Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, stran 12726.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13, 51/15 in 168/20) se v 15. členu za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
2. člen 
V 23. členu se v tretjem odstavku črta šestnajsta alineja.
3. člen 
V 34. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod skladno z vpisanimi registriranimi dejavnostmi, sklenjeno pogodbo z ustanoviteljem in veljavno zakonodajo upravlja s sredstvi, ki so mu bila dana v upravljanje.«.
4. člen 
(1) V 35. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
(3) Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne sme prenašati lastninske pravice na stvarnem premoženju ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.«.
(4) Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
V 38. členu se v drugem odstavku črta tretja alineja.
II. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-5/2023
Celje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti