Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

Št. 622-6/2023-1 Ob-2239/23, Stran 1076
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru programa »Ljubljana ‒ moje mesto« v obdobju od leta 2023 do vključno 2026 
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), za katere bo MOL dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) v odstotkih, določenih s tem razpisom, in sicer v obdobju od 2023 do vključno 2026.
2. Višina sredstev ter način sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa »Ljubljana ‒ moje mesto« so določena v vsakoletnem proračunu MOL. V Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2023 (Uradni list RS, št. 135/22) je v načrtih razvojnih programov za leta od 2023 do 2026 na NRP 7560-10-0142 za obnovo stavb, izbranih s tem razpisom, predvidenih 2.100.000 EUR, in sicer 100.000 EUR za leto 2023, 700.000 EUR za leto 2024, 875.000 EUR za leto 2025 in 425.000 EUR za leto 2026. V tem finančnem obsegu bodo izbrane stavbe za izvedbo obnovitvenih del razvrščene glede na doseženo število točk na prednostne liste za posamezno leto, vendar le v obsegu z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin.
b) Sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih lupin se dodelijo v ustreznem odstotku od vrednosti pogodbenih del, in sicer:
– v višini 25 % za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih, navedenih v 5. točki tega razpisa, kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga), ter za dvoriščne fasade stavb s statusom kulturnih spomenikov, če so dvorišča in javni programi na njih (trgovine, lokali in druge dejavnosti) javno dostopni;
– v višini 33 % za stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski ‒ npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
– v višini 50 % za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) in stavbe, za katere je Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, MOL-u uradno posredoval strokovne zasnove za razglasitev stavbe za arhitekturni kulturni spomenik.
c) Pri zahtevnejših investicijah bo ne glede na odstotek sredstev, naveden v prejšnji točki tega razpisa, ta odstotek lahko določen tudi drugače glede na v proračunu razpoložljiva sredstva.
d) MOL dodeli sredstva iz alineje b) na način, da kot naročnik skupaj z lastniki stavbe sklene z izbranim izvajalcem gradbeno pogodbo, s katero prevzame sofinanciranje pogodbenih del tako, da svoj delež plačuje neposredno izvajalcu ali podizvajalcem del.
e) Izvajalec del na posamezni izbrani stavbi bo izbran po postopku, določenem z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).
f) Na podlagi poziva MOL bodo morali lastniki posamezne stavbe pred začetkom postopka izbire izvajalca gradbenih del vplačati kavcijo v višini 1.000 EUR za resnost namere, da bodo s svojimi deleži sodelovali pri izvedbi obnovitvenih del, ki jim bo vrnjena po podpisu gradbene pogodbe za izvedbo del na objektu med lastniki, MOL in izvajalcem gradbenih del. Do vrnitve kavcije ne bodo upravičeni lastniki stavb, ki bodo zavrnili podpis pogodbe oziroma je ne bodo podpisali v roku, določenem s strani MOL, zaradi česar ne bi prišlo do sklenitve pogodbe.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati lastniki stavb za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo lastniki stavb, in sicer le fizične osebe ali po njihovem pooblastilu upravniki stavb ter ustanove s področja znanosti in umetnosti ter društva s statusom delovanja v javnem interesu. Prijavijo se lahko le za celovito, hkratno obnovo stavbnih lupin.
b) Stavba ali območje, na katerem stoji stavba, morata biti pomembna z vidika kulturne dediščine (kulturno-varstveni status stavbe oziroma območja določi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, z dokumentom, s katerim je stavba oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina).
c) Lastniki stavbe morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe.
d) MOL sofinancira obnovitvena dela vsem lastnikom stavbe.
e) Lastniki stavb morajo imeti poravnane finančne obveznosti do MOL.
4. Vsebina vloge za prijavo na razpis
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) Navedbo lokacije s priloženo fotografijo stavbe na digitalnem nosilcu slike.
b) Strokovno izdelan popis del z oceno vrednosti ali predračunom predvidenih del.
c) Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski prikaz lege stavbe (iz URBINFO Ljubljana).
d) Pisni dogovor o lastniških deležih, ki ga morajo podpisati vsi lastniki stavbe, na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala vsa obnovitvena dela (priloga 1).
e) Izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75 %, 67 % oziroma 50 % sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine (priloga 2);
– da soglašajo, da bo izvajalec obnovitvenih del izbran po postopku, določenem z ZJN-3, (priloga 3);
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana (priloga 4).
f) Dokazilo o vplačilu zneska v višini 300 EUR na transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, podračun EZR MOL SI56 0126 1010 0000 114, sklic: 201021-2023, »LMM ‒ razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni znesek se plača kot zavarovanje za resnost prijave in bo v primeru, da stavba na tem javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa. Lastniki morajo v vlogi navesti ime imetnika in številko transakcijskega računa, kamor naj se sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki od izvedbe odstopili ali kako drugače kršili pogoje za izvedbo postopkov tega razpisa, jim sredstva zavarovanja ne bodo vrnjena.
5. Merila za izbiro stavb
Vloge bo pregledala in ocenila Komisija za vodenje in izvajanje projekta Ljubljana ‒ moje mesto, obnove stavbnih lupin, ki je bila imenovana s sklepoma župana št. 024-37/2011-2 s 23. 3. 2011 in št. 024-37/2011-5 s 15. 6. 2016 (v nadaljevanju: komisija), ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:
a) pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega)
4 točke
– stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi)
3 točke
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga)
2 točki
b) pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje:
– območje, ki ima status kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega) 
3 točke
– območje, ki je predlagano za kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki) ali ima status vplivnega območja kulturnega spomenika
2 točki
– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka)
1 točka
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov):
– lega v bližini že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 30 m, ali ob na novo urejenih javnih površinah
2 točki
– lega v bližini že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 60 m
1 točka
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto):
– v stavbi potekajo dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje, zdravstva ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd.
0–4 točk
e) dotrajanost stavbe:
– izrazito odpadanje ometa in zamakanje strehe
– delno odpadanje ometa na posameznih mestih
5 točk
– poškodbe na ometu ali njegova močna onesnaženost
3 točke
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb):
2 točki
– do 100.000 EUR
2 točki
– od 100.000 do 250.000 EUR
1 točka
– nad 250.000 EUR
0 točk
Višje število točk pomeni uvrstitev na višje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki se bo delil na prvo, drugo, tretjo in četrto prednostno listo.
6. Datum začetka in konca črpanja sredstev: predvidena sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih lupin se bodo lahko črpala v času od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2027.
7. Rok in način predložitve vlog
Pisne vloge je potrebno predložiti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana. Za pravočasne vloge se bodo štele tiste, ki bodo prispele na ta naslov do 7. 6. 2023 do 12. ure.
Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prijava ‒ javni razpis LMM«. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja.
8. Datum odpiranja vlog:
Javno odpiranje vlog bo potekalo 7. 6. 2023 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, in sicer v sejni sobi v pritličju Oddelka za urejanje prostora, Ljubljana, Poljanska 28.
Komisija bo odpirala samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema.
Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala, ali so bili v vlogah predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Če bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog sama ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno nepopolna, bo imel prijavitelj možnost, da vlogo na poziv komisije v 15 dneh dopolni.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– ocene vrednosti obnovitvenih del,
– delov vloge, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih bo MOL prejel v tem razpisu.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju MOL popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se ocenjena vrednost zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na predlog komisije po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na načina, ki sta določena v 7. točki tega razpisa;
– nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo v skladu s pogoji tega razpisa dopolnili v roku, določenem v pozivu komisije.
Zavrnjene bodo:
– vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 3. in 4. točki tega razpisa,
– vloge za stavbe, ki pri ocenjevanju na osnovi meril tega javnega razpisa ne bodo prejele zadostnega števila točk za uvrstitev med stavbe, za katerih obnove so razpisana sredstva po tem razpisu.
MOL bo vse vlagatelje obvestil o izidu tega razpisa najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
S predložitvijo vloge na javni razpis vlagatelj soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sredstev sofinanciranja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave, ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je mogoče dobiti:
– na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-00;
– po elektronski pošti na naslov: urbanizem@ljubljana.si in
– pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel. 01/430-16-18.
Besedilo tega razpisa je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).
V prijavi na ta javni razpis morajo prijavitelji predložiti naslednje priloge tega javnega razpisa, ki so objavljene samo na spletni strani MOL:
– s strani vseh lastnikov podpisani pisni dogovor o lastniških deležih na objektu na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala vsa obnovitvena dela (priloga 1).
– izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75 %, 67 % oziroma 50 % sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine (priloga 2); 
– da soglašajo, da bo izvajalec obnovitvenih del izbran po postopku, določenem z ZJN-3 (priloga 3); 
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana (priloga 4); 
– vzorec gradbene pogodbe o izvedbi obnovitvenih del (priloga 5).
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti