Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

Št. 4300-19/2023/5 Ob-2321/23, Stran 1124
Na podlagi 16. in 30. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v povezavi s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 – ZZPri) ter v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2023 (št. 6712-1/2023/7 z dne 21. 2. 2023), ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 2023 
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za področje kolesarstva v letu 2023.
3. Cilji javnega razpisa so:
– Ključni strateški cilj je krepitev promocije športa in ustvarjanje ekonomskih in družbenih koristi.
– Skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), želi država prispevati k vplivu velikih mednarodnih športnih prireditev na promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države) in na razvoj turizma ter gospodarstva.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril
Na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji v letu 2023 (v nadaljevanju: javni razpis) se lahko, skladno z drugim odstavkom 6. člena Zakona o športu, prijavijo nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije, s soglasjem Vlade RS za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v letu 2023, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 117. členu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Skladno s 117. členom pravilnika se sofinancira organizacija evropskih in svetovnih prvenstev v članski kategoriji v olimpijskih športnih panogah, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katere Vlada Republike Slovenije poda soglasje, da se jih sofinancira iz državnega proračuna.
Način izračuna oziroma določanje deleža, ki ga lahko prejme posamezni izvajalec ob izpolnjevanju vseh pogojev, je določen v 118. členu pravilnika, ki določa, da se višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:
Razred športne panoge
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
1.
75
60
2.
50
40
3.
30
20
4.
20
10
5.
10
5
V skladu z drugim odstavkom 118. člena pravilnika, ministrstvo za tekoče leto določi vrednost točke glede na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da se celoten obseg sredstev za evropska in svetovna prvenstva, določen v letnem programu športa, deli s seštevkom točk vseh evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je vlada podala soglasje.
Podlaga za realizacijo sofinanciranja je 74. in 75. člen Zakona o športu in VI. točka Sklepa Vlade Republike Slovenije o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64/93, 22/98 in 29/17; v nadaljevanju: Sklep).
5. Predvideni obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina javnih sredstev, ki so v letu 2023 zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znaša 2.070.00 EUR.
Za izvedbo tega javnega razpisa so predvidena sredstva v višini največ do 400.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki: 710010 Program vrhunskega športa.
Obseg sredstev sofinanciranja posameznega vlagatelja na javni razpis je opredeljen v finančnem načrtu vlagatelja, ki ga mora skladno s 75. členom ZŠpo-1, predložiti v študiji o izvedljivosti oziroma skladno s IV. točko Sklepa, v študiji o organizaciji in financiranju mednarodne športne prireditve, ob predložitvi vloge za izdajo soglasja Vlade RS za predložitev kandidature mednarodni športni zvezi. K vlogi mora predhodno podati mnenje Strokovni svet RS za šport.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 9. junija 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko; elektronsko poslana na e-naslov gp.mgts@gov.si ali oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2023 – VMŠP (6716-20/2022/4-2)«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnice, ki ni bodo označene v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 14. junija 2023. V skladu z drugim odstavkom 25. člena Zakona o športu odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Strokovna komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri, izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu Pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2023. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je dokončna.
9. Kontaktne osebe in informacije za vlagatelje
Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodila so dostopni na spletnem naslovu:
– Vlagatelji pošljejo svoje vloge do roka in na način, predviden v tem javnem razpisu in podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. Vloge ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane vloge vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.
– Za dodatne informacije glede javnega razpisa je vlagateljem na razpolago Anja Ilievski, Direktorat za šport [T: 01/400-37-82; E: anja.ilievski@gov.si].
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti