Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023

Kazalo

Št. IZHOD-491-1146 Ob-2847/23, Stran 1651
Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer (Uradni list RS, št. 121/22 in 49/23) ter drugega odstavka 4. člena Uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina (Uradni list RS, št. 69/23 z dne 23. 6. 2023) družba Borzen, d.o.o. objavlja
javni poziv 
za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je uveljavljanje povračila sorazmernega dela prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ga določa Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22, 112/22, 66/23 in 73/23, v nadaljevanju tudi: prispevek) od porabe zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi: plin) zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina (v nadaljevanju tudi: povračilo) na podlagi 16. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer (Uradni list RS, št. 121/22 in 49/23, v nadaljevanju tudi: ZUOKPOE) ter drugega odstavka 4. člena Uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina (Uradni list RS, št. 69/23; v nadaljevanju tudi uredba). Na podlagi 16. člena ZUOKPOE ter drugega odstavka 4. člena uredbe so v javnem pozivu podrobneje opredeljeni načini dokazovanja trajnega zmanjšanja porabe plina, obdobje upravičenosti do sorazmernega povračila prispevka in način izvajanja sorazmernega povračila prispevka za obnovljive vire energije.
Odločanje o sorazmernem povračilu prispevka zaradi trajnega zmanjšanja porabe plina je del gospodarske javne službe centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: center za podpore).
Do sorazmernega povračila prispevka od porabe plina zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina je upravičen končni odjemalec, ki je trajno zmanjšal porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do vključno 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let.
Če je končni odjemalec začel z odjemom plina pred manj kot petimi leti, se upošteva povprečje za razpoložljiva obdobja. Minimalno referenčno obdobje je tri zaporedna leta v referenčnem obdobju od 1. oktobra do 31. marca. Končni odjemalec bo ob izpolnjevanju pogojev, glede na obračunan prispevek v zgoraj navedenem obdobju 1. oktober 2022–31. marec 2023, lahko dobil povračilo prispevka povrnjeno sorazmerno v višini vsaj 15 %.
Namen javnega poziva je sorazmerno povračilo dela prispevka, ki se plačuje za porabljen plin, vsem končnim odjemalcem, ki so trajno zmanjšali porabo zaradi investiranja v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije ali obnovljive vire energije.
2. Upravičenci: upravičenec ali upravičenka do sorazmernega povračila dela prispevka, ki se plačuje za porabljen plin, je končni odjemalec, ki je trajno zmanjšal porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do vključno 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let oziroma za razpoložljivo obdobje, če je končni odjemalec začel z odjemom plina pred manj kot petimi leti, vendar ne manj kot tri zaporedna leta, zaradi investiranja v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije oziroma obnovljive vire energije.
3. Vir sredstev in višina povračil
Vir sredstev
Sredstva za dodeljevanje povračil se v skladu s 16. členom ZUOKPOE zagotavljajo iz sredstev za podpore, ki jih v 16. členu določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22).
Višina povračila
Višina povračila se izračuna po naslednji enačbi:
ZP = P22/23 x (V x TZ)
pri čemer je:
ZP
znesek povračila prispevka v EUR (upošteva se cela vrednost brez decimalk)
P22/23
poraba plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 v MWh (podatek na 3 decimalke)
V
višina prispevka v EUR/MWh
TZ: (1-(P22/23/PPx))
pri čemer je:
TZ
trajno zmanjšanje porabe plina v deležu (izračun na 2 decimalki brez zaokroževanja; minimalna vrednost za povračilo je 0,15)
PPx
povprečna letna poraba plina za referenčno obdobje 5 let od 1. oktobra do 31. marca pred obdobjem P22/23 v MWh (podatek na 3 decimalke)
Če je končni odjemalec pričel z odjemom plina pred manj kot petimi leti, se upošteva povprečje za razpoložljiva obdobja. Minimalno referenčno obdobje je tri zaporedna leta v referenčnemobdobju od 1. oktobra do 31. marca. Če končni odjemalec ne izpolnjuje pogoja najmanj treh zaporednih let, ni upravičen do sorazmernega povračila prispevka od porabe plina zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina.
Če ima končni odjemalec več odjemnih oziroma merilnih mest na istem naslovu, se pri ugotavljanju prihranka upoštevajo vsa merilna oziroma odjemna mesta skupaj. Končni odjemalec vnese podatke za vsa merilna oziroma odjemna mesta skupaj.
Če se podatki o porabi plina, ki jih na vlogi navede končni odjemalec, razlikujejo od podatkov operaterja prenosnega sistema, ki jih pridobi center za podpore, za namene povračila prispevka, veljajo podatki operaterja prenosnega sistema in jih center za podpore upošteva pri izračunu višine povračila.
4. Pogoji za dodelitev povračila
Do sorazmernega povračila dela prispevka za obnovljive vire energije, ki se plačuje za porabljen plin je upravičen končni odjemalec, ki:
– uporablja zemeljski plin;
– je trajno zmanjšal porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do vključno 31. marca 2023; vsaj za 15 % v primerjavi s povprečno porabo plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let;
– je začel z odjemom plina pred manj kot petimi leti, vendar je trajno zmanjšal porabo plina vsaj za 15 % v obdobju od 1. oktobra 2022 do vključno 31. marca 2023 glede na povprečje minimalnega obdobja vsaj treh zaporednih let v referenčnem obdobju od 1. oktobra do 31. marca;
– je trajno zmanjšanje porabe plina v referenčnem obdobju dosegel z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, in sicer: izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov, ki pomenijo trajno zmanjšanje porabe plina, pri čemer zgolj zmanjšanje porabe plina zaradi varčevanja brez izvedenih ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ni upravičen razlog za povračilo prispevka;
– odda vlogo za povračilo dela prispevka za obnovljive vire energije, ki se plačuje za porabljen zemeljski plin za odjemna oziroma merilna mesta – v primeru več odjemnih oziroma merilnih mest na istem naslovu, se pri ugotavljanju prihranka upoštevajo vsa merilna oziroma odjemna mesta skupaj;
– pravočasno odda popolno vlogo.
5. Dostopnost vloge in dokazila
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani družbe Borzen, d.o.o. www.borzen.si.
Dokumentacija javnega poziva je sestavljena iz sledečih dokumentov:
– javni poziv – besedilo,
– prijavni obrazec.
Vloga mora biti po vsebini in obliki pripravljena na prijavnem obrazcu, v katerega se vpišejo vsi zahtevani podatki:
– podatki o količini porabe plina v MWh plina v referenčnem obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023, ki jih končni odjemalec odčita z merilne naprave ali pridobi pri operaterju distribucijskega oziroma prenosnega sistema zemeljskega plina,
– podatki o količini porabe plina v MWh v referenčnem obdobju prejšnjih petih zaporednih let od 1. oktobra do 31. marca, ki jih končni odjemalec odčita z merilne naprave ali pridobi pri operaterju distribucijskega oziroma prenosnega sistema zemeljskega plina,
– v primeru, da je končni odjemalec začel odjem plina pred manj kot petimi leti, mora predložiti podatke o količini porabe plina v referenčnem obdobju najmanj treh zaporednih let od 1. oktobra do 31. marca, ki jih odčita z merilne naprave ali pridobi pri operaterju distribucijskega oziroma prenosnega sistema zemeljskega plina,
– v primeru več odjemnih oziroma merilnih mest na istem naslovu končnega odjemalca, podatke za vsa merilna oziroma odjemna mesta vnese skupaj, pri čemer v opombe dopiše številke merilnih oziroma prevzemno prodajnih mest, ki so zajeta,
– vrsta investicije (izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov, ki pomenijo trajno zmanjšanje porabe plina),
– opis investicije,
– druge podatke, ki jih vsebuje prijavni obrazec ter
– spodaj navedena dokazila.
Končni odjemalec mora na prijavnem obrazcu potrditi tudi:
– da so vsi podatki v vlogi resnični in točni,
– izjavo, s katero potrdi časovno obdobje odjema plina,
– izjavo o privolitvi osebnih podatkov,
– da za merilna mesta, ki so navedena v vlogi, še ni bila vložena vloga,
– da je seznanjen, da bo družba Borzen, d.o.o. oziroma center za podpore in osebe, ki so s strani družbe Borzen, d.o.o. pooblaščene za obdelavo vlog, pri operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina na podlagi tretjega odstavka 4. člena uredbe preverile (in uporabile) podatke o zmanjšanju porabe plina v referenčnem obdobju od 1. oktobra do 31. marca za pet oziroma najmanj tri zaporedna leta, za odjemna oziroma merilna mesta končnega odjemalca.
Končni odjemalec mora vlogi priložiti tudi naslednja dokazila:
1. Račun/e za izvedeno investicijo kot dokazilo (pri vsaki vrsti investicije ustrezen račun: izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov, ki pomenijo trajno zmanjšanje porabe plina), iz katerega je razviden naziv, matična ali davčna številka prodajalca, vrsta storitve, datum nakupa, datum dobave in cena; če je bilo za isto investicijo izdanih več računov se pošljejo vsi računi v eni prilogi.
2. Kopijo računa za dobavo plina, iz katerega je razvidno merilno mesto ter naziv operaterja distribucijskega sistema/omrežja.
3. Pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec končnega odjemalca.
Ukrepe za trajno zmanjšanje porabe plina končni odjemalec izkazuje z računi za izvedene storitve, vgrajene elemente in naprave ter gradbena dela, izdanimi v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. decembra 2023.
Originalna dokazila mora končni odjemalec hraniti še pet let od dneva izplačila povračila.
Družba Borzen, d.o.o. si pridržuje pravico, da od končnega odjemalca zahteva, da na vpogled predloži originalna dokazila.
Z oddajo vloge končni odjemalec oziroma njegov pooblaščenec prevzema vso kazensko in materialno odgovornost.
6. Način in rok za oddajo vloge
Vloga za pridobitev sorazmernega povračila prispevka od porabe plina zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina se odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore, v kateri se končni odjemalec identificira:
– z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu ali
– enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore, ki se določi na način:
a) da končni odjemalec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije, le-to potrdi po elektronski pošti;
b) da končni odjemalec vlogo izpolni elektronsko, jo natisne, podpiše in preslikano (skenirano) odloži v elektronski predal aplikacije.
Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki na način, da se ročno podpiše ter s (priporočeno) poštno pošiljko pošlje na naslov Borzen, d.o.o., center za podpore, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, s pripisom: »povračila zemeljski plin«.
Vloga se lahko vloži od 1. septembra 2023 do vključno 30. septembra 2023. Center za podpore vlog, oddanih 1. oktobra 2023 ali kasneje, ne bo sprejemal.
Morebitne dopolnitve k vlogi, končni odjemalec praviloma odda na enak način, kot je oddal prvotno vlogo.
7. Izdaja odločbe in izplačilo povračila
Končni odjemalec pridobi pravico do sorazmernega povračila dela prispevka z izdajo odločbe.
Po oddaji vloge bo center za podpore vsebino vloge pregledal glede na vrstni red prejema vloge in, skladno s tretjim odstavkom 4. člena uredbe pri operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina, preveril pravilnost vnesenih podatkov. Operater prenosnega sistema zemeljskega plina mora skladno s šestim odstavkom 4. člena uredbe, centru za podpore podatke zagotoviti v roku 30 dni od prejema zahteve.
Zoper odločbo, ki jo izda center za podpore je, skladno z 232. členom ZUP, dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v roku 15 dni od vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pri Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, neposredno pisno, pošlje po pošti ali poda ustno na zapisnik.
Sorazmerno povračilo prispevka se končnemu odjemalcu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe. Sorazmerno povračilo prispevka se izplača neposredno končnemu odjemalcu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.
8. Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Če se v postopku nadzora ugotovi, da je končni odjemalec za pridobitev sorazmernega povračila prispevka navedel nepravilne ali neresnične podatke, mora izplačan znesek sorazmernega povračila prispevka na podlagi odločbe vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.
Center za podpore vodi dokumentacijo, na podlagi katere se dodeljuje sorazmerno povračilo prispevka.
Dokumentacija se hrani pet let od zadnje dodelitve sorazmernega povračila prispevka.
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko končni odjemalci pridobijo na tel. 01/620-76-55 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova plin-povracila@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije končnega odjemalca, ne bo odločil drugače.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti