Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4257. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, stran 12641.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 
1. člen 
S tem pravilnikom se predpisujejo obrazci prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za uvedbo in vodenje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter podatkov o zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja) za vodenje evidenc o navedenih zavarovanjih.
2. člen 
Prijave podatkov za obvezna socialna zavarovanja se vlagajo na naslednjih obrazcih:
1. prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, s pripadajočim potrdilom o prijavi, na obrazcu M-1 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti, s pripadajočim potrdilom o odjavi, na obrazcu M-2 iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, s pripadajočim potrdilom o spremembi, na obrazcu M-3 iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. prijava podatkov in sprememb podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja, na obrazcu M-4 iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. prijava podatkov in sprememb podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja, na obrazcu M-6 iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
6. prijava podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe, na obrazcu M-7 iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(1) Seznam obveznih podatkov iz obrazca iz 1. točke prejšnjega člena je v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Seznam obveznih podatkov iz obrazca iz 2. in 3. točke prejšnjega člena je v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazci iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se vložijo v elektronski obliki prek sistema za podporo poslovnim subjektom, kadar jih vloži zavezanec, ki je poslovni subjekt. Objavo elektronske oblike teh obrazcev zagotovi upravljavec informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na spletni strani tega sistema. Zavezanec mora pri izpolnjevanju teh obrazcev upoštevati dodatna navodila in posebnosti, ki veljajo v tem sistemu in so objavljena na spletni strani tega sistema. Zavezanci, ki niso poslovni subjekti, lahko vložijo obrazce iz 1. do 3. točke prejšnjega člena v papirni obliki pri prijavno- odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) določi elektronsko obliko obrazca iz 4. točke prejšnjega člena in jo objavi na spletni strani http://www.zpiz.si.
(4) Pooblastilo za posredovanje obrazcev iz 4. točke prejšnjega člena v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: zakon), zavezanec za vlaganje prijav o osnovah predloži ZPIZ. Pooblastilo lahko predloži na obrazcu, ki ga objavi ZPIZ na spletni strani http://www.zpiz.si.
(5) Zavezanec lahko podeli pooblastilo iz prejšnjega odstavka drugemu posredovalcu podatkov, če je pred tam podal preklic pooblastila prejšnjemu posredovalcu podatkov.
(6) Zavezanec za vlaganje prijav, ki vlaga obrazce iz 1. do 3. točke prejšnjega člena prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, poda pooblastilo za posredovanje teh obrazcev v skladu z drugim odstavkom 31. člena zakona pri točki za podporo poslovnim subjektom oziroma v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom.
(7) Prijave podatkov iz 4. točke prejšnjega člena vložijo v skladu z navodili iz Priloge 4 tega pravilnika Finančna uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Centri za socialno delo.
(8) Prijave podatkov iz 4. točke prejšnjega člena za zavarovance iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ter 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1) oblikuje ZPIZ.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(1) Podatki, ki so bili vpisani v prijave podatkov po predpisih o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, veljavnih pred uveljavitvijo tega pravilnika, in se v skladu s tem pravilnikom ne vpisujejo več, se v evidencah o obveznih socialnih zavarovanjih še naprej vodijo po predpisih, po katerih so bili prijavljeni, če ni z zakonom ali s tem pravilnikom določeno drugače.
(2) Delodajalci in stečajni ter likvidacijski upravitelji vložijo prijave podatkov iz 4. točke 2. člena tega pravilnika za obdobja do 31. decembra 2016 v skladu z navodili, ki so glede vsebine podatkov veljala za obdobja, na katera se podatki nanašajo.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo,zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 56/22).
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 0072-27/2023
Ljubljana, dne 6. decembra 2023
EVA 2023-2611-0075
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 
Soglašam! 
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Mag. Apolonija Oblak Flander 
vršilka dolžnosti 
generalnega direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti