Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4268. Odlok o spremembah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice, stran 12723.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice 
1. člen 
V Odloku o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(1) Višina sredstev za vse krajevne skupnosti se v letnem proračunu določi v skupnem obsegu, in sicer s potrditvijo proračuna na občinskem svetu, na podlagi določenega zneska v Navodilu za pripravo proračuna Občine Brežice ali na pisni predlog župana. Skupni obseg se med KS razdeli po naslednjem ključu:
a) 35 % med vse krajevne skupnosti po enakem deležu;
b) 65 % sredstev po številu prebivalstva po krajevnih skupnosti.
(2) V proračunu Občine Brežice se v okviru sredstev za vzdrževanje občinskih cest in javnih površin predvidijo sredstva, namenjena vzdrževanju javnih poti in javnih površin za območja posameznih krajevnih skupnosti.
(3) Kriteriji za določitev obsega sredstev iz prejšnjega odstavka so:
– po dolžini javnih poti v posamezni krajevni skupnosti, ki so preračunane v odstotke glede na celotno dolžino javnih poti v občini in
– po odstotku kvadrature javnih površin v posamezni krajevni skupnosti, ki so opredeljena kot nekategorizirane površine in parkirišča.
(4) Sredstva iz točke a) prvega odstavka tega člena se med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po enakem deležu.
(5) Sredstva iz točke b) prvega odstavka tega člena se med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po odstotku prebivalcev (število prebivalcev se določi po zadnjem razpoložljivem uradnem podatku).«
2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma načrtujejo porabo sredstev za svoje delovanje, za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje, manjši del pa za promocijo in pokroviteljstvo.«
Drugi odstavek 5. člena se črta.
3. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo v obliki rednih mesečnih transferov po dvanajstinah letnega obsega v skladu s sprejetim finančnim načrtom do 30. dne tekočega meseca.«
Drugi odstavek 7. člena se črta.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od začetka veljavnosti Odloka o poračunu Občine Brežice za leto 2024.
Št. 450-1/2013
Brežice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti