Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 12727.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/17) se za 8. členom doda novo poglavje »III.a NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA« in nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(1) Zavod ima organizirane naslednje notranje organizacijske enote:
1. Vzgojno-izobraževalni sektor, v katerem se organizira in izvaja naloge, povezane z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo v oddelkih zavoda, kot osnovno dejavnostjo zavoda;
2. Skupne službe, v katerih se organizira in izvaja vse ostale naloge v zavodu. V okviru skupnih služb so za posamezna področja dela organizirane ožje organizacijske enote: računovodska služba, zdravstveno-higienska služba in prehranska služba z dislociranimi kuhinjami v enotah zavoda.
(2) Za vodenje notranjih organizacijskih enot v okviru skupnih služb lahko ravnatelj imenuje vodjo, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela v posamezni službi.
(3) Vodje enot zavoda in ostalih notranjih organizacijskih enot so za svoje delo odgovorni ravnatelju oziroma pomočniku ravnatelja, če mu ravnatelj v tem delu podeli pooblastilo.
(4) Delavci so za svoje delo odgovorni vodji enote zavoda oziroma vodji notranje organizacijske enote, v katero so razporejeni, in ravnatelju zavoda oziroma pomočniku ravnatelja, če mu ravnatelj v tem delu podeli pooblastilo.«.
2. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku osemnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
3. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku črta triindvajseta alineja.
4. člen 
(1) V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
(2) Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
(3) Nov šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu zavoda odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.«.
5. člen 
(1) V 25. členu se črta četrti odstavek.
(2) Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen 
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne sme prenašati lastninske pravice na stvarnem premoženju ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.«.
7. člen 
(1) V 28. členu se v prvem odstavku črta 3. točka.
(2) Dosedanje 4., 5. in 6. točka prvega odstavka postanejo 3., 4. in 5. točka.
(3) V drugem odstavku se črta besedilo »1., 4., 5. in 6. točke«.
(4) V petem in šestem odstavku se za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.
(5) Črta se sedmi odstavek.
II. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-4/2017
Celje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti