Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije, stran 12712.

  
Na podlagi 44. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) in za izvajanje 19. in 23. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22) je Skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 54. redni seji dne 27. junija 2023 sprejela
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije 
1. člen 
V Disciplinskem pravilniku Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18 in 68/19) se v 6. členu v prvem odstavku črta besedilo: »Pooblaščenec je lahko drug član zbornice, odvetnik ali odvetniški kandidat.«.
2. člen 
V 15. členu se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in dodajo nove, četrta do sedma alineja, ki se glasijo:
»– vodi gradnjo oziroma dela brez dokončnega oziroma pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kadar je tako gradbeno dovoljenje predpisano, ali vodi gradnjo oziroma dela v nasprotju s prostorskimi akti oziroma izvedbeno projektno oziroma drugo dokumentacijo, če ne gre za gradnjo, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje,
– osebno in redno ne pregleduje in podpisuje gradbenega dnevnika,
– ne opozori na morebitno ugotovljene napake ali neskladja v projektni ali drugi dokumentaciji in vodi gradnjo oziroma dela kljub ugotovljenim nepravilnostim,
– potrdi dejstva in podatke v vodilni mapi o zanesljivosti objekta ali v gradbenem dnevniku, ki so v nasprotju z dejanskim stanjem.«.
3. člen 
V 16. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zavaja investitorja ali nadzornika ali zlorabi njuno zaupanje,«.
4. člen 
V 18. členu se na koncu enajste alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– kot mentor v času usposabljanja kandidata ne opravi svojih mentorskih nalog ali podpiše neresnično ali zavajajoče potrdilo mentorja.«.
5. člen 
V 21. členu se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– izbris iz imenika pooblaščenih članov zbornice.«.
6. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo », denarne kazni ali izbrisa iz imenika pooblaščenih članov zbornice« nadomesti z besedilom »ali denarne kazni«.
V tretjem odstavku se besedilo », denarne kazni ali izbrisa iz imenika vodij del« nadomesti z besedilom »ali denarne kazni«.
7. člen 
V 27. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Disciplinsko sodišče, ne glede na določbo pete alineje prejšnjega odstavka, ne sme upoštevati že prej izrečene disciplinske sankcije, če je od izvršitve že izrečene disciplinske sankcije poteklo več kot pet let, domnevni kršitelj pa v vmesnem obdobju ni storil druge disciplinske kršitve.«.
8. člen 
Za 28. členom se doda nov, 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
Ne glede na določbe 27. člena tega pravilnika o mejah odmere disciplinske sankcije in ne glede na določbe o izrekanju disciplinskih sankcij iz 20. do 26. člena tega pravilnika disciplinsko sodišče za storjeno disciplinsko kršitev opustitve poklicnega usposabljanja iz prve alineje 19. člena tega pravilnika, ki jo domnevni kršitelj prvič izvrši, izreče disciplinsko sankcijo izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev za eno leto, ki se pogojno odloži za dobo treh let.«.
9. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– vloži zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka s predlogom disciplinskemu sodišču za izdajo disciplinskega naloga,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
10. člen 
V 38. členu se v drugem odstavku besedilo »vodja del« nadomesti z besedilom »domnevni kršitelj«.
11. člen 
V 42. členu se v drugem odstavku besedilo »vodja del« nadomesti z besedilom »domnevni kršitelj«.
V tretjem odstavku se beseda »vedno« nadomesti z besedo »lahko«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Predsedniku disciplinskega sodišča in senatu disciplinskega sodišča pri opravljanju njegovega dela po potrebi pomaga pravni strokovnjak ali oseba z izobrazbo pravne stroke, ki v funkciji strokovnega sodelavca svetuje glede poteka disciplinskega postopka in pravilne uporabe določb tega pravilnika ter drugih predpisov.
(5) Strokovni sodelavec iz prejšnjega odstavka lahko sodeluje na obravnavah disciplinskega sodišča in glasovanjih ter po potrebi piše zapisnik.«.
12. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku za besedilom »zahteva za uvedbo disciplinskega postopka,« doda besedilo »disciplinski nalog,«.
13. člen 
V 58. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Disciplinski tožilec sme pisno spremeniti ali dopolniti zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka najkasneje petnajst dni pred obravnavo. Če se disciplinski tožilec seznani z novimi dejstvi in dokazi, ki lahko vplivajo na vsebino zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, manj kot petnajst dni pred obravnavo, lahko pisno spremeni ali dopolni zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka v krajšem roku.«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Disciplinski tožilec lahko zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka kadarkoli pisno umakne ali umakne ustno na obravnavi.«.
14. člen 
V 61. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vabilo se lahko vroči skupaj z obvestilom o vloženi zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka.«.
15. člen 
V 73. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Zapisnik o poteku obravnave podpišejo predsednik senata ter disciplinski tožilec in domnevni kršitelj, če sta na obravnavi prisotna.
(2) Zapisnik, v katerem je podana odločitev senata disciplinskega sodišča (posvetovalni zapisnik), podpišejo samo člani disciplinskega senata in se vloži v ovojnico, ki se jo zapečati. V primeru izdaje sklepa o ustavitvi postopka se posvetovalni zapisnik ne piše.«.
16. člen 
V 74. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če disciplinski tožilec zahtevo umakne, disciplinsko sodišče izda sklep o ustavitvi postopka.«.
17. člen 
Za 77. členom se doda novo poglavje »XIII.a POSTOPEK ZA IZDAJO DISCIPLINSKEGA NALOGA« in novi 77.a, 77.b, 77.c, 77. č, 77.d, 77.e, 77.f in 77.g člen, ki se glasijo:
»77.a člen 
(1) Disciplinski tožilec lahko v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka predlaga, da senat disciplinskega sodišča izda disciplinski nalog, s katerim kršitelju izreče predlagano disciplinsko sankcijo, ne da bi domnevnega kršitelja vabilo na obravnavo disciplinskega sodišča.
(2) Zahteva za uvedbo disciplinskega postopka s predlogom za izdajo disciplinskega naloga mora poleg vsebine iz 57. člena tega pravilnika vsebovati še predlog disciplinske sankcije.
77.b člen 
Ne glede na določbo o sestavi senata disciplinskega sodišča iz 42. člena tega pravilnika, v postopku odločanja po zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka s predlogom za izdajo disciplinskega naloga, so lahko člani senata disciplinskega sodišča predstavniki katerekoli matične sekcije.
77.c člen 
Če senat disciplinskega sodišča meni, da vsebina dokazov, ki so predlagani v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka s predlogom za izdajo disciplinskega naloga, ne daje zadostne podlage za izdajo disciplinskega naloga, ali če se ne strinja z izrekom disciplinske sankcije, ki jo je predlagal disciplinski tožilec, domnevnemu kršitelju vroči zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka s predlogom za izdajo disciplinskega naloga v skladu s 60. členom tega pravilnika, pri čemer se v pozivu za podajo odgovora na zahtevo domnevnega kršitelja opozori, da senat disciplinskega sodišča ni sledil predlogu za izdajo disciplinskega naloga.
77.č člen 
(1) Če se senat disciplinskega sodišča s predlogom strinja, izda disciplinski nalog s sklepom.
(2) V disciplinskem nalogu senat disciplinskega sodišča navede, da se predlogu disciplinskega tožilca ugodi, domnevnega kršitelja spozna za krivega in izreče disciplinsko sankcijo iz predloga. Izrek sklepa o izdaji disciplinskega naloga obsega potrebne podatke iz 76. člena tega pravilnika. V obrazložitvi sklepa se navedejo le dokazi iz zahteve za uvedbo disciplinskega pravilnika s predlogom za izdajo disciplinskega naloga, katerih vsebina upravičuje izdajo disciplinskega naloga.
(3) Disciplinski nalog mora vsebovati tudi pouk domnevnemu kršitelju o pravici do ugovora iz drugega odstavka 77.d člena tega pravilnika z naslednjimi opozorili:
– da bo po izteku roka za ugovor, če ta ne bo vložen, disciplinski nalog postal pravnomočen in da bo izrečena disciplinska sankcija izvršena;
– da mora v primeru vložitve ugovora v njem navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v korist, kasneje pa bo to lahko storil le, če poda utemeljene razloge, zakaj jih ni navedel že v ugovoru;
– da v nadaljnjem postopku senat disciplinskega sodišča ni vezan na pravno presojo dejanja, ki jo je predlagal disciplinski tožilec, pri izrekanju disciplinske sankcije pa ni vezan na predlog disciplinskega tožilca in lahko odmeri strožjo disciplinsko sankcijo (77.f člen);
– da se bodo v nadaljnjem postopku pri odmeri stroškov disciplinskega postopka uporabljale določbe XI. poglavja tega pravilnika o stroških postopka.
77.d člen 
(1) Sklep o disciplinskem nalogu skupaj z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka s predlogom za izdajo disciplinskega naloga, se vroči domnevnemu kršitelju ter disciplinskemu tožilcu.
(2) Zoper disciplinski nalog lahko domnevni kršitelj vloži ugovor v 15 dneh od vročitve sklepa o disciplinskem nalogu. Ugovor mora obsegati navedbo sklepa, s katerim je bil izdan disciplinski nalog, v njem pa domnevni kršitelj predlaga tudi dokaze, ki naj se izvedejo na obravnavi.
(3) Domnevni kršitelj se lahko odpove pravici do ugovora; do izdaje sklepa o razveljavitvi sklepa o disciplinskem nalogu, pa lahko umakne že vloženi ugovor. Odpoved ugovoru in umik ugovora se ne moreta preklicati.
77.e člen 
(1) Senat disciplinskega sodišča ugovor zavrže v primeru, če je ta prepozen, nepopoln ali nedovoljen.
(2) Če senat disciplinskega sodišča ugovora ne zavrže, s sklepom razveljavi sklep o disciplinskem nalogu in nadaljuje postopek po določbah tega pravilnika, ki se uporabljajo za vodenje postopka po zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka.
77.f člen 
V postopku, ki se nadaljuje po vloženem ugovoru zoper disciplinski nalog, senat disciplinskega sodišča ni vezan na pravno presojo dejanja, ki jo je predlagal disciplinski tožilec v predlogu za izdajo disciplinskega naloga, pri izrekanju disciplinske sankcije pa ni vezan na predlog disciplinskega tožilca iz drugega odstavka 77.a člena tega pravilnika in lahko odmeri strožjo disciplinsko sankcijo.
77.g člen 
Ne glede na določbe o stroških postopka iz 47. in 48. člena tega pravilnika so v postopku z izdajo disciplinskega naloga stroški postopka na dan uveljavitve tega pravilnika v višini 250 eurov.«.
18. člen 
V 78. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se član zbornice, začasni ali prostovoljni član zbornice ali vodja del med disciplinskim postopkom na lastno zahtevo izbriše iz imenika članov zbornice, začasnih ali prostovoljnih članov zbornice ali vodij del, se disciplinski postopek prekine in nadaljuje v primeru, če se član zbornice, začasni ali prostovoljni član zbornice ali vodja del vpiše v imenik članov zbornice, začasnih ali prostovoljnih članov zbornice ali vodij del pred potekom rokov iz 30. in 31. člena tega pravilnika.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(1) Za disciplinske kršitve, ki so bile storjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se določba novega 77.a člena pravilnika ne uporablja.
(2) Disciplinski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18 in 68/19).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. IZS 01402-0010/2023
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
EVA 2023-2560-0090
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir Remec 
K temu pravilniku je dal mnenje minister za naravne vire in prostor pod št. 007-239/2023-5 z dne 15. 12. 2023

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti