Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje, stran 12727.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18) se v 11. členu v drugem odstavku sedemnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
2. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku črta dvaindvajseta alineja.
3. člen 
(1) V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
(2) Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
4. člen 
(1) V 25. členu se črta četrti odstavek.
(2) Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
5. člen 
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne sme prenašati lastninske pravice na stvarnem premoženju ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.«.
6. člen 
(1) V 28. členu se v prvem odstavku črta 3. točka.
(2) Dosedanje 4., 5. in 6. točka prvega odstavka postanejo 3., 4. in 5. točka.
(3) V drugem odstavku se črta besedilo »1., 4., 5. in 6. točke«.
(4) V petem in šestem odstavku se za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.
(5) Črta se sedmi odstavek.
II. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-6/2017
Celje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti