Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Ob-2371/23, Stran 1163
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023 znaša do 15.000,00 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 7.500,00 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 7.500,00 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Po tem javnem razpisu so upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
2. Vlagatelji in upravičenec: vlagatelj je pravna oseba, določena v prvem odstavku 16. člena Uredbe. Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 17. člena Uredbe.
3. Pogoji za pridobitev podpore in upravičeni stroški
Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 17. členu Uredbe.
Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
3.2 Upravičeni stroški v skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe so stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
3.3 V programskem letu 2023 je upravičen strošek dela ovrednoten na skupno 58 ur dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu v višini 11,95 eura/uro in lahko znaša največ 693,10 eurov za obdobje upravičenosti stroškov na en vzdrževan čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu. Stroški so upravičeni za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. julija 2023. Vlagatelj mora k vlogi priložiti dnevnik čebelarskih opravil vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu z evidenco o delovnih obiskih čebelnjaka za vsak čebelnjak posebej.
3.4 Upravičen strošek prevoza za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu je ovrednoten na skupno 18 obiskov v obdobju upravičenosti stroškov, in sicer se potni stroški priznajo v višini 0,43 eura na km za opravljen prevoz med prebivališčem oskrbnika/vzdrževalca in lokacijo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu. Ti stroški lahko znašajo največ 20 % zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu.
3.5 Upravičeni stroški materiala, ki je potreben za vzdrževanje enega učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu so zdravila, zamenjava matic, dodatni satniki in satnice ter potrošni material. Ti upravičeni stroški lahko znašajo največ 233,00 eurov brez vštetega DDV v obdobju upravičenosti stroškov na en čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
3.6 Upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023.
3.7 Vlagatelj mora v vlogi priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, in 40/23 – ZDavPR-B).
4. Obveznosti upravičenca
4.1 Obveznosti upravičenca so določene v 96. členu Uredbe.
4.2 Višjo silo mora upravičenec javiti skladno z 105. členom Uredbe.
5. Sankcije: neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 106. členom Uredbe.
6. Vloga
6.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 7.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
6.2 Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
6.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
7. Rok in način prijave
7.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.
7.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži skladno s 94. členom Uredbe.
7.3 Vlog pred rokom, določenim v točki 7.1 tega poglavja in vlog po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
8.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
8.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
9. Nadzor in spremljanje podintervencije
9.1 Nadzor in spremljanje podintervencije je določeno od 98. do 103. člena Uredbe.
10. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se skladno s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti