Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

Ob-2225/23, Stran 1065
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21, 11/22, 155/22, 12/23 in 50/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
28. javni razpis 
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. točke prvega odstavka 28.a člena Uredbe. 
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 
– 9.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop A) ter 
– 6.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).
Sredstva v višini 15.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Cilj operacije:
Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
Vloga na javni razpis:
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
Obdobje vlaganja vloge na javni razpis: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. junija 2023 do vključno 24. julija 2023, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z dvaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 31. avgusta 2024. 
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Informacije o javnem razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.
2. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji iz 4. in 5. točke četrtega odstavka 28.a člena Uredbe.
3. V skladu s petim odstavkom 28.a člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Prva prodaja primarnih kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 28.č členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 28.b členu Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19, 4/20 in 6/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade kmete), in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva, se ugotavlja na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve iz evidence Javna objava letnih poročil.
6. Priloga iz 4. točke tega poglavja je določena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 23. in 24. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe ter pogoje iz četrtega in osmega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, ali z izjavo javnega sklada, ki izvaja finančne spodbude v skladu z zakonom, ki ureja javne sklade,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec v skladu z 28.d členom Uredbe izpolnjevati pogoje iz 1., 2., 4., 5., 12., 13., 14., 16., 20., 23. in 24. točke 10. člena Uredbe, ter pogoje iz prvega in drugega odstavka 94. člena in 101. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22 in 110/22);
b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13. in 14. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s poslovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih za davčne namene in ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz 13. točke 10. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2022 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
č) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe za leto 2022 znaša 19.339,74 eurov;
d) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali dijak;
e) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
f) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti naložbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Prilogi iz tega podpoglavja sta določeni v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skladu z 28.e členom Uredbe izpolnjevati tudi pogoj, da je do podpore upravičena kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in je določena v Prilogi 2 Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21; v nadaljnjem besedilu: Katalog kmetijske in gozdarske mehanizacije) in navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 28. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov).
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 28.c. člena Uredbe ter 95. in 98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter navedeni v Seznamu upravičenih stroškov.
3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune oziroma predračune.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 28.f, 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/wp-content/uploads/2023/02/Merila-za-izbor-operacij_15.-sprememba-seja-OU-cista.docx, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 18 točk za sklop A in 21. točk za sklop B, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop A javnega razpisa):
Št.
MERILO
Maks. št. točk za enostavne naložbe
Maks. št. točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
10
10
1.1
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov za davčne namene ali po metodologiji FADN. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
5
5
ISD znaša več kot 2 do vključno 4 odstotke.
5
5
ISD znaša več kot 0 do vključno 2 odstotka ali več kot 4 do vključno 7 odstotkov.
4
4
ISD znaša več kot 7 do vključno 10 odstotkov.
3
3
ISD znaša več kot 10 do vključno 12 odstotkov.
2
2
ISD znaša več kot 12 odstotkov.
1
1
1.2
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
5
5
1.2.1
Velja za enostavne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. 
5
0
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1
1.2.2
Velja za zahtevne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
0
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
2.1
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5) 
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upoštevajo agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost. 
5
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
5
5
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
4
4
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
4
4
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
3
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
3
3
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).
2
2
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4 raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
2
2
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
2.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 
8
8
2.1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 4) 
Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom OMD. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2023. 
4
4
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do vključno 499 točk.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 399 točk.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 299 točk.
1
1
3.2
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2023.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
1
1
3.3
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 2) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022. 
2
2
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 1 in manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
1
1
4.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
15
4.1
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje shem kakovosti hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost. 
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
2
2
4.2
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 3) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP. 
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP. 
2
2
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. 
1
1
4.3
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec kmetijskega gospodarstva pridobi k spodnji ocenitvi eno dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških proizvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, ki jih priloži vlogi na javni razpis. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.
1
1
4.4
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022. 
4
4
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2022 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. 
4
4
5.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
5.1
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5) 
Upošteva se vključenost upravičenca oziroma članov kmetije v različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2022. Članstvo upravičenca oziroma članov kmetije se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v: 
– zadrugi, 
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi, 
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti. 
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma član kmetije v letu 2022 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 5 točk. 
5
5
Upravičenec oziroma član kmetije je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
3
3
Upravičenec oziroma član kmetije je član zadruge.
3
3
Upravičenec oziroma član kmetije je član gospodarsko interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.
1
1
Upravičenec oziroma član kmetije je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenju ali društvu) s področja kmetijske dejavnosti.
1
1
6.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH 
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov.
20
20
6.1
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2022, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2022.
10
10
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 
5
5
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
5
5
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
4
4
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov.
4
4
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
3
3
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov. 
3
3
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 
2
2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov.
2
2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 40 odstotkov. 
1
1
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
1
1
6.2
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. 
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2022.
10
10
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu. 
5
5
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
5
5
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
4
4
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavnen patent.
3
3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
3
3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
2
2
5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B javnega razpisa):
Št.
MERILO
Maks. št. točk za enostavne naložbe
Maks. št. točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
10
10
1.1
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) 
Upošteva se ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov za davčne namene ali po metodologiji FADN. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
5
5
ISD znaša več kot 2 do vključno 4 odstotke.
5
5
ISD znaša več kot 0 do vključno 2 odstotka ali več kot 4 do vključno 7 odstotkov.
4
4
ISD znaša več kot 7 do vključno 10 odstotkov.
3
3
ISD znaša več kot 10 do vključno 12 odstotkov.
2
2
ISD znaša več kot 12 odstotkov.
1
1
1.2
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
5
5
1.2.1
Velja za enostavne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. 
5
0
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1
1.2.2
Velja za zahtevne individualne naložbe 
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
0
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
5
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
4
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
3
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
2
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 
10
10
2.1
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj podjetja s pogodbe z raziskovalno skupino za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
5
5
Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.
5
5
Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z drugih področij.
4
4
Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela.
3
3
Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela z drugih področij. 
2
2
2.2
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje. 
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5
5
3.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 
8
8
3.1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 4) 
Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom OMD. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2023. 
4
4
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več. 
4
4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do vključno 499 točk.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 399 točk.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 299 točk.
1
1
3.2
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2022.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
1
1
3.3
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 2) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 1 in manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
1
1
4.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
15
4.1
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti. 
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost. 
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2022 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
2
2
4.2
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 3) 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP. 
2
2
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
1
1
4.3
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2022 vključeno v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.
2
2
4.4
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 4) 
Upošteva se vključenost nosilca kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2022. 
4
4
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2022 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. 
4
4
5.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
5.1
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5) 
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2022. 
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi, 
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi, 
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti. 
Če ima organizacija, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2022 najmanj 100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 5 točk.
5
5
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
4
4
Upravičenec je član zadruge.
4
4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.
3
3
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih ali društvih) s področja kmetijske dejavnosti.
3
3
6.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH 
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. 
20
20
6.1
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2022, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2022.
10
10
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 
5
5
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
5
5
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
4
4
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov.
4
4
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
3
3
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov. 
3
3
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 
2
2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov.
2
2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 odstotkov do vključno 40 odstotkov. 
1
1
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
1
1
6.2
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. 
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2022. 
10
10
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu. 
5
5
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
5
5
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
4
4
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljaven patent.
3
3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
3
3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
2
2
7. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 28.i členu Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A: naložbe fizičnih oseb, razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij,
– sklop B: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis – odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– prispevek k horizontalnim ciljem: 40 %;
– proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 20 %;
– ekonomski vidik naložbe: 15 %
– geografski vidik upravičenca: 10 %;
– družbeno socialni vidik: 10 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1352 z dne 3. avgusta 2022 o odstopanju glede leta 2022 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (20 (UL L št. 204 z dne 4. 8. 2022, str. 1) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 102. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem naročanju – ZJN 3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoje iz 28.g člena Uredbe.
4. Zahtevek za predplačilo se vloži v skladu s 105. členom Uredbe, pri čemer je podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/127 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o plačilnih agencijah in drugih organih, finančnem upravljanju, potrditvi obračunov, varščinah in uporabi eura (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 95). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.
5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in 106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še obveznosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9. točke 28.h člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje obveznosti iz 9. točke prvega odstavka 28.h člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali dijak.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti