Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4281. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2024, stran 12738.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2024, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 22. decembra 2023.
Št. 410-0002/2023
Piran, dne 27. decembra 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 22. decembra 2023 sprejel naslednji
O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2024 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine (v nadaljnjem besedilu: proračun), za Občino Piran.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do podskupin kontov v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2024
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
39.504.029,02
 
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
30.065.729,65
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
24.226.697,00
700
Davki na dohodek in dobiček
11.392.197,00
703
Davki na premoženje
8.869.500,00
704
Domači davki na blago in storitve
3.965.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
5.839.032,65
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.036.720,65
711
Takse in pristojbine
65.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
348.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.389.312,00
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
7.000.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
500.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
6.500.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.438.299,37
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.438.299,37
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
45.304.093,13
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
9.082.530,66
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.668.449,37
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
412.118,00
402
Izdatki za blago in storitve
4.751.723,29
403
Plačila domačih obresti
742.240,00
409
Rezerve
508.000,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERJI 
17.176.033,06
410
Subvencije
1.078.000,00
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
5.183.241,80
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.367.614,27
413
Drugi tekoči domači transferji
8.547.176,99
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
18.222.236,26
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
18.222.236,26
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI 
823.293,15
431
Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
255.000,00
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
568.293,15
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0–2.0
5.800.064,11
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
4.082,51
751
Prodaja kapitalskih deležev
4.082,51
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0–5.0)
4.082,51
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
5.000.000,00
500
Domače zadolževanje
5.000.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.326.495,64
550
Odplačila domačega dolga
1.326.495,64
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
2.122.477,24
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
3.673.504,36
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
5.800.064,11
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2023
2.123.226,00
3. člen 
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna kot njegov sestavni del.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2024–2027.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Piran: www.piran.si.
4. člen 
V okviru proračuna deluje proračunski sklad: Podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se v letu 2024 izloči 100.000,00 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000,00 evrov v posamičnem primeru odloča župan.
O uporabi sredstev nad 40.000,00 evrov odloča občinski svet s posebnim odlokom.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
5. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in s tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, odvisno od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta ali župana določeno drugače.
Krajevne skupnosti morajo v roku 30 dni po sprejemu proračuna Občine Piran svoje finančne načrte uskladiti s sprejetim poračunom.
Ostali prejemniki lahko pridobijo proračunska sredstva za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
Če v posameznih odlokih ni drugače odločeno, lahko občina zavrne izdajo katerekoli upravne odločbe, soglasja oziroma kakršnegakoli izplačila iz proračuna, če stranka ne posreduje potrdila, da je poravnala vse svoje zapadle denarne obveznosti do občine.
6. člen 
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva uporabiti le za namene, določene v proračunu.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
Krajevne skupnosti lahko v okviru načrtovanih sredstev znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti prevzemajo obveznosti samostojno do višine 10.000,00 evrov z DDV. Za pravne posle, višje od tega zneska, morajo pridobiti soglasje župana. Pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju z nepremičninami so krajevne skupnosti dolžne smiselno uporabljati določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in na njegovi podlagi sprejete uredbe.
7. člen 
Za posamezno nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je zanje že odprta postavka s planiranimi sredstvi v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transferje, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transferje, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– za pogodbe, ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev,
– za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo, tako da se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
V primeru neenakomernega priliva prihodkov in posledično likvidnostnih težav se sredstva proračuna prednostno zagotavljajo za zakonsko določene naloge v sprejetem proračunu in za obseg nalog, ki še omogočajo delovanje uporabnikov proračuna.
Dinamika izvrševanja investicij, opredeljenih v bilanci odhodkov proračuna, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov.
Prioriteta pri izvajanju investicijskih nalog je dokončanje začetih investicij ter nalog, ki se financirajo iz namensko pridobljenih sredstev in donacij.
9. člen 
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
10. člen 
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi podkonto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Lahko se spremeni področje porabe, če je to potrebno zaradi pravilne uvrstitve.
Veljavni načrt razvojnih programov se lahko spremeni z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov in z drugo spremembo projekta.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, lahko neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
11. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43., 49., 74. in 80. členu Zakona o javnih financah, ter prejemkov, določenih v črki a 10. člena in v 18. členu Zakona o financiranju občin, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– namenska sredstva unovčenja bančnih garancij,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– okoljske dajatve za onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami,
– od premoženja (prodaja, zamenjava, najem),
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih,
– sredstva za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti.
Namenski prihodki proračuna občine so tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, in sicer:
– prihodki od prodaje premoženja in oddajanja stvarnega premoženja v najem, ki jih krajevne skupnosti namenijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje premoženja ter kritje obratovalnih stroškov skladno z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
– prihodki od prodaje blaga in storitev za določeno dejavnost, ki jih krajevne skupnosti uporabijo namensko za kritje stroškov te dejavnosti, morebitni presežek se uporabi skladno s finančnim načrtom;
– donacije, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno z namenom pridobitve;
– drugi prihodki, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno s finančnim načrtom.
V primeru, da občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
12. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
13. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000,00 evrov v posamičnem primeru za namene, določene v 2. točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom;
– daje soglasje k pravnim poslom krajevnih skupnosti, ki presegajo znesek 10.000,00 evrov brez DDV;
– lahko v posamičnem primeru odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 evrov, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaral;
– lahko odpiše dolg ne glede na vrednost, če ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve (neizterljivost terjatve), ker je pravna oseba prenehala v stečajnem ali drugem postopku, ker je zapuščina ostala brez dedičev, ker terjatev ni bila pravočasno prijavljena v stečajnem postopku, ker je bila obveznost v stečajnem postopku odpuščena ali zaradi drugega dejanja z enakim ali podobnim učinkom;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena; o izvedenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu svetu.
Občinski svet je pristojen za potrjevanje investicijskega programa za investicije nad zneskom 500.000,00 evrov in za potrjevanje dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicije nad zneskom 2.500.000,00 evrov. Za potrjevanje vse preostale investicijske dokumentacije je pristojen župan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je župan pristojen tudi za potrjevanje vse investicijske dokumentacije za projekte v vrednosti nad 500.000,00 evrov, če je potrditev te dokumentacije pogoj za prijavo na objavljene razpise za sofinanciranje oziroma pridobitev nepovratnih sredstev. Po prejemu odločbe o odobritvi sofinanciranja je župan dolžan pred nadaljevanjem izvajanja projekta pridobiti naknadno soglasje občinskega sveta k investicijskem programu za investicije nad 500.000,00 evrov.
Župan je pooblaščen za potrditev novelacije investicijske dokumentacije tudi za investicije v vrednosti nad 500.000,00 evrov, vendar največ do 20 % že potrjene vrednosti in z dodatnim pogojem, da navedena sprememba ne pomeni dodatne finančne obremenitve za proračun Občine Piran.
14. člen 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom.
O spremembi vrednosti veljavnih investicijskih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet je pristojen za odločanje o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je župan pristojen, da spremeni vrednost projekta v veljavnem načrtu razvojnih programov tudi za več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta ali da vrednostno ali poimensko uskladi načrt razvojnega programa, če je to potrebno zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev, to je v primeru sofinanciranja projekta s strani državnih oziroma evropskih sredstev ter drugih sofinancerjev projektov.
15. člen 
Sveti krajevnih skupnosti oziroma predsedniki krajevnih skupnosti, če jih svet krajevne skupnosti za to pooblasti, lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta, v kolikor se med izvrševanjem načrta ugotovi, da je to nujno potrebno in da s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena ter lahko spremenijo vrednost projektov krajevnih skupnosti v načrtu razvojnih programov.
Svet krajevnih skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 evrov v posamičnem primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati in če ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaral.
16. člen 
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnemu občinskemu uradu predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Uporabniki so dolžni predložiti dodatne podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski urad, župan, nadzorni odbor oziroma občinski svet.
17. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prejemniku razporejena iz proračuna, odgovarja po pravilih prejemnika odgovorni organ oziroma oseba.
18. člen 
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik sveta krajevne skupnosti.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA 
19. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 5.000.000,00 evrov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Piran v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen 
Ta odlok začne veljati dne 1. 1. 2024.
Št. 410-0002/2023
Piran, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23)
E M A N A   I L   D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2024, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’11a seduta ordinaria del 22 dicembre 2023.
N. 410-0002/2023
Pirano, 27 dicembre 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato e successive modifiche), l’articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato e successive modifiche) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23), nell’11a seduta ordinaria del 22 dicembre 2023 approva il seguente
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2024 
I DISPOSIZIONE GENERALE 
Art. 1 
Con il presente Decreto si determina il bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2024, le procedure per la sua attuazione e il limite massimo di indebitamento (in prosieguo: bilancio).
II VALORI DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DEL BILANCIO 
Art. 2 
La parte generale del bilancio di previsione riporta le entrate e le spese, secondo la rispettiva classificazione economica, e a livello di sottogruppi di voci si determina nei seguenti importi:
in EURO
Gruppo/Sottogruppo di voci
Bilancio di previsione 2024
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE IN TOTALE (70+71+72+73+74)
39.504.029,02
 
ENTRATE CORRENTI (I+II)
30.065.729,65
I
70
ENTRATE TRIBUTARIE
24.226.697,00
700
Imposte sul reddito e sull'utile
11.392.197,00
703
Imposte sul patrimonio
8.869.500,00
704
Imposte nazionali sui beni e sui servizi
3.965.000,00
II
71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
5.839.032,65
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
4.036.720,65
711
Tasse e contribuzioni
65.000,00
712
Ammende e altre pene pecuniarie 
348.000,00
714
Altre entrate extra tributarie
1.389.312,00
III
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
7.000.000,00
720
Entrate dalla vendita di immobilizzazioni materiali 
500.000,00
722
Entrate dalla vendita di terreni e immobilizzazioni immateriali
6.500.000,00
IV
73
DONAZIONI 
0,00
730
Donazioni da fonti nazionali
0,00
V
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
2.438.299,37
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche
2.438.299,37
2.0
SPESE IN TOTALE (40+41+42+43)
45.304.093,13
I
40
SPESE CORRENTI
9.082.530,66
400
Salari e altre retribuzioni ai dipendenti
2.668.449,37
401
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
412.118,00
402
Spese per beni e servizi
4.751.723,29
403
Interessi passivi su piazza nazionale
742.240,00
409
Riserve
508.000,00
II
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
17.176.033,06
410
Sovvenzioni
1.078.000,00
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari 
5.183.241,80
412
Trasferimenti a favore di organizzazioni e istituzioni 
2.367.614,27
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
8.547.176,99
III
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
18.222.236,26
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali 
18.222.236,26
IV
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO
823.293,15
431
Trasferimenti di investimento a favore di persone fisiche e giuridiche non fruitori di bilancio 
255.000,00
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio 
568.293,15
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 1.0–2.0
5.800.064,11
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE
4.082,51
751
Vendita di quote capitale
4.082,51
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE (4.0–5.0)
4.082,51
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
5.000.000,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
5.000.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
1.326.495,64
550
Restituzione debiti assunti in ambito nazionale
1.326.495,64
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI 
2.122.477,24
(1+4+7-2-5-8)
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
3.673.504,36
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
5.800.064,11
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2023
2.123.226,00
Art. 3 
La ripartizione dettagliata della dotazione di bilancio è indicata nella parte speciale del bilancio, che è parte integrante dello stesso.
La parte speciale del bilancio è composta dai piani finanziari dei fruitori diretti, suddivisi nelle seguenti parti di programma: comparti di spesa di bilancio, programmi principali e sotto programmi, previsti dalla classificazione di programma delle spese dei bilanci comunali. Il sotto programma è suddiviso in voci di bilancio e, queste in sottogruppi di conti e conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
È parte integrante del bilancio altresì il piano dei programmi di sviluppo per il periodo 2024–2027.
La parte speciale del bilancio sino al livello di voci di bilancio – conti e il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Pirano www.piran.si.
Art. 4 
Nell'ambito del bilancio è operativo un fondo di bilancio: il sottoconto Fondo di riserva, istituito ai sensi della Legge sulla finanza pubblica.
Nel Fondo di riserva per l'anno 2024 si stanziano 100.000,00 euro.
Il Sindaco decide sull'utilizzo dei mezzi del Fondo di riserva fino all'importo di 40.000,00 euro per ogni singolo caso.
Il Consiglio comunale delibera con un Decreto speciale l'utilizzo dei fondi superiori a 40.000,00 euro.
III ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Art. 5 
Il bilancio di previsione si attua a livello di voci di bilancio – sottoconti.
I fondi di bilancio si stanziano in conformità alle leggi e alle disposizioni che disciplinano i singoli settori di lavoro dei servizi pubblici e in conformità al presente bilancio.
I fondi di bilancio vengono di norma ripartiti ai fruitori diretti e indiretti del bilancio in modo uniforme nel corso dell'anno, unicamente per le finalità specificate nella parte speciale del bilancio, in funzione degli obblighi dovuti e tenendo conto della situazione di liquidità del bilancio comunale, salvo diversa disposizione della legge o di un atto speciale del Consiglio comunale o del Sindaco.
Le comunità locali devono armonizzare i loro piani finanziari con il bilancio approvato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Pirano.
Gli altri fruitori possono ottenere fondi di bilancio per finalità definite in bandi, in avvisi e/o inviti o sulla base di programmi adottati dal Sindaco.
I fondi di bilancio sono erogati sulla base di decisioni, contratti o deliberazioni.
Salvo diversa decisione nei singoli decreti, il Comune può rifiutare di emettere qualsiasi decisione amministrativa, consenso o qualsiasi pagamento dal bilancio, se il soggetto beneficiario non fornisce un certificato attestante che ha saldato tutti i suoi obblighi economici scaduti nei confronti del Comune.
Art. 6 
I fruitori di bilancio e gli altri beneficiari dei fondi hanno l’obbligo di utilizzare i fondi solamente per le finalità stabilite dal bilancio di previsione.
I fruitori dei fondi di bilancio e altri beneficiari dei fondi non possono assumere impegni di spesa e/o obblighi a carico del bilancio comunale in misura maggiore dei fondi stabiliti dal bilancio di previsione per le specifiche finalità.
Le comunità locali hanno la facoltà di assumere obblighi in modo autonomo, nell'ambito dei fondi previsti nel proprio piano finanziario, fino all’ammontare di 10.000,00 euro, IVA inclusa. Per i negozi giuridici il cui valore supera il suddetto importo, le stesse devono ottenere il consenso del Sindaco. Nell'acquisire, alienare e gestire beni immobili, le comunità locali sono obbligate ad applicare in modo ragionevole le disposizioni della legge sui beni immobili dello Stato e delle comunità locali autonome e i regolamenti adottati in base alla stessa. Nell'acquisire, disporre e gestire beni immobili, le comunità locali sono obbligate ad applicare in modo ragionevole le disposizioni della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e delle autonomie locali, nonché le disposizioni in base alla stessa.
Art. 7 
Per ogni singolo compito possono essere assunti obblighi che richiederanno il pagamento l'anno successivo, se per gli stessi nel bilancio dell’anno corrente è già stata aperta una voce di spesa con i fondi previsti.
Il volume complessivo degli obblighi assunti dal fruitore diretto, con scadenza di pagamento nei prossimi anni a titolo di spese di investimento e trasferimenti di investimenti, non deve superare il 50 % dei fondi garantiti nel piano finanziario adottato dal fruitore diretto.
Il volume complessivo degli obblighi assunti dall'utente diretto, con scadenza di pagamento nei prossimi anni per beni e servizi e per trasferimenti correnti, non deve superare il 50 % dei fondi garantiti previsti nel piano finanziario adottato dal fruitore diretto.
Le limitazioni non si applicano all’assunzione di obblighi:
– per i contratti che sono interamente o prevalentemente finanziati da fondi UE finalizzati, fondi finalizzati provenienti da meccanismi finanziari e fondi di altri donatori,
– per i contratti di fornitura di energia elettrica, telefono, acqua, servizi comunali e altri servizi necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– con contratti di locazione, salvo che in base a tali contratti il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa essere trasferito dal locatore al locatario.
Nell'anno in corso, per i progetti inseriti nel piano di sviluppo in vigore, il fruitore diretto può affidare un appalto pubblico per l'intero valore del progetto per il quale il Consiglio comunale ha approvato il programma di investimenti, se per esso sono previsti diritti di spesa sulle voci di bilancio del bilancio approvato.
Gli obblighi assunti di cui ai commi precedenti, che dovranno essere pagati negli anni successivi, sono iscritti in via prioritaria nel bilancio dell'anno cui si riferiscono essendo previsti nel piano finanziario del fruitore diretto e nel piano dei programmi di sviluppo.
Art. 8 
In caso di afflusso irregolare di entrate e conseguenti problemi di liquidità, i fondi di bilancio sono garantiti in via prioritaria per i compiti definiti dalla legge nel bilancio di previsione approvato e per l'ambito dei compiti che consentono comunque il funzionamento dei fruitori di bilancio.
La dinamica dell'esecuzione degli investimenti, indicati nel conto delle spese di bilancio, è coordinata nell’ambito delle entrate disponibili.
La priorità nell'attuazione delle attività di investimento è il completamento degli investimenti avviati e delle attività finanziate da fondi e donazioni appositamente acquisiti.
Art. 9 
Se, durante l'attuazione del bilancio, viene approvata una legge, un decreto o un altro atto del Consiglio comunale, in base al quale sorgono nuovi obblighi per il bilancio comunale, il Sindaco è tenuto a determinare la voce di bilancio a tal fine nell’esercizio di bilancio in corso nell’ambito di maggiori entrate finalizzate previste o con la ridistribuzione dei fondi nell’ambito delle entrate previste.
Art. 10 
I fondi di bilancio sono garantiti per il pagamento degli acquisti già completati di beni, servizi e opere edilizie.
Gli obblighi a carico del bilancio sono pagati secondo le modalità e nei termini specificati per le singole finalità di spesa nella Legge di attuazione del bilancio dello Stato.
Ogni spesa di bilancio deve essere corredata da un documento contabile autentico, che dimostri l'obbligo di pagamento.
Nell’ambito del bilancio di previsione approvato è ammessa l’apertura di un nuovo sottoconto, se ciò è necessario per la corretta rilevazione delle spese. Gli ambiti di spesa si possono modificare se necessario per una corretta classificazione.
Il piano vigente dei programmi di sviluppo può essere modificato inserendo un progetto nel piano dei programmi di sviluppo e apportando altre modifiche al progetto.
Nei progetti per i quali, a causa del trasferimento dei pagamenti all'anno in corso, la fine del finanziamento viene posticipata dall'anno precedente a quello in corso, il fruitore diretto potrà essere inserito nel piano dei programmi di sviluppo entro 30 giorni dall'attuazione del bilancio.
Art. 11 
Oltre alle entrate determinate negli articoli 43, 49, 74 e 80 della Legge sulla finanza pubblica, nonché alle entrate determinate alla lettera a dell’articolo 10 e all'articolo 18 della Legge sui finanziamenti dei comuni, sono entrate di bilancio finalizzate anche le seguenti entrate:
– tassa sugli incendi,
– fondi finalizzati incamerati da garanzie bancarie,
– oneri di urbanizzazione,
– fondi provenienti dalle tasse di soggiorno,
– fondi provenienti dalle tasse di concessione per i giochi d’azzardo particolari,
– tributi ambientali per l’inquinamento dell’ambiente con le acque reflue,
– patrimoniali (vendita, permuta, locazione),
– tasse sulle concessioni per la gestione sostenibile della selvaggina nei terreni di caccia,
– fondi per il cofinanziamento del bilinguismo e l’attuazione dei diritti della Comunità Nazionale Italiana autoctona.
Le entrate finalizzate del bilancio comunale sono anche risorse proprie delle comunità locali, vale a dire tutte le entrate delle comunità locali che non provengono dal bilancio comunale, e precisamente:
– le entrate derivanti dalla alienazione e dalla locazione di beni del patrimonio disponibile, che le comunità locali destinano alla costruzione, all'acquisto e alla manutenzione del patrimonio e coprono i costi di gestione in conformità con le disposizioni della Legge sulla finanza pubblica e della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e delle comunità autogestite locali;
– le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi per un'attività specifica, che le comunità locali utilizzano specificatamente per coprire i costi di tale attività, l'eventuale eccedenza viene utilizzata secondo il piano finanziario;
– le donazioni utilizzate dalle comunità locali in conformità con lo scopo dell’acquisizione;
– altre entrate che le comunità locali utilizzano secondo il piano finanziario.
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale o l'organo, preposto al controllo accerti che la comunità locale utilizzi i fondi per uno scopo non previsto, ne informa l'esecutore del bilancio, che può ordinare temporaneamente la sospensione del finanziamento della comunità locale con i fondi del bilancio fino alla rimozione delle irregolarità.
Se il volume delle entrate finalizzate versate nel bilancio è inferiore a quello indicato nel bilancio stesso, gli obblighi vengono assunti e pagati solo fino all'importo dei fondi effettivamente versati o disponibili.
I fondi finalizzati ricevuti, che non sono stati utilizzati nel bilancio annuale in corso, sono trasferiti all'anno successivo per le stesse finalità.
Art. 12 
Tra le spese di bilancio si prevede anche l’accantonamento al fondo di riserva generale. I fondi della riserva di bilancio generale si utilizzano per scopi imprevisti per i quali i fondi non sono previsti nel bilancio, o per scopi per i quali durante l'anno risulta che non vengono stanziati in misura sufficiente poiché non è stato possibile pianificarli durante la preparazione del bilancio.
Il Sindaco ha facoltà di decidere sull'utilizzo dei fondi di riserva del bilancio generale.
I fondi spesi della riserva di bilancio generale sono distribuiti tra i fruitori in base alle finalità a cui si riferiscono.
Art. 13 
Il Sindaco è autorizzato a:
– decidere in merito all'utilizzo dei fondi della riserva di bilancio fino all’importo di 40.000,00 euro nei singoli casi, per le finalità indicate al punto 2 dell'articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– decidere sull'indebitamento a breve termine del bilancio, in caso di afflusso irregolare delle entrate;
– decidere sulla sospensione dell'attuazione del bilancio, in conformità con la legge;
– rilasciare il nulla osta ai negozi giuridici delle comunità locali per gli importi superiori a 10.000,00 euro, IVA esclusa;
– all’esenzione dal pagamento di debiti fino all’importo di 1.000,00 euro per il singolo caso, se i costi della procedura di riscossione sarebbero sproporzionati rispetto all'importo del credito o se si accerti che il credito non possa essere riscosso a causa del patrimonio non riscuotibile del debitore;
– all’esenzione dal pagamento di debiti, a prescindere dal valore, nel caso in cui i debiti siano caduti in prescrizione;
– all’esenzione dal pagamento di debiti a prescindere dal valore, se non ci siano ulteriori strumenti giuridici per il recupero del credito (inesigibilità del credito), se la persona giuridica abbia cessato l’attività in caso di fallimento o di altri procedimenti, se l'eredità sia rimasta senza eredi, se la domanda di ammissione al passivo del credito nella procedura fallimentare non sia stata tempestivamente depositata, in caso di remissione del debito nella procedura fallimentare o per altro atto di effetto identico o simile;
– decidere sulla ridistribuzione dei diritti di spesa non utilizzati tra le singole voci di bilancio, se ciò non mette a repentaglio l'attuazione dei compiti per i quali sono stati forniti i fondi. Il Sindaco ha l’obbligo di presentare una relazione semestrale al Consiglio comunale in merito alle ridistribuzioni effettuate.
Il Consiglio comunale è competente in materia di approvazione del programma di investimenti per gli investimenti superiori a 500.000,00 euro e di approvazione del documento di identificazione del progetto di investimento per gli investimenti superiori a 2.500.000,00 euro. Il Sindaco ha competenza in materia di approvazione di tutta la restante documentazione di investimento.
A prescindere da quanto previsto al comma precedente, spetta al Sindaco anche approvare tutta la documentazione di investimento per progetti di valore superiore a 500.000,00 euro, se la conferma di tale documentazione è condizione per presentare domanda ai bandi di cofinanziamento pubblicati o per ottenere contributi a fondo perduto. Dopo aver ricevuto il provvedimento sull'approvazione del cofinanziamento, il Sindaco ha l’obbligo di ottenere il nulla osta del Consiglio comunale al programma di investimenti per investimenti superiori a 500.000,00 euro prima di continuare l'attuazione del progetto.
Il Sindaco è autorizzato ad approvare l’aggiornamento della documentazione di investimento anche per investimenti di valore superiore a 500.000,00 euro, tuttavia fino a un massimo del 20 % del valore già approvato e con l'ulteriore condizione che detta modifica non comporti un ulteriore onere finanziario per il bilancio di previsione del Comune di Pirano.
Art. 14 
Il fruitore diretto deve armonizzare il piano dei programmi di sviluppo con il bilancio di previsione vigente entro 30 giorni dall'attuazione del bilancio.
Il Sindaco decide in merito alle modifiche del valore dei progetti di investimento vigenti fino al 20 % del valore iniziale. Il Consiglio comunale ha competenza di deliberare sull'inclusione di nuovi progetti nell'attuale piano dei programmi di sviluppo e sulle modifiche del valore dei progetti superiori al 20 % del valore iniziale degli stessi.
Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, il Sindaco ha competenza a modificare il valore del progetto nel piano del programma di sviluppo in vigore anche di oltre il 20 % del valore iniziale del progetto o ad armonizzare in base al valore o al nome del piano del programma di sviluppo, se ciò è necessario a causa dell'utilizzo di fondi statali o europei, ovvero nel caso di cofinanziamento del progetto da parte di fondi statali o europei e di altri cofinanziatori dei progetti.
Art. 15 
I consigli delle comunità locali ovvero i presidenti delle comunità locali, se autorizzati dal Consiglio della Comunità locale, possono ridistribuire i fondi nell’ambito del piano finanziario approvato, se durante l'attuazione del piano sia accertato che ciò è assolutamente necessario e che ciò non metta a repentaglio l'attuazione dei compiti per i quali sono stati garantiti i fondi nonché possono modificare il valore dei progetti delle comunità locali nel piano dei programmi di sviluppo.
Il Consiglio delle comunità locali può esonerare il pagamento di un debito fino all’importo di 1.000,00 euro per il singolo caso, se i costi della procedura di riscossione sarebbero sproporzionati rispetto all'importo del credito oppure se si accerti che il credito non possa essere riscosso a causa del patrimonio non riscuotibile del debitore e se non ci siano ulteriori strumenti giuridici per la riscossione del credito. Il Consiglio delle comunità locali può esonerare il pagamento del debito, indipendentemente dal valore, nel caso in cui il debito sia già scaduto.
Art. 16 
I beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio comunale hanno l’obbligo di presentare all'ufficio comunale competente il programma di lavoro e il piano finanziario, nonché le relazioni sull'attuazione dei programmi e sull'utilizzo dei fondi secondo le singole finalità.
I fruitori hanno l’obbligo di fornire dati aggiuntivi per l'analisi della gestione, che vengono richiesti dall'ufficio comunale competente, dal Sindaco, dal Comitato di controllo o dal Consiglio comunale.
Art. 17 
Della legittimità e regolarità dell’utilizzo dei mezzi finalizzati, stanziati dal bilancio in favore del soggetto beneficiario, è responsabile l’autorità ovvero la persona competente in osservanza delle regole del beneficiario.
Art. 18 
La persona autorizzata a disporre dei fondi di bilancio è il Sindaco, ovvero altro soggetto autorizzato dal Sindaco.
La persona autorizzata a disporre dei fondi della Comunità locale è il presidente del Consiglio della Comunità locale.
IV INDEBITAMENTO 
Art. 19 
Il Comune, per coprire l’eccedenza delle spese rispetto alle entrate nel conto delle entrate e delle spese, l’eccedenza delle spese rispetto alle entrate nel conto dei crediti e degli investimenti finanziari e la restituzione dei debiti nel conto di finanziamento, può indebitarsi fino all’importo di 5.000.000,00 di euro per il Bilancio di previsione dell’anno 2024.
V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 20 
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio del Comune di Pirano, nell’anno 2025, qualora lo stesso si rendesse necessario, si applicano il presente Decreto e la Deliberazione sull’esercizio provvisorio.
Art. 21 
Il presente Decreto entra in vigore il 1/1/2024.
N. 410-0002/2023
Pirano, 22 dicembre 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti