Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4256. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2024, stran 12635.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 73/23) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Vipava za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
v eur
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
12.038.776,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
7.045.948,74
70
DAVČNI PRIHODKI
5.551.697,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.651.624,00
703 Davki na premoženje 
704.113,00
704 Domači davki na blago in storitve 
167.960,00
706 Drugi davki
28.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.494.251,74
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.469.450,90
711 Takse in pristojbine 
10.000,00
712 Denarne kazni 
7.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
5.260,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
2.540,84
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.263.894,24
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
181.509,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
1.082.385,24
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.417.744,59
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
566.160,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
2.851.584,59
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
311.189,28
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
311.189,28
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.089.451,86
40
TEKOČI ODHODKI
2.877.645,39
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
449.802,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
75.581,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.203.162,39
403 Plačila domačih obresti 
39.100
409 Rezerve 
110.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.957.324,55
410 Subvencije 
77.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.641.646,75
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
236.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.022.227,80
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.138.181,92
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.138.181,92
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
116.300,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
54.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
61.800
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (proračunski primanjkljaj) 
–2.050.675,01
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.300.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.300.000,00
500 Domače zadolževanje 
1.300.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
314.514,52
55
ODPLAČILO DOLGA
314.514,52
550 Odplačila domačega dolga
314.514,52
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–1.065.189,53
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
985.485,48
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.050.675,01
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.065.189,53
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
1. Prihodki krajevnih skupnosti
2. Drugi prihodki, ki jih prejme občina namensko za financiranje določenih nalog.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri čemer se prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in ne več kot 20 % obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno prerazporejanje namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih prihodkov, med nameni, razen med odhodki, ki pomenijo operativne stroške (elektrika, voda, komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu proračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ga lahko občinski svet na predlog župana dopolni in spremeni.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2025 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov in do njih pride, ko je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja projekta.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
2. podračun stanovanjskih rezerv, ustanovljen na podlagi stanovanjskega zakona.
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 10.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 € na posameznega dolžnika.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V proračunu leta 2024 občina predvideva zadolžitev v višini 1.300.000,00 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipava, v letu 2024 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 €.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
2. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 500.000,00 € pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2024 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 200.000,00 € pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se bo občina v letu 2024 zadolžila za 1.300.000,00 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2023-39
Vipava, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti