Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

Ob-2789/23, Stran 1583
Svet zavoda Osnovne šole Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici, je na 8. izredni seji, 27. 6. 2023, soglasno sprejel sklep, da na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23 – v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23 – v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z veljavno zakonodajo, najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti v enem letu po začetku mandata. Predvideni začetek dela je 1. 3. 2024. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je tudi življenjepis.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Planina pri Sevnici 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti