebelnjake, ki je namenjena samo za nadzor čebelnjaka, čebeljih panjev in čebel.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
7.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Upravičenec, ki nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2023–2027, kot to določa peti odstavek 96. člena Uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.5 Upravičenec, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.6 Če je upravičencu do konca programskega obdobja po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8. Vloga
8.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 9.2. tega javnega razpisa, z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15. ure.
9.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
9.3 Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda agencija.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev do sredstev, se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani agencije. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s predpisi, ki urejajo osebne podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti