Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS), stran 191.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-330
Ljubljana, dne 27. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O OBRAMBNEM SODELOVANJU (BMKOS) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju, podpisan v Skopju 26. septembra 2023.
2. člen 
Sporazum1 se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
1 Besedilo sporazuma v makedonskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.
SPORAZUM 
MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 
VLADO REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE 
OBRAMBNEM SODELOVANJU 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Severne Makedonije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
ob upoštevanju pomena sodelovanja na obrambnem in varnostnem področju,
ob upoštevanju potrebe po prispevanju h krepitvi miru, zaupanja, stabilnosti in razvoja odnosov med državami v Evropi in svetu kot celoti ter v duhu Ustanovne listine Organizacije združenih narodov,
ob upoštevanju pomena miru in stabilnosti v regiji ter miru in stabilnosti na evroatlantskem območju,
v želji okrepiti in razširiti obrambno sodelovanje na raven strateškega partnerstva
dogovorili:
1. ČLEN 
NAMEN 
Namen tega sporazuma je spodbujati sodelovanje med pogodbenicama na obrambnem področju v skladu z njunima notranjima zakonodajama in mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenici sta.
2. ČLEN 
PODROČJA SODELOVANJA 
1. Pogodbenici sodelujeta na naslednjih področjih:
a) strateški dialog,
b) varnostna in obrambna politika,
c) obrambno planiranje,
d) krepitev odpornosti v spreminjajočem se varnostnem okolju,
e) obrambne tehnologije in oprema,
f) obrambne zmogljivosti,
g) skupno sodelovanje v mednarodnih operacijah in na misijah,
h) kibernetske, hibridne in druge asimetrične grožnje,
i) strateške komunikacije,
j) zelena obramba,
k) logistika in nabava,
l) vojaško akademsko izobraževanje, vaje in usposabljanje vojaškega ter civilnega osebja,
m) vojaški muzeji in proučevanje vojaške zgodovine,
n) kritična infrastruktura,
o) socialne, športne in kulturne dejavnosti,
p) obveščevalni podatki, pomembni za obrambne interese obeh držav,
r) geoprostorske dejavnosti.
2. Pogodbenici se lahko dogovorita o sodelovanju na katerem koli drugem področju skupnega interesa na področju obrambe.
3. ČLEN 
POSVETOVANJA 
Pogodbenici bosta redno organizirali obrambna in vojaška posvetovanja za razprave o dvostranskem sodelovanju na področju obrambe in varnostne politike. Posvetovanja bodo potekala po obojestranskem dogovoru vsaj enkrat na 24 mesecev.
4. ČLEN 
OBLIKE SODELOVANJA 
1. Sodelovanje med pogodbenicama poteka prek:
a) uradnih obiskov, delovnih sestankov in posvetovanj;
b) skupnega sodelovanja pri pripravi in izvedbi vojaških vaj, vaj kriznega odzivanja in usposabljanj;
c) skupnega sodelovanja v mednarodnih operacijah in na misijah;
d) zaščite in izmenjave tehničnih, tehnoloških in industrijskih informacij ter uporabe njihovih zmogljivosti na področjih skupnega interesa, v skladu z notranjimi predpisi udeleženk;
e) izmenjave predavateljev in udeležbe na tečajih, seminarjih, konferencah ter znanstvenih simpozijih;
f) izmenjave obveščevalnih podatkov, pomembnih za obrambne interese obeh držav;
g) vseh drugih dejavnosti, ki lahko olajšajo promocijo obrambne industrije in obrambnega tehničnega sodelovanja med pogodbenicama.
2. Pogodbenici se lahko v okviru tega sporazuma dogovorita tudi o drugih oblikah sodelovanja.
5. ČLEN 
IZVAJANJE TEGA SPORAZUMA 
Za izvajanje tega sporazuma lahko pogodbenici skleneta posebne izvedbene sporazume, memorandume o soglasju, protokole in tehnične dogovore ter načrte sodelovanja.
6. ČLEN 
NAČRTOVANJE SODELOVANJA 
1. Na podlagi tega sporazuma se pogodbenici dogovorita o letnem načrtu dvostranskega obrambnega sodelovanja.
2. Za sklenitev letnega načrta dvostranskega obrambnega sodelovanja si pristojni organi pogodbenic praviloma do konca oktobra vsakega leta izmenjajo predloge načrta dvostranskega sodelovanja za prihajajoče leto.
3. Letni načrt za obrambno sodelovanje obsega najmanj naslednje elemente: poimenovanje in opis dejavnosti, število udeležencev, kraj, trajanje in datum dejavnosti, točke za stike in druge potrebne informacije.
4. Načrt dvostranskega sodelovanja po usklajevanju podpišeta predstavnika pogodbenic do 15. decembra v letu pred letom, na katerega se načrt nanaša, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
7. ČLEN 
FINANČNI VIDIKI 
1. Stroške, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma, krijeta pogodbenici na podlagi vzajemnosti.
2. Pri načrtovanih obiskih:
a) Pogodbenica sprejemnica krije:
− stroške, povezane z lokalnim prevozom od določene točke prihoda do območja načrtovanih dejavnosti v državi pogodbenice sprejemnice;
− stroške prehrane in nastanitve v vojaških in nevojaških objektih ter kulturnih dejavnosti, ki se lahko organizirajo;
− stroške nujne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe za osebje države pošiljateljice na enaki ravni, kot se zagotavlja za osebje države sprejemnice.
b) Pogodbenica pošiljateljica krije za svoje osebje:
− stroške prevoza od izhodiščne točke do določenega namembnega kraja v državi pogodbenice sprejemnice in nazaj;
− izdatke, povezane z dnevnicami, in druge izdatke, kot so stroški, povezani s komunikacijo;
− stroške nezgodnega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja, stroške zdravstvenih storitev, ki niso navedeni v tretji alineji točke a) drugega (2) odstavka tega člena, ter stroške, povezane z vrnitvijo bolnega, ranjenega ali preminulega osebja v domovino.
3. Pri nenačrtovanih obiskih na pobudo posamezne pogodbenice pogodbenica pošiljateljica krije vse stroške za svoje osebje, če ni drugače določeno s posebnim dogovorom.
4. Pogodbenici se lahko dogovorita o drugačni delitvi stroškov za posamezne dejavnosti, tako da skleneta poseben dogovor, v katerem je opredeljen tudi drugačen način delitve stroškov za izvedbo posamezne dejavnosti.
5. Stroške iz točke a) iz drugega odstavka tega člena za delegacije, ki štejejo več kot pet članov (vključno s pomožnim osebjem, kot so vozniki, tolmači itn.), krije pogodbenica pošiljateljica ali pa se krijejo v skladu s posebnimi dogovori.
6. Vse dejavnosti po tem sporazumu se izvajajo glede na razpoložljivost ustreznih finančnih sredstev in osebja vsake pogodbenice.
8. ČLEN 
VAROVANJE PODATKOV 
1. Pogodbenici zagotovita zaščito informacij, dokumentov in podatkov, prejetih ali izmenjanih med izvajanjem tega sporazuma, v skladu s svojima notranjima zakonodajama.
2. Pogodbenici ne posredujeta nikakršnih informacij, povezanih z izvajanjem ali uporabo sporazuma, tretji strani brez predhodne pisne privolitve pogodbenice, ki je informacije zagotovila.
3. Informacije, dokumenti in podatki, prejeti ali izmenjani z izvajanjem tega sporazuma o sodelovanju, se ne uporabljajo v nasprotju z interesi obeh pogodbenic.
4. Zaščito tajnih podatkov, ki se izmenjajo med pogodbenicama, ureja Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov.
9. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV 
Vse spore, ki izhajajo iz razlage ali izvajanja tega sporazuma ali so z njegovo razlago ali izvajanjem povezani, pogodbenici rešujeta s pogajanji.
10. ČLEN 
SPREMEMBE 
1. Ta sporazum se lahko z medsebojnim pisnim soglasjem pogodbenic kadar koli spremeni.
2. Spremembe začnejo veljati v skladu s postopkom, opredeljenim v 11. členu tega sporazuma.
11. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 
1. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od pisnih uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici po diplomatski poti medsebojno obvestita o zaključku njunih notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
2. Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma preneha veljati Okvirni sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in med Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije, ki je bil podpisan v Skopju 11. julija 1994.
3. Začetek veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na veljavnost katerega koli izvedbenega sporazuma, memoranduma o soglasju, protokola ali dogovora, sklenjenega na podlagi sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena, če ti niso v neskladju s tem sporazumom.
12. ČLEN 
KONČNE DOLOČBE 
1. Ta sporazum velja za nedoločen čas.
2. Vsaka od pogodbenic lahko ta sporazum kadar koli odpove z devetdesetdnevnim (90) predhodnim pisnim obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti.
3. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na katere koli dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi tega sporazuma, razen če se pogodbenici po diplomatski poti pisno ne dogovorita drugače.
4. V primeru finančnih vprašanj ali zahtevkov, ki ob odpovedi niso rešeni, se določbe tega sporazuma uporabljajo še naprej, dokler se posebna vprašanja ne rešijo.
5. V primeru prenehanja veljavnosti tega sporazuma izvedbeni sporazumi, memorandumi o soglasju, protokoli in dogovori ter načrti sodelovanja iz 5. člena tega sporazuma prenehajo veljati, razen za dejavnosti, ki še potekajo po teh dogovorih, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Sestavljeno v Skopju dne 26. septembra 2023 v dveh izvodih v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi sporazuma prevlada angleško besedilo.
ZA 
VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
Marjan Šarec, l.r.
minister za obrambo
ZA 
VLADO 
REPUBLIKE 
SEVERNE MAKEDONIJE 
 
Slavjanka Petrovska, l.r.
ministrica za obrambo
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/23-14/11
Ljubljana, dne 19. decembra 2023
EPA 1026-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti