Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

Ob-2795/23, Stran 1583
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet 28. 2. 2023 na 2. redni seji Sveta zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje slovenskega jezika in poznavanje osnov računalništva ter vozniški izpit B-kategorije.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 3. 1. 2024 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjevanju drugih pogojev za učitelja/-ico ali za svetovalnega/-o delavca/-ko,
– potrdilo o nazivu višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let – izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da kandidat/-ka ni bil/-a obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Prijava na razpis ravnatelja/-ice – ne odpiraj s povratnico na naslov: Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, v roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko s povratnico oddana na pošto. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti