Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

Ob-2349/23, Stran 1157
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21, 11/22, 155/22, 12/23 in 50/23), objavlja
spremembo 
27. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin 
1. V 27. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin (Uradni list RS, št. 46/23; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »4.1 Splošni pogoji«, 2. točka pod c) spremeni tako, da se glasi:
»c) upravičenec, ki ob vložitvi vloge na javni razpis ni vpisan v Poslovni register Slovenije, izkazuje dejanske prihodke in odhodke iz zadnjega izkaza poslovnega izida v skladu s 13., 15., 17. in 18. točko 10. člena Uredbe, z vodenjem knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih po računovodskih standardih za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Izpolnjevanje pogoja se izkazuje z bilanco stanja na dan 31. 12. 2022 in izkazom poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, potrjenima s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis;«.
2. V poglavju z naslovom »6. Merila za ocenjevanje vlog« se v preglednici k 4. in 5. točki, pri merilu »3.1 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD« besedilo »zbirne vloge za leto 2023« nadomesti z besedilom »RKG na dan oddaje vloge na javni razpis«.
3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost