Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

Ob-2804/23, Stran 1559
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi 5. člena Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 77/23; v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij) in 26. člena Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 88/23; v nadaljnjem besedilu: uredba), objavlja
javni razpis 
za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 12.162.120 eurov. 
Razdelitev sredstev po sklopih je v skladu s prvim odstavkom 13. člena uredbe naslednja: 
– 8.289.600 eurov za 1. sklop in 
– 3.872.520 eurov za 2. sklop. 
Na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki in enoosebne gospodarske družbe. 
Na 2. sklop lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so fizične osebe, in izkazujejo delovne izkušnje na podlagi 2., 3. ali 4. točke šestega odstavka 5. člena uredbe. 
Na 1. ali 2. sklop lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 4.122.958,68 eurov iz proračunske postavke 221064 – Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – EU;
– 8.039.161,32 eurov iz proračunske postavke 221065 – Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 66,1 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Vložitev vloge na javni razpis: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. 8. 2023 od 8. ure do vključno 21. 9. 2023, do 14. ure.
Cilji intervencije:
Cilji intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.
Informacije o javnem razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.
 
2. Namen in cilji intervencije: namen in cilji intervencije so določeni v 4. členu uredbe.
3. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj je določen v prvem do šestem odstavku 5. člena uredbe, pri čemer je izjava iz 3. in 4. točke šestega odstavka 5. člena uredbe, ki se priloži vlogi na javni razpis, v prilogi razpisne dokumentacije.
2. Upravičenec je določen v sedmem odstavku 5. člena uredbe.
4. Pogoji za dodelitev podpore
1. Vlagatelj mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 1. do 6. točke prvega odstavka 9. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi pogoje iz 6. člena uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje pod a) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži izkaz poslovnega izida kmetijskega gospodarstva, ki je bil za leto 2022 v okviru napovedi davka od dohodka iz dejavnosti predložen finančni upravi;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz druge alineje pod a) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži napoved davka, ki je predložena finančni upravi za leto 2022, in iz katere je razviden prihodek kmetijskega gospodarstva;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz pod b) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži izpis ločenih stroškovnih mest, ločenih računovodskih kontov ali drugih ustreznih ločenih knjigovodskih listin in evidenc, ki izkazujejo samo prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti vlagatelja;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz pod c) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi javni razpis priložijo dokazila iz pod a) ali b) oziroma dokazila iz pod c) te točke;
d) v skladu s 4. točko drugega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priložijo dokazila v skladu s 7. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
e) izjava iz 6. točke drugega odstavka 6. člena uredbe ter izjava iz prve in druge alineje 7. točke drugega odstavka 6. člena uredbe, ki se priložita vlogi na javni razpis, sta v prilogi razpisne dokumentacije;
f) v skladu s 3. točko prvega odstavka 7. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži pogodba o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.
3. V skladu s šestim odstavkom 8. člena uredbe so sestavni deli poslovnega načrta naslednji:
a) opis kmetijskega gospodarstva – izhodiščno stanje;
b) seznam razvojnih ciljev prenesenega kmetijskega gospodarstva iz Priloge 1 uredbe;
c) predviden gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva – utemeljitev izbranih razvojnih ciljev;
č) prispevek k varstvu okolja in prilagajanju podnebnim spremembam;
d) predviden terminski načrt izobraževanja;
e) ekonomska upravičenost naložbenih razvojnih ciljev iz pod b) te točke, ki se izkaže z načrtom proizvodnje.
4. Načrt proizvodnje iz pod e) prejšnje točke vsebuje skupni prihodek kmetijskega gospodarstva iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, in sicer ob vložitvi vloge na javni razpis in ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, ki se določi po pokritju, ki je v prilogi razpisne dokumentacije. Ekonomska upravičenost naložbenih razvojnih ciljev je izkazana, če je predviden skupni prihodek kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo sredstev višji od prihodka ob vložitvi vloge na javni razpis.
5. Če upravičenec izbere razvojni cilj povečanje števila živali v reji za najmanj 10 % glede na število GVŽ v reji ob vložitvi vloge na javni razpis iz Priloge 1 uredbe ali uveljavlja merilo preusmeritev ali povečanje proizvodnje v trajne nasade in sektorje z nižjo stopnjo samooskrbe, in sicer povečanje števila GVŽ iz sektorja prašičereja, v skladu s 5. poglavjem tega javnega razpisa, se kot dokazilo o številu živali v reji, razen za govedo in kopitarje, vlogi na javni razpis priložijo pogodba, račun ali druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo število živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 9. členu uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. V skladu z drugim odstavkom 9. člena uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 20 % možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev.
2.1 Merila za izbor vlog in točkovnik
Merila
A.
SOCIALNOEKONOMSKI VIDIK – maksimalno število točk
61
1.
Starost vlagatelja – maksimalno število točk 
Ob vložitvi vloge na javni razpis je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali družbenik enoosebne gospodarske družbe star:
16
– več kot 18 do vključno 22 let,
12
– od 23 do vključno 33 let,
16
– od 34 do vključno 36 let,
12
– od 37 do vključno 38 let,
8
– od 39 do vključno 40 let.
6
2.
Spol – maksimalno število točk
3
Spol fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali družbenika enoosebne gospodarske družbe: 
– ženski spol.
 
3
3.
Izobrazba vlagatelja – maksimalno število točk 
Upošteva se izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti ali izobrazba nekmetijske smeri in pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljnjem besedilu: NPK) na dan vložitve vloge na javni razpis. 
Seznam NPK je določen v Prilogi 2 uredbe. 
S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
8
Najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven s področja kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
8
Najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven nekmetijske smeri in pridobljen NPK iz Priloge 2 uredbe ali namesto NPK izobrazba nižje ravni s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
8
Najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
7
Najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij nekmetijske smeri in pridobljen NPK iz Priloge 2 uredbe ali namesto NPK izobrazba nižje ravni s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
7
Najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali opravljen izpit za čebelarskega mojstra.
6
Najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij nekmetijske smeri in pridobljen NPK iz Priloge 2 uredbe ali namesto NPK izobrazba nižje ravni s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
6
Najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 3. ali 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
5
Najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 3. ali 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij nekmetijske smeri, in pridobljen NPK iz Priloge 2 uredbe.
5
4.
Načrtovani prispevek k varstvu okolja in trajnosti (vključenost ali načrtovana vključitev v kmetijsko okoljske ukrepe) – maksimalno število točk
12
Vključenost ali načrtovana vključitev kmetijskega gospodarstva v ekološko kmetovanje (razvojni cilj iz Priloge 1 uredbe). Kot vključitev v ekološko kmetovanje se šteje pridobljen certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
6
Vključenost ali načrtovana vključitev kmetijskega gospodarstva v ukrep oziroma intervencijo kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP iz PRP 2014–2020 ali SN SKP, (razvojni cilj iz Priloge 1 uredbe).
6
Vključenost ali načrtovana vključitev kmetijskega gospodarstva v intervencijo shema za podnebje in okolje – SOPO, (razvojni cilj iz Priloge 1 uredbe).
6
V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno skupno pridobiti največ 12 točk.
5.
Standardni prihodek ali drugi prihodek, ki ga dosega kmetijsko gospodarstvo, oziroma število čebeljih družin – maksimalno število točk 
Standardni prihodek je razviden iz registra kmetijskih gospodarstev. 
Drugi prihodek se izkazuje: 
– s čistim prihodkom od prodaje, ki je razviden iz izkaza poslovnega izida kmetijskega gospodarstva in je del obračuna davka od dohodka iz dejavnosti, za leto 2022 ali 
– z obračunom dohodnine od dohodka iz dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo, ki nima izkaza poslovnega izida, za leto 2022.
5
Vlagatelj ima ob vložitvi vloge na javni razpis standardni prihodek ali drugi prihodek:
– od 12.000 do vključno 80.000 eurov,
5
– več kot 80.000 do vključno 165.000 eurov,
3
– več kot 165.000 eurov.
1
Sedež kmetijskega gospodarstva, katerega nosilec je vlagatelj, leži na nadmorski višini najmanj 700 metrov in več kot 50 % zemljišč, ki jih ima vlagatelj v uporabi, je v naklonu nad 35 %, pri čemer ima vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis standardni prihodek ali drugi prihodek:
– od 10.000 do vključno 80.000 eurov.
5
Vlagatelj ima ob vložitvi vloge na javni razpis v lasti in reji:
– od 100 do vključno 150 čebeljih družin,
5
– od 151 do vključno 200 čebeljih družin,
3
– več kot 200 čebeljih družin.
1
6.
Preusmeritev ali povečanje proizvodnje v trajne nasade in sektorje z nižjo stopnjo samooskrbe – maksimalno število točk 
Sektorji z nižjo stopnjo samooskrbe so sektor zelenjava, sektor krompir, sektor žita in sektor prašičereja. 
Vlagatelj bo z razvojnim ciljem iz Priloge 1 uredbe povečal obseg kmetijskih zemljišč, namenjenih trajnim nasadom glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis, pri čemer ima ob vložitvi vloge že najmanj 0,2 ha trajnih nasadov. Površina trajnih nasadov vlagatelja se bo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis, povečala za:
10
– več kot 100 %,
10
– več kot 75 do vključno 100 %,
8
– več kot 50 do vključno 75 %.
6
Vlagatelj, ki pred vložitvijo vloge na javni razpis ni imel površin trajnih nasadov, ali jih je imel manj kot 0,2 ha, in se bo z razvojnim ciljem iz Priloge 1 uredbe preusmeril v trajne nasade, bo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev imel:
– več kot 0,75 ha trajnih nasadov,
10
– več kot 0,5 do vključno 0,75 ha trajnih nasadov,
8
– več kot 0,2 do vključno 0,5 ha trajnih nasadov.
6
Vlagatelj, ki ima najmanj 0,2 ha površin, namenjenih sektorju z nižjo stopnjo samooskrbe, bo z razvojnim ciljem iz Priloge 1 uredbe povečal obseg kmetijskih zemljišč, namenjenih sektorjem z nižjo stopnjo samooskrbe, glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Površina namenjena sektorju z nižjo stopnjo samooskrbe, se bo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis, povečala za:
– več kot 100 %,
10
– več kot 75 do vključno 100 %,
8
– več kot 50 do vključno 75 %.
6
Vlagatelj, ki pred vložitvijo vloge na javni razpis ni imel površin, namenjenih sektorjem z nižjo stopnjo samooskrbe, se bo z razvojnim ciljem iz Priloge 1 uredbe preusmeril v sektor z nižjo stopnjo samooskrbe. Vlagatelj bo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev imel:
– več kot 0,75 ha površin, namenjenih sektorjem z nižjo stopnjo samooskrbe,
10
– več kot 0,5 do vključno 0,75 ha površin, namenjenih sektorjem z nižjo stopnjo samooskrbe,
8
– več kot 0,2 do vključno 0,5 ha površin, namenjenih sektorjem z nižjo stopnjo samooskrbe.
6
Vlagatelj bo povečal število GVŽ iz sektorja prašičereja, glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis, za:
– več kot 100 %,
10
– več kot 75 do vključno 100 %,
8
– več kot 50 do vključno 75 %.
6
Vlagatelj se bo z razvojnim ciljem iz Priloge 1 uredbe preusmeril v sektor prašičereja. Vlagatelj bo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev imel:
– več kot 15 GVŽ, 
10
– več kot 10 do vključno 15 GVŽ,
8
– več kot 5 do vključno 10 GVŽ. 
V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno skupno pridobiti največ 10 točk.
6
7.
Vključenost ali načrtovana vključitev prenesenega kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti hrane – maksimalno število točk
4
Vlagatelj ali kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je vlagatelj, je vključeno ali načrtuje vključitev v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti hrane: 
– zaščitena geografska označba, 
– zaščitena označba porekla, 
– zajamčena tradicionalna posebnost oziroma 
– izbrana kakovost. 
Vključitev ali načrtovana vključitev prenesenega kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti hrane se preveri iz uradnih evidenc, in sicer z veljavnostjo izdanega certifikata oziroma odločbo o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za proizvod vino. Šteje se, da je vlagatelj ali kmetijsko gospodarstvo vključen v shemo kakovosti hrane tudi v primeru, če je imetnik certifikata pravna oseba, vlagatelj ali kmetijsko gospodarstvo pa je naveden v prilogi certifikata pravne osebe.
4
8.
Načrtovana vključitev vlagatelja v neobvezno izobraževanje – maksimalno število točk 
Upošteva se načrtovana vključitev vlagatelja v izobraževanje.
3
Udeležba vlagatelja na domačih, mednarodnih ali drugih izobraževanjih v skupnem obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili, pri čemer se izobraževanje nanaša na področja razvojnih ciljev iz Priloge 1 uredbe.
2
Vključitev upravičenca v izobraževanje v okviru podintervencije izmenjava znanj in prenos informacij. 
V okviru tega merila se točke seštevajo.
1
B.
GEOGRAFSKI VIDIK – maksimalno število točk
18
1.
Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na gostoto naseljenosti v občini – maksimalno število točk 
Gostota naseljenosti v občini je razvidna iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Sedež ali naslov kmetijskega gospodarstva, katerega nosilec je vlagatelj, je v občini, v kateri je:
5
– do vključno 50 prebivalcev/km2,
5
– več kot 50 do vključno 100 prebivalcev/km2,
4
– več kot 100 do vključno 150 prebivalcev/km2,
3
– več kot 150 prebivalcev/km2.
2
2.
Naklon kmetijskih zemljišč, ki jih ima vlagatelj v uporabi – maksimalno število točk
5
Vlagatelj ima v uporabi več kot 50 % kmetijskih zemljišč, ki so v naklonu nad 35 %, kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev.
5
3.
Lokacija kmetijskega gospodarstva je v občini, kjer je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih več kot 55 let, večji od slovenskega povprečja – maksimalno število točk 
Upošteva se občina, v kateri je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let, enak ali večji od slovenskega povprečja, ki v mesecu juliju 2023 znaša 70,03 %. Seznam občin z deležem nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Sedež ali naslov kmetijskega gospodarstva jev občini, v kateri delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let, znaša:
5
– več kot 75,03 %, 
5
– več kot 74,23 % do vključno 75,03 %,
4
– več kot 72,23 % do vključno 74,23 %,
3
– več kot 71,23 % do vključno 72,23 %,
2
– več kot 70,03 % do vključno 71,23 %.
1
4.
Lokacija kmetijskega gospodarstva je v občini, ki leži v obmejnem problemskem območju v skladu z uredbo, ki določa obmejna problemska območja – maksimalno število točk
3
Sedež ali naslov kmetijskega gospodarstva je v obmejnem problemskem območju iz 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22). Seznam občin, ki so v obmejnem problemskem območju, je v prilogi razpisne dokumentacije.
3
6. Obveznosti upravičenca: upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in obveznosti iz 10. člena uredbe.
7. Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev: sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev je določena v 12. členu uredbe.
8. Finančne določbe: finančne določbe so v 14. členu uredbe.
9. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 5., 6., 7. in 8. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter v 13., 26. in 27. členu uredbe.
2. V skladu s prvim odstavkom 13. člena uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na upravičenca, in sicer:
– 1. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je:
a) ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
b) samostojni podjetnik posameznik ali
c) enoosebna gospodarska družba;
– 2. sklop, na katerega vloži vlogo:
a) vlagatelj iz pod a) prejšnje točke ali
b) vlagatelj, ki je fizična oseba, in izkazuje delovne izkušnje na podlagi 2., 3. ali 4. točke šestega odstavka 5. člena uredbe.
3. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s tretjim odstavkom 13. člena uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za ocenjevanje vlog na naslednji način:
a) starost vlagatelja 35 %,
c) izobrazba vlagatelja 15 %,
č) načrtovan prispevek k varstvu okolja in trajnosti 15 %,
d) standardni prihodek ali drugi prihodek, ki ga dosega kmetijsko gospodarstvo, oziroma število čebeljih družin 15 %,
e) lokacija kmetijskega gospodarstva je v občini, kjer je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih več kot 55 let, večji od slovenskega povprečja 20 %.
4. Javna objava upravičencev je določena v 8. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
10. Zahtevek za izplačilo sredstev
1. Upravičenec mora izpolniti pogoje iz 1. do 6. točke prvega odstavka in pogoj iz četrtega odstavke 9. člena uredbe, ter pogoj iz 1. in 3. točke prvega odstavka 22. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolniti tudi pogoje iz 11. člena uredbe:
a) poročilo o izvedenih ciljih iz poslovnega načrta v skladu s četrtim odstavkom 11. člena uredbe vsebuje:
– izhodiščno stanje na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis,
– razvojni cilji iz poslovnega načrta,
– načrtovano stanje po izpolnitvi v poslovnem načrtu zastavljenih ciljev,
– kratek opis opravljenega dela in razvoja dejavnosti in
– stanje na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev;
b) za izkazovanje izpolnjevanja ciljev iz poslovnega načrta se v skladu z četrtim odstavkom 11. člena uredbe zahtevku za izplačilo sredstev priložijo:
– fotografije zemljišča oziroma objekta po izvedbi naložbenega razvojnega cilja iz Priloge 1 uredbe,
– račun, potrdilo o plačilu ali druga dokazila, iz katerih je razvida izpolnitev razvojnega cilja,
– deklaracija, s katero se izkazuje odpornost sorte, če se v okviru razvojnih ciljev iz Priloge 1 uredbe uvajajo sorte rastlin, ki so manj občutljive na pozebo in sušo, in niso določene v Seznamu podlag, ki so manj občutljiva na sušo in pozebo, ki je v prilogi razpisne dokumentacije,
– potrdilo o izobraževanju ali certifikat, iz katerega je razviden skupen obseg in področje izobraževanja, časovno obdobje izobraževanja, izvajalec, žig in podpis odgovorne osebe, če upravičenec izbere razvojni cilj udeležba na izobraževanjih s področja računalništva, tujih jezikov ali vsebin povezanih s kmetijsko ali dopolnilno dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu iz Priloge 1 uredbe,
– pogodba, račun ali druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo rejo živali na kmetijskem gospodarstvu, če upravičenec izbere razvojni cilj povečanje števila živali v reji za najmanj 10 % glede na število GVŽ v reji, razen pri govedu in kopitarjih, ob vložitvi vloge na javni razpis iz Priloge 1 uredbe ali mu je bila dodeljena podpora na podlagi merila povečanje števila GVŽ iz sektorja prašičereja ali merila preusmeritev v sektor prašičereja iz 5. poglavja tega javnega razpisa;
c) skladu z drugim odstavkom 11. člena uredbe mora upravičenec, za namen določitve višine podpore, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, šteje za oproščeno dohodnine, zahtevku za izplačilo sredstev priložiti:
– dokazila o porabljenih sredstvih za namen izvedbe naložbenih razvojnih ciljev oziroma
– pogodbo o prevzemu kmetije s strani mladega kmeta, ki vključuje podatek o višini poplačila dednih deležev, in dokazila o plačilu teh dednih deležev.
11. Sistem kontrol: sistem kontrol je določen v 26. do 30. in 32. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
12. Upravne sankcije in višja sila
1. Upravne sankcije so določene v 33. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in v 15. členu uredbe.
2. Višja sila ali izjemne okoliščine so določene v 34. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Gostota naseljenosti po občinah (št. prebivalcev/km2)
Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti