Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

Ob-2350/23, Stran 1157
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21, 11/22, 155/22, 12/23 in 50/23), objavlja
spremembo 
28. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva 
1. V 28. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 55/23; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »4.1 Splošni pogoji«, 2. točka pod c) spremeni tako, da se glasi:
»c) upravičenec, ki ob vložitvi vloge na javni razpis ni vpisan v Poslovni register Slovenije, izkazuje dejanske prihodke in odhodke iz zadnjega izkaza poslovnega izida v skladu s 13. točko 10. člena Uredbe, z vodenjem knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih po računovodskih standardih za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Izpolnjevanje pogoja se izkazuje z bilanco stanja na dan 31. 12. 2022 in izkazom poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, potrjenima s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis;«.
2. V poglavju z naslovom »6. Merila za ocenjevanje vlog« se v preglednici k 4. točki, besedilo »2. Geografski vidik upravičenca« nadomesti z besedilom »3. Geografski vidik upravičenca«.
Besedilo »2.1 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD (maksimalno število točk 4) Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom OMD. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2023.« se nadomesti z besedilom »3.1 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD (maksimalno število točk 4) Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom OMD. Upoštevajo se podatki iz RKG na dan oddaje vloge na javni razpis.«.
3. V preglednici k 5. točki, se pri merilu »3.1 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD« besedilo »zbirne vloge za leto 2023« nadomesti z besedilom »RKG na dan oddaje vloge na javni razpis«.
4. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost