Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

Št. 410-0207/2023 Ob-2788/23, Stran 1580
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14) in priglašene prve dopolnitve sheme državne pomoči št. M001-5880173-2014/I, z dne 22. 6. 2022, pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis 
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2023 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet oziroma namen javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
B. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen B).
C. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nadaljevanju namen C).
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 140.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 130.000 EUR
Namen B: 5.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
Skupaj: 140.000 EUR
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen več sredstev kot je upravičenih vlog, se lahko sredstva prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot je upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen, B in C. Preostala sredstva se namenijo za namen A.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Upravičene so investicije v nakup nove ali rabljene proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Sofinancirajo se investicije, izvedene v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2022) do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 2023). Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar. Upoštevajo se računi brez DDV.
Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali pulti itd.), nakup kopirnih strojev, računalnikov, osebnih avtomobilov, kombiniranih vozil, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd.), opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, vrata itd.), nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opreme, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev za urejanje okolice. Neupravičen je tudi strošek nakupa strojev ali opreme na leasing ter strošek nakupa opreme in strojev, ki niso namenjeni izvajanju registrirane dejavnosti prijavitelja ali so namenjeni za izvajanje dejavnosti dajanja strojev in opreme v najem in zakup.
Do sofinanciranja investicij (namen A) so upravičena mikro in majhna podjetja, ki v letih 2021 in 2022 (dvakrat zapored) še niso prejela sredstva iz občinskega proračuna za namen A.
Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije v višini do 40.000,00 € brez DDV.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), v kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije biti najmanj 4.200,00 EUR (brez DDV). Pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR (brez DDV).
V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more vložiti vlogo za namen B.
Namen B:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev v obdobju od 16. 9. 2022 do 15. 9. 2023. Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov brez DDV. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v razstavni katalog.
Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stroškov v višini 5.000 € brez DDV.
Namen C:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 7€/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je do 100 m2.
Višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih stroškov oziroma največ do 2,8 €/m2.
Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mestnem jedru.
V primeru, da vloge upravičencev presegajo razpisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.
Za območje starega mestnega jedra se šteje območje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243, 1246, 779/3, 779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230, 229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113, 117, 122, 123, 663/2, 663/3, 646, 641/1, 641/2, 634, 633, 628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268.
Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v pisarni št. 38 in se tako prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestnega jedra, kar je pogoj za subvencijo.
4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri namenu C so upravičenci mikro in majhna podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru po 1. 7. 2012. Za datum pričetka izvajanja dejavnosti, se šteje datum vpisa podjetja v Ajpes.
Do sredstev za razvoj podjetništva so iz tega razpisa upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni, občinski, sredstva EU) ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more vložiti vlogo za namen B in obratno.
V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije.
Podrobnejše omejitve so navedene pri posameznem ukrepu.
5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava (Obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija M1 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – Obrazec 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-B);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu – specifikacija in izjava (Obrazec 3-B);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu udeležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje najemnine v starem mestnem jedru
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu najemnine za obdobje od 1. 9. 2022–31. 8. 2023;
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje najemnine (Obrazec 3 – namen C);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2023.
Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2023« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (npr. »Namen A«).
Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
8. Izid javnega razpisa
Sklep o dodelitvi sredstev na tem javnem razpisu bo posredovan prosilcem najkasneje v roku 15 dni od izteka roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.
9. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti