Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30. 12. 2023

Kazalo

4288. Odlok o sofinanciranju stroškov priprave dokumentacije za obnovo stavb na območju Občine Pivka, stran 12762.

  
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (prečiščeno besedilo) zv_24112022, Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 8. seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju stroškov priprave dokumentacije za obnovo stavb na območju Občine Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa namene, cilje, predmet, upravičene stroške, pogoje, kriterije in postopek dodeljevanja sredstev za sofinanciranje stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije in prizidave stanovanjske stavbe, za rušitev stavbe z novogradnjo stanovanjske stavbe znotraj iste gradbene parcele in za spremembo namembnosti stavbe v stanovanjsko stavbo v skladu z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom občine, v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
Stavba mora biti legalna in zgrajena pred 31. decembrom 1967.
II. NAMENI IN CILJI 
2. člen 
Nameni dodeljevanja proračunskih sredstev so:
– spodbujati prenovo stavb na območju Občine Pivka,
– spodbuditi stanovanjsko gradnjo,
– zagotavljati javni interes na področju usmerjanja poselitve občine.
3. člen 
Cilji sofinanciranja so:
– prispevati k celostnemu ohranjanju vasi ter trajnostnemu razvoju občine,
– izboljšati urejenost bivalnega okolja in dvigniti kakovost bivanja na območju občine.
Sredstva za doseganje namenov in ciljev tega odloka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencij preko javnega razpisa.
III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
4. člen 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave projektne in druge dokumentacije za izvedbo naslednjih gradbenih posegov:
– rekonstrukcije stanovanjske stavbe,
– rekonstrukcije in prizidave stanovanjske stavbe,
– rekonstrukcije in prizidave stavbe s spremembo namembnosti stavbe v stanovanjsko stavbo,
– rekonstrukcije stavbe s spremembo namembnosti stavbe v stanovanjsko stavbo,
– za rušitev stavbe z novogradnjo stanovanjske stavbe znotraj iste gradbene parcele
v skladu s predpisi v skladu z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom občine, s področja urejanja prostora in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI IN UPRAVIČENCI 
5. člen 
V sofinanciranje so vključeni naslednji upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
– stroški izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).
Dokumentacija mora biti izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
Višina subvencije se določi z javnim razpisom. Višina subvencije ne sme preseči 80% vrednosti upravičenih stroškov, najvišja vrednost sofinanciranja na vlagatelja se določi z javnim razpisom.
6. člen 
Upravičenec do sredstev javnega razpisa je fizična oseba, ki je lastnik ali solastniki stavbe. Za posamezno stavbo je mogoče prejeti sofinanciranje samo enkrat.
V. POGOJI ZA KANDIDIRANJE TER PRIDOBITEV SREDSTEV NA JAVNEM RAZPISU 
7. člen 
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vlagatelji morajo v rokih, določenih z javnim razpisom, predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– prijavo začetka gradnje stavbe.
VI. MERILA ZA IZBOR 
8. člen 
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem odloku se določijo v javnem razpisu.
VII. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
9. člen 
Proračunska sredstva po tem odloku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Pivka, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v veljavnih predpisih. Tudi zahtevana dokumentacija se določi v javnem razpisu.
Postopek za dodelitev sredstev, ki se bodo dodeljevala v obliki subvencij iz proračuna občine se prične z objavo javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– namene, za katere se dodeljuje subvencije,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe (stopnjo bruto subvencije, najmanjši/največji znesek dodeljene subvencije),
– višino razpisanih sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– odpiranje vlog,
– rok, do katerega bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
10. člen 
Postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– pregled in obravnava prispelih vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev.
11. člen 
O dodelitvi sredstev po tem odloku odloči občinska uprava na podlagi predloga razdelitve sredstev.
VIII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV IN VRAČILO SREDSTEV 
12. člen 
Prejemnik mora dodeljena sredstva vrniti v občinski proračun:
– če je uporabil sredstva v nasprotju z namenom,
– če je ugotovljeno, da je bila dokumentacija, ki je bila podlaga za odobritev sredstev, netočna ali zavajajoča,
– v vseh drugih primerih, ki jih določa javni razpis.
Občinska uprava preverja namenskost porabe dodeljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da prejemnik krši druga določila tega odloka je Občina Pivka upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora sredstva vrniti za čas od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 9000-8/2023
Pivka, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti