Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

Ob-3176/23, Stran 1854
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu iz podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 znaša do 20.689,20 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 10.344,60 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023–2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 10.344,60 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2024. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelj: vlagatelj je fizična ali pravna oseba, kot je določena v 32. členu Uredbe.
3. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
3.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
3.2 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prištevajo tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
3.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
3.4 Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 33. člena Uredbe:
– je opravil nakup zdravil, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov;
– se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel največ štiri koledarska leta pred objavo javnega razpisa pred datumom oddaje vloge na javni razpis za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel Nacionalni veterinarski inštitut;
– mu v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– je na dan oddaje vloge vpisan v register čebelnjakov;
– je v preteklem koledarskem letu poročal o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– ima na dan oddaje vloge urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev.
4. Predmet podpore
4.1 V okviru podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu so do sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, upravičeni vsi čebelarji – ekološki in neekološki.
4.2 Upravičeni stroški so stroški določeni v 34. členu Uredbe, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS).
Preglednica 2 iz Priloge Sklepa Vlade RS: Seznam zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, ter najvišja višina priznanih stroškov nakupa navedenih zdravil in eteričnih olj za programsko obdobje 2023–2027 (v EUR/kos, brez DDV)
šifra
Seznam zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu
Vrednost (EUR/kos)
ZDR1
APILIFE VAR
2 trakova
2,68
ZDR2
Apifor
1 L
13,39
ZDR3
Apifor
5 L
46,47
ZDR4
FORMICPRO
4 trakovi
22,46
ZDR5
FORMICPRO
20 trakov
82,11
ZDR6
FORMIVAR 85- %
1 L
15,88
ZDR7
FORMIVAR 60- %
1 L
15,38
ZDR8
APIBIOXAL
500 ml
17,30
ZDR9
APIBIOXAL
5000 ml
109,29
ZDR10
VARROMED
555 ml
35,33
ZDR11
API-Bioxal
35 g
11,38
ZDR12
API-Bioxal
175 g
51,47
ZDR13
API-Bioxal
350 g
70,50
ZDR14
OXUVAR
275 g
13,15
ZDR15
OXUVAR
1000 g
40,48
4.3 Če upravičenec uveljavlja zdravilo, dovoljeno v ekološkem čebelarstvu, ki je na seznamu zdravil in cena presega najvišjo višino priznanih stroškov nakupa, se mu prizna najvišja višina priznanih stroškov nakupa zdravila, dovoljena v ekološkem čebelarstvu, kot je določena v Sklepu Vlade RS.
4.4 Vlagatelj mora priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B) in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime.
5. Višina sredstev
5.1 Stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV.
5.2 Delež sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so določeni v Sklepu Vlade RS, oziroma največ 10 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 36. členu Uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/merila-za-izbor-operacij-sn-2023-2027.
Merila 
Maksimalno št. točk
1. Vključenost čebelarja v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke 
2. Število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge
60 
 
 
40
SKUPAJ
100
VSTOPNI PRAG TOČK
10
Točkovnik:
1. VKLJUČENOST ČEBELARJA V KONTROLO EKOLOŠKEGA ČEBELARJENJA ALI CERTIFIKAT ZA EKOLOŠKE ČEBELJE PRIDELKE (maksimalno število točk 60)
60 točk – čebelar je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali ima certifikat za ekološke čebelje pridelke
60
0 – čebelar ni vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali nima certifikata za ekološke čebelje pridelke 
2. ŠTEVILO ČEBELJIH DRUŽIN VPISANIH V REGISTER ČEBELNJAKOV NA DAN 31. OKTOBRA V LETU PRED ODDAJO VLOGE (maksimalno število točk 40)
– 10 točk – od 5 do 20 čebeljih družin 
– 20 točk – od 21 do 40 čebeljih družin 
– 30 točk – od 41 do 100 čebeljih družin 
– 40 točk – z 101 ali več čebeljih družin
10 
20 
30 
40
6.2 Pri vlogah z enakim številom točk, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
7. Obveznosti upravičenca
7.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
7.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
7.3 Upravičencu do konca programskega obdobja 2023–2027 ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
7.4 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
8. Sankcije
8.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z določbami 106. člena Uredbe.
8.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 7.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 7.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
8.4 Če je upravičencu do konca programskega obdobja po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 7.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
9. Vloga
9.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 10.2 tega javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 z začetkom ob 9. uri in traja do 31. julija 2024 do 15. ure.
10.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
10.3 Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve
11.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1.
11.2 Vloge agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
11.3 Odpiranje vlog ni javno.
11.4 Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili določenimi v 6. poglavju tega javnega razpisa, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog, upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
11.5 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. poglavja tega javnega razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega razpisa. Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili določenimi v 6. poglavju tega javnega razpisa, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog, upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
11.6 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda agencija.
12. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev do sredstev, se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani agencije. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s predpisi, ki urejajo osebne podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti