Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje, stran 12726.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 56/17) se v 11. členu v drugem odstavku sedemnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
2. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku črta petindvajseta alineja.
3. člen 
(1) V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
(2) Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
4. člen 
(1) V 25. členu se črta četrti odstavek.
(2) Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
5. člen 
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne sme prenašati lastninske pravice na stvarnem premoženju ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.«.
6. člen 
(1) V 28. členu se v prvem odstavku črta 3. točka.
(2) Dosedanje 4., 5. in 6. točka prvega odstavka postanejo 3., 4. in 5. točka.
(3) V drugem odstavku se črta besedilo »1., 4., 5. in 6. točke«.
(4) V petem in šestem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »tretjega« ter za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.
(5) Črta se sedmi odstavek.
II. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-6/2017
Celje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti