Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4261. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja, stran 12711.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) in za izvajanje drugega odstavka 19. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP) je v soglasju z ministrom za naravne vire in prostor skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 54. redni seji dne 27. junija 2023 sprejela naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja 
1. člen 
V Splošnem aktu o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (Uradni list RS, št. 37/18 in 68/19) se v 19. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če predsednik izpitne komisije ugotovi, da ne sme sodelovati kot predsednik izpitne komisije iz razlogov po prvem odstavku tega člena, mora o tem brez odlašanja seznaniti pristojno službo IZS. Nadomestnega predsednika izpitne komisije izmed članov izpitne komisije imenuje predsednik upravnega odbora matične sekcije, v katero pristojnost sodi strokovno področje.«.
2. člen 
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijavi mora kandidat predložiti potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah iz projektiranja, nadzora nad gradnjo objektov oziroma vodenja del zahtevnih in manj zahtevnih objektov in tri referenčna dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov zahtevnih in manj zahtevnih objektov, pri izdelavi katerih je sodeloval pod mentorstvom pooblaščenega inženirja. Če kandidat ne more predložiti referenčnih del iz projektiranja, mora izdelati pisno nalogo iz projektiranja. Šteje se, da jih ne more predložiti tudi v primeru, ko je praktične izkušnje pridobival iz nadzora nad gradnjo objektov ali vodenja del. V tem primeru mora kandidat za namen določitve pisne naloge predložiti tri projekte za izvedbo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, pri katerih nadzoru nad gradnjo ali izvedbo gradnje je sodeloval pod mentorstvom.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora kandidat za pooblaščenega inženirja s področja geodezije prijavi predložiti potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah iz izvajanja geodetske dejavnosti in tri referenčna dela, pri izdelavi katerih je sodeloval pod mentorstvom pooblaščenega inženirja. Če kandidat ne more predložiti referenčnih del, mora izdelati pisno nalogo.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora kandidat za pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva prijavi predložiti potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah s strokovnega področja prometnega inženirstva in tri referenčna dela, pri izdelavi katerih je sodeloval pod mentorstvom pooblaščenega inženirja. Če kandidat ne more predložiti referenčnih del, mora izdelati pisno nalogo.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
3. člen 
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe tega splošnega akta, ki se nanašajo na strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, se smiselno uporabljajo tudi za obseg, vsebino, podrobnejše pogoje, način, postopek in višino stroškov opravljanja strokovnega izpita za vodenje del v skladu z zakonom, ki ureja graditev.«.
4. člen 
V Prilogi 2 se besedilo pravne podlage spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) in 33. člena Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19 in 135/23) izdaja Inženirska zbornica Slovenije«.
5. člen 
V Prilogi 3 se besedilo pravne podlage spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 17. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22), 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) ter 33. in 41. člena Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19 in 135/23) izdaja Inženirska zbornica Slovenije«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01402-0006/2023
Ljubljana, dne 10. julija 2023
EVA 2023-2560-0069
Predsednik 
Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir Remec 
 
Soglašam! 
Jože Novak 
minister 
za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti