Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

Št. 410-5/2023 Ob-1558/23, Stran 419
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2023 
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov projektov in programov za mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2023. Vsebine sofinanciranja so razvidne v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,
– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mlade, ki so predmet razpisa,
– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju Občine Litija,
– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na področju, ki je predmet tega razpisa,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje prijavljenih projektnih aktivnosti,
– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene lastne in druge vire financiranja,
– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih programov,
– da so projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Litija,
– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom oziroma programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2023.
4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 7.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oziroma program sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2023 za namene, za katere so bila dodeljena.
5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/programov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 31. 3. 2023, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi št. 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (datum poštnega žiga: do vključno 31. 3. 2023). Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – sofinanciranje za mlade 2023«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov prijavitelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih prijav bo izvedla pristojna komisija v sredo, dne 5. 4. 2023. Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelji z nepopolnimi prijavami bodo pisno pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot nepopolne. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije: Karmen Merela tel. 01/896-34-38 in e-pošta karmen.merela@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti