Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, stran 12724.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno- računovodske in svetovalne storitve za zavode 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 38/17) se v 7. členu črta peti odstavek.
(2) Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
2. člen 
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
3. člen 
(1) V 9. členu se v tretjem odstavku beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega« ter za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.
(2) Črta se četrti odstavek.
(3) Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
(4) V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta 3. točka.
(5) Dosedanje 4., 5. in 6. točka dosedanjega šestega odstavka postanejo 3., 4. in 5. točka.
(6) V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »1., 2., 4., 5. in 6. točke«.
4. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne sme prenašati lastninske pravice na stvarnem premoženju ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.«.
5. člen 
(1) V 15. členu se za 20. točko doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
(2) Dosedanji 21. in 22. točka postaneta 22. in 23. točka.
6. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil.«.
7. člen 
(1) V 18. členu se črta 5. točka.
(2) Dosedanje 6. do 12. točka postanejo 5. do 11. točka.
II. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-6/2017
Celje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti