Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

Ob-3178/23, Stran 1858
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024 znaša 25.676,00 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 12.838,00 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 12.838,00 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije sofinanciranje vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2024.
2. Vlagatelj in upravičenec: vlagatelj je pravna oseba iz prvega odstavka 16. člena Uredbe. Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 17. člena uredbe.
3. Pogoji za pridobitev javnih sredstev in upravičeni stroški
3.1 Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 17. členu Uredbe.
3.2 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
3.3 Upravičeni stroški so stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
3.4 V programskem letu 2024 je upravičen strošek dela ovrednoten na skupno 100 ur dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu v višini 11,95 eura/uro in lahko znaša največ 1.195,00 eurov za obdobje upravičenosti stroškov na en vzdrževan čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu. Stroški so upravičeni za obdobje od 1. avgusta 2023 do 31. julija 2024. Vlagatelj mora k vlogi priložiti dnevnik čebelarskih opravil vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu in z dodano evidenco o delovnih obiskih čebelnjaka, dnevnik prenosov znanja in evidence o številu udeležencev pri prenosu znanja ter evidence o prevozih za delovne obiske čebelnjaka za vsak čebelnjak posebej.
3.5 Upravičen strošek prevoza za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu je ovrednoten na skupno 31 obiskov v obdobju upravičenosti stroškov, in sicer se potni stroški priznajo v višini 0,43 eura na kilometer za opravljen prevoz med prebivališčem oskrbnika/vzdrževalca in lokacijo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu. Ti stroški lahko znašajo največ 20 % zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu.
3.6 Upravičeni stroški materiala, ki je potreben za vzdrževanje enega učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu so zdravila, zamenjava matic, dodatni satniki in satnice, potrošni material in potrošni material za vzdrževanje čebelnjaka. Ti upravičeni stroški lahko znašajo največ 400,00 eurov brez vštetega DDV v obdobju upravičenosti stroškov na en čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
3.7 Upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024.
3.8 Vlagatelj mora v vlogi priložiti vse skenirane izvirne račune izdane na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, in 40/23 – ZDavPR-B).
4. Obveznosti upravičenca
4.1 Obveznosti upravičenca so določene v 96. členu Uredbe.
4.2 Višjo silo mora upravičenec javiti skladno s 105. členom Uredbe.
5. Sankcije: neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 106. člena Uredbe.
6. Vloga
6.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 7.2 javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
6.2 Prijavni obrazec s prilogami bo vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
6.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
7. Rok in način prijave
7.1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15. ure.
7.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
7.3 Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
8.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
8.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda agencija.
9. Nadzor in spremljanje podintervencije: nadzor in spremljanje podintervencije je določeno v Uredbi v določbah od 98. do 103. člena.
10. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani agencije. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s predpisi, ki urejajo osebne podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti