Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4255. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 12627.

  
Na podlagi druge alineje drugega odstavka 21. člena ter 50.b, 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 113. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 32/19, 49/20 – ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 38/21, 86/21 – odl. US, 112/21 – ZIUPGT, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23, 78/23, 95/23), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20, 44/22, 78/23 – ZUNPEOVE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 134/23) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok določa pristojnosti občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba v zvezi z namakalnim sistemom Namakalni razvod Vogršček (v nadaljnjem besedilu: namakalni sistem) in načinom izvajanja gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: lokalna gospodarska javna služba).
(2) Namakalni sistem Namakalni razvod Vogršček obsega 16 namakalnih polj:
– Namakalni sistem polja Replje, šifra sistema 37091,
– Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici, šifra sistema 37111,
– Namakalni sistem polja Šempeter, šifra sistema 37131,
– Namakalni sistem polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141,
– Namakalni sistem polja Prvačina I in II, šifra sistema 37181,
– Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja, šifra sistema 37201,
– Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje, šifra sistema 37211,
– Namakalni sistem Vrtojba polje, šifra sistema 37261,
– Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate, šifra sistema 37281,
– Namakalni sistem polja Bukovica, šifra sistema 37301,
– Namakalni sistem polja Okroglica I, II, šifra sistema 37411,
– Oroševalni sistem Križ – Cijanov, šifra sistema 37471,
– Namakanje polja Podvogrsko, šifra sistema 37501,
– NS Orehovlje – Britof, šifra sistema 37511,
– Namakanje Šempaske gmajne, šifra sistema 37531, in
– Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica, šifra sistema 37541.
(3) Namakalni sistem namakalnega polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141, je v celoti v lasti Občine Ajdovščina in ni predmet urejanja s tem odlokom.
(4) Namakalni sistemi vseh namakalnih polj iz drugega odstavka 1. člena so v solasti Občine Miren - Kostanjevica v idealnem deležu 2261/10000, Občine Šempeter - Vrtojba v idealnem deležu 2260/10000, Občine Renče - Vogrsko v idealnem deležu 3320/10000 in Mestne občine Nova Gorica v idealnem deležu 2159/10000.
(5) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba na namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček ureja:
– ustanovitev Sveta ustanoviteljic gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema,
– status namakalnega sistema,
– gradnjo, tehnološko posodobitev in investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema,
– vzdrževanje namakalnega sistema,
– varstvo namakalnega sistema,
– izdajanje soglasij, projektnih pogojev, mnenj in dokumentov nosilca urejanja prostora,
– vsebino in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema,
– inšpekcijski nadzor ter prekrškovni organ in
– kazenske določbe.
(6) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba določa vsebino in način izvajanja izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema (v nadaljevanju tudi gospodarska javna služba), in sicer tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
– vrste in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev gospodarske javne službe,
– vire financiranja gospodarske javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine, ter
– program gospodarske javne službe in poročanje.
(7) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba skupaj z Občino Miren - Kostanjevica, Občino Renče - Vogrsko in Mestno občino Nova Gorica za izvajalca gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema, ki je istočasno tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture namakalnega sistema določa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d..
(8) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba izvajalcu gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema, ki je istočasno tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture namakalnega sistema, podeljuje javna pooblastila za:
– izdajanje soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, predpisanih s tem odlokom,
– izdajanje projektnih pogojev in mnenj, ki jih določa zakon, ki ureja gradnjo objektov,
– izdajanje smernic, mnenj in drugih dokumentov kot nosilec urejanja prostora v zvezi z namakalnim sistemom, ki jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora.
2. SVET USTANOVITELJIC 
2. člen 
(ustanovitev in sestava) 
(1) Občina Šempeter - Vrtojba skupaj z Občino Miren - Kostanjevica, Občino Renče - Vogrsko in Mestno občino Nova Gorica (v nadaljevanju tudi občine ustanoviteljice) za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem gospodarske javne službe iz šestega odstavka 1. člena tega odloka ustanovi Svet ustanoviteljic gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema (v nadaljevanju tudi svet ustanoviteljic).
(2) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin ustanoviteljic.
(3) Sedež sveta ustanoviteljic je enak sedežu Mestne občine Nova Gorica.
(4) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(5) Predsednik sveta ustanoviteljic, ki predstavlja in zastopa svet ustanoviteljic, je Župan Mestne občine Nova Gorica.
3. člen 
(naloge) 
Naloge sveta ustanoviteljic so:
– usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem gospodarske javne službe,
– sprejem Programa razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema, kot ga določa ta odlok,
– sprejem Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe, kot ga določa ta odlok,
– sprejem Letnega poročila o izvajanju gospodarske javne službe, kot ga določa ta odlok,
– določi najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo,
– določi način in višino zaračunavanja stroškov izvajanja gospodarske javne službe uporabnikom.
4. člen 
(organizacija dela) 
(1) Svet ustanoviteljic odločitve sprejema na sejah, ki jih skliče predsednik na svojo pobudo ali na pobudo enega izmed članov.
(2) Seja sveta ustanoviteljic mora biti sklicana najmanj enkrat letno.
5. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet ustanoviteljic lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta ustanoviteljic.
6. člen 
(strokovne naloge in delitev stroškov med občinami) 
(1) Strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravlja Občinska uprava Mestne občine Nova Gorica.
(2) Sredstva za pokrivanje stroškov izvajanja strokovnih nalog za svet ustanoviteljic ter dela sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju lastništva namakalnega sistema.
3. STATUS NAMAKALNEGA SISTEMA NAMAKALNI RAZVOD VOGRŠČEK 
7. člen 
(definicija namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček) 
(1) Namakalni sistem Namakalni razvod Vogršček (v nadaljevanju namakalni sistem) je skup naprav za zagotovitev vode, njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti rastlinam zadostno količino vode v tleh, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje in je vpisan v evidenco osuševalnih in namakalnih sistemov, ki jo določa zakon, ki ureja kmetijstvo. Kot namakalni sistem se šteje tudi oroševalni sistem za protislansko zaščito.
(2) Namakalni sistem v lasti občin predstavljajo odjemno mesto na vodnem zadrževalniku, glavni transportni vod, razdelilni vodi, skupinski vodi, priključni vodi, črpališča s transformatorskimi postajami, sekcijski jaški, odvzemna mesta, vodohrani in drugi objekti, potrebni za zagotavljanje pretoka vode in potrebnega tlaka, blatniki, odzračevalniki vključno z odjemnimi mesti za uporabnike.
(3) Namakalna oprema je omrežje s pripadajočo opremo za razvod vode po parcelah, ki se namakajo, oziroma se na njih preprečuje zmrzal. Namakalna oprema je last uporabnikov namakalnega sistema, kot to določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.
8. člen 
(lastništvo namakalnega sistema) 
(1) Lastništvo namakalnega sistema je opredeljeno v tretjem in četrtem odstavku 1. člena tega odloka.
(2) Občine imajo lahko dele namakalnega sistema v neposredni posesti tudi na osnovi stavbne pravice, zakupa (najema) ali kakšnega drugega pravnega naslova (na primer upravljanje).
9. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 
Namakalni sistem predstavlja prostorsko ureditev (sklop obstoječih ali usklajeno načrtovanih posegov v prostor in dejavnosti v določenem območju) gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, namenjene opravljanju izbirne občinske gospodarske javne službe, kot to določa zakon, ki ureja urejanje prostora.
10. člen 
(splošna in posebna raba namakalnega sistema) 
(1) Namakalni sistem lahko uporabljajo vsi, pod enakimi pogoji, ki jih določa ta odlok in drugi predpisi.
(2) Namakalni sistem se lahko uporablja le za namen, ki izhaja iz njegovega značaja, in je opredeljen s prostorskimi akti ali drugimi predpisi skladno z definicijo namakalnega sistema iz tega odloka.
(3) Uporaba namakalnega sistema, s katero se ovira ali preprečuje uporabo ostalim, je prepovedana.
(4) Posebno rabo namakalnega sistema ter načine in pogoje pridobivanja pravice posebne rabe namakalnega sistema se lahko določi s posebnim odlokom.
11. člen 
(najem namakalnega sistema) 
(1) Občine solastnice gospodarsko javno infrastrukturo namakalnega sistema, ki jo imajo v lasti ali finančnem najemu oddajo izvajalcu gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v najem. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema je dolžan gospodarsko javno infrastrukturo vzeti v najem.
(2) Najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo določi svet ustanoviteljic skladno s predpisi, mora biti pokrita s prihodki, ki jih ustvari izvajalec gospodarske javne službe z zaračunavanjem uporabe infrastrukture (omrežnine) uporabnikom.
(3) Najemnina, ki jo občine solastnice za uporabo javne infrastrukture zaračunajo izvajalcu občinske gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema, lahko občine solastnice porabljajo samo za gradnjo ali vzdrževanje občinske gospodarske javne infrastrukture namakalnega sistema, ki je skladna z načrti razvojnih programov občinskih proračunov. Z odloki, s katerimi se sprejme občinske proračune, občine solastnice sredstva zbrana z najemnino določijo kot namenski prejemek občinskih proračunov.
4. GRADNJA, TEHNOLOŠKA POSODOBITEV IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA 
12. člen 
(Program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema) 
(1) Cilji in naloge s področja razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema se podrobneje določijo v Programu razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema.
(2) S Programom razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja namakalnega sistema, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prostorskih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.
(3) Program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema na predlog izvajalca gospodarske javne službe sprejme svet ustanoviteljic.
13. člen 
(naloge občinskih uprav v zvezi z gradnjo namakalnega sistema) 
(1) Občinske uprave občin lastnic opravljajo strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo in investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema. Te naloge obsegajo:
– nadzor nad splošnim stanjem namakalnega sistema,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje gradnje in investicijskih vzdrževalnih del na namakalnem sistemu,
– naloge v zvezi z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem na namakalnem sistemu,
– skrb za urejenost podatkov o namakalnem sistemu v evidenci melioracij.
(2) Občine lastnice lahko sklenejo medsebojni dogovor o zagotavljanju strokovno tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog za gradnjo in investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema, ki ga imajo v solasti.
14. člen 
(urejanje podatkov v evidenci melioracij) 
Občinske uprave občin lastnic vsaka na svojem območju skrbijo za urejenost podatkov o namakalnem sistemu v evidenci melioracij, s katero upravlja in jo vodi ministrstvo pristojno za kmetijstvo, kot to določa predpis, ki ureja evidenco melioracijskih sistemov in naprav.
15. člen 
(ukinitev, razširitev in zmanjšanje območja namakalnega sistema) 
Namakalni sistem ali njegov del se lahko ukine, njegovo območje pa se lahko razširi ali zmanjša na način, kot je določen v zakonu, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.
16. člen 
(gradnja in vzdrževanje namakalnega sistema) 
(1) Gradnja in vzdrževanje namakalnega sistema je v javnem interesu, kot to določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.
(2) Gradnja namakalnega sistema ali njegovega dela obsega celovito izvedbo gradnje objektov, vključno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev, potrebnih za njeno realizacijo.
(3) Namakalni sitem ali njegovi deli se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo namakanje kmetijskih površin, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
17. člen 
(pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah za gradnjo in vzdrževanje namakalnega sistema) 
Zaradi gradnje in vzdrževanja namakalnega sistema se lahko v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje in zakonom, ki ureja razlastitev, uvede postopek za pridobitev služnosti ali lastninske oziroma stavbne pravice v javno korist.
18. člen
(sofinanciranje rekonstrukcije namakalnega sistema) 
Če je gradnja ali rekonstrukcija ob namakalnem sistemu pogojena tudi z rekonstrukcijo namakalnega sistema, stroške rekonstrukcije namakalnega sistema nosi investitor gradnje ob namakalnem sistemu. Financiranje rekonstrukcije in druge medsebojne obveznosti se uredijo s posebno pogodbo, ki jo sklenejo občine lastnice in investitor gradnje ob namakalnem sistemu.
19. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve ali preureditve dela namakalnega sistema) 
(1) Če je treba obstoječ del namakalnega sistema prestaviti ali preurediti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del namakalnega sistema zgrajen z elementi, ki ustrezajo dotedanjemu namenu dela namakalnega sistema. Za poseg v obstoječ del namakalnega sistema si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje občin lastnic. Stroške prestavitve oziroma preureditve dela namakalnega sistema krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela namakalnega sistema od elementov, ki ustrezajo dotedanjemu namenu namakalnega sistema.
20. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob namakalnem sistemu) 
Lastniki in drugi posestniki (na primer zakupniki) zemljišč na in ob namakalnem sistemu morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo namakalnega sistema, zlasti:
– dostop do namakalnega sistema zaradi njegovega vzdrževanja in pripravljalnih del,
– odlaganje materiala na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, niso mogoči na območju samega namakalnega sistema,
– izvedbo ukrepov za odpravo neposredno grozeče nevarnosti.
21. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo namakalnega sistema predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi namakalnemu sistemu ali njegovi uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve za drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je odgovoren investitor gradnje ali rekonstrukcije namakalnega sistema.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne druge gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije njen lastnik ali upravljavec.
5. VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA 
22. člen 
(odgovornost za stanje namakalnega sistema) 
(1) Občinske uprave občin lastnic so odgovorne za to, da se namakalni sistem redno investicijsko vzdržuje, posodablja in obnavlja tako, da je ob upoštevanju gospodarnosti vzdrževanja ter predpisov, ki urejajo vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov, omogočena njegova funkcionalna in varna raba vsaka na ozemlju svoje občine.
(2) Občine lastnice lahko sklenejo medsebojni dogovor o zagotavljanju funkcionalne in varne rabe namakalnega sistema iz prejšnjega odstavka, ki ga imajo v solasti.
23. člen
(redno vzdrževanje namakalnega sistema) 
Redno (tekoče) vzdrževanje namakalnega sistema je del izbirne občinske gospodarske javne službe določene šestem odstavku 1. člena tega odloka.
6. VARSTVO NAMAKALNEGA SISTEMA 
24. člen 
(začasna omejitve uporabe namakalnega sistema) 
(1) Če namakalnega sistema ali njegovega dela ni mogoče varno uporabljati zaradi klimatskih razmer, naravnih nesreč ter izrednega dogodka, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na varnost uporabe namakalnega sistema, lahko upravljavec namakalnega sistema začasno prepove njegovo uporabo.
(2) O omejitvi uporabe namakalnega sistema ali dela namakalnega sistema na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec namakalnega sistema obvestiti uporabnike na krajevno običajen način.
25. člen 
(varovalni pas ob namakalnem sistemu) 
(1) Zaradi razvoja namakalnega sistema in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na namakalni sistem in njegovo uporabo je ob namakalnem sistemu varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem pasu ob namakalnem sistemu je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda upravljavec namakalnega sistema v skladu s tem odlokom, ali mnenjem, ki ga izda upravljavec namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(3) Upravljavec namakalnega sistema izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja namakalnega sistema in njegove uporabe.
(4) Varovalni pas namakalnega sistema je širok 3 metre merjeno na vsako stran od osi voda, kot to določa zakon, ki ureja graditev objektov.
26. člen 
(izvajanje del na območju ali ob namakalnem sistemu) 
(1) Podiranje dreves, spravilo lesa, izkopi, prekopi, podkopi, vrtanje, izkoriščanje mineralnih surovin in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih na območju namakalnega sistema je dovoljeno le s soglasjem, ki ga izda upravljavec namakalnega sistema.
(2) Upravljavec namakalnega sistema lahko izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če dela iz prejšnjega odstavka, ne bi ovirala uporabo namakalnega sistema, poškodovala namakalni sistem ali povečala stroške njegovega vzdrževanja.
27. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture na območju ali ob namakalnem sistemu) 
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno na območju ali ob namakalnem sistemu graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem upravljavca namakalnega sistema.
(2) Upravljavec namakalnega sistema lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije namakalnega sistema. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja upravljavca namakalnega sistema za njihovo gradnjo.
(3) Upravljavec namakalnega sistema lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali namakalni sistem ali njegovo uporabo, bistveno oteževali njegovo vzdrževanje ali onemogočali njegovo morebitno rekonstrukcijo.
28. člen 
(posegi v namakalni sistem zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na območju ali ob namakalnem sistemu se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca namakalnega sistema.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih na območju ali ob namakalnem sistemu, neposredno ogroženo življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki se vzdržuje, mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti upravljavca namakalnega sistema. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki se vzdržuje, mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti namakalni sistem v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca namakalnega sistema.
29. člen 
(odprava poškodb namakalnega sistema) 
(1) Odprava poškodb namakalnega sistema bremeni tistega, ki jo je povzročil. Pri tem poškodba, ki jo povzroči:
– vozilo – bremeni voznika ali lastnika,
– žival – bremeni lastnika oziroma rejca.
(2) Povzročitelj oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, je dolžna sama poskrbeti za to. Če tega sama ne stori, ji to odredi organ, ki izvaja inšpekcijski nadzor po tem odloku.
(3) Če organ, ki izvaja inšpekcijski nadzor, ugotovi, da povzročitelj oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, sam tega ne bo storil, ali da strokovno ni usposobljen ali da ni opremljen za to, odredi odstranitev posledic oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja po za to usposobljenem izvajalcu na stroške povzročitelja oziroma osebe, ki jo bremeni odprava posledic.
(4) Plačilo stroškov odprave poškodb namakalnega sistema ne izključuje morebitne odgovornosti za storjeni prekršek.
7. IZDAJANJE SOGLASIJ, PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOKUMENTOV NOSILCA UREJANJA PROSTORA 
30. člen 
(javna pooblastila) 
Občina Šempeter - Vrtojba izvajalcu gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema, ki je istočasno tudi upravljavec gospodarske javne infrastrukture namakalnega sistema, podeljuje javna pooblastila za:
– izdajanje soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, predpisanih s tem odlokom,
– izdajanje projektnih pogojev in mnenj, ki jih določa zakon, ki ureja gradnjo objektov,
– izdajanje smernic, mnenj in drugih dokumentov kot nosilec urejanja prostora v zvezi z namakalnim sistemom, ki jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora.
31. člen 
(soglasja) 
Soglasja, ki jih izdaja upravljavec namakalnega sistema, so naslednja:
– soglasje za gradnjo objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem pasu ob namakalnem sistemu, ki je določeno v 25. členu tega odloka,
– soglasje za izvajanje del na območju ali ob namakalnem sistemu, ki je določeno v 26. členu tega odloka,
– soglasje za gradnjo gospodarske javne infrastrukture na ali ob namakalnem sistemu, ki je določeno v 27. členu tega odloka,
– soglasje za poseg na ali ob namakalnem sistemu zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture, ki je določeno v 28. členu tega odloka.
32. člen 
(postopek za izdajo soglasij) 
(1) O s tem odlokom predpisanih soglasjih upravljavec namakalnega sistema odloči z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(2) Zoper soglasja, ki jih po določbah tega odloka izdaja upravljavec namakalnega sistema, je dovoljena pritožba na župana.
(3) Vlogam za izdajo soglasij iz prejšnjega člena mora vlagatelj, če s katerim drugim predpisom ni drugače določeno, priložiti:
– dokumentacijo, ki jo predpisujejo predpisi o gradnji objektov ali del dokumentacije, oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega na območju namakalnega sistema,
– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del namakalnega sistema povrnil v prejšnje stanje do določenega roka.
(4) V izdanem soglasju po vlogi iz predhodnega odstavka upravljavec namakalnega sistema predpiše zlasti:
– rok dokončanja del na območju namakalnega sistema,
– način zavarovanja gradbišča,
– zapiranje (omejevanje delovanja) namakalnega sistema,
– nadzor nad vzpostavitvijo območja namakalnega sistema v prejšnje stanje.
(5) V izdanem soglasju upravljavec namakalnega sistema lahko ob upoštevanju vseh okoliščin določi:
– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v določenem času, ko namakalni sistem ne obratuje,
– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alineje tretjega odstavka sam, vendar na stroške vlagatelja in ob upoštevanju predpisov o javnih naročilih, poskrbel za povrnitev namakalnega sistema v prejšnje stanje,
– da mora vlagatelj po povrnitvi v prejšnje stanje po potrebi pridobiti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej določi upravljavec namakalnega sistema.
(6) Za večje posege v namakalni sistem, pred izdajo soglasja upravljavec kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarovanja. Če vlagatelj ne izpolni obveznosti iz soglasja, potrebna dela naroči na njegove stroške upravljavec namakalnega sistema.
33. člen 
(projektni pogoji in mnenja po zakonu, ki ureja graditev objektov) 
Projektni pogoji in mnenja predpisana z zakonom, ki ureja graditev objektov, se izdaja po postopku, ki ga določa ta zakon.
34. člen 
(smernice, mnenja in drugi dokumenti nosilca urejanja prostora) 
Smernice, mnenja in drugi dokumenti nosilca urejanja prostora predpisani z zakonom, ki ureja urejanje prostora, se izdaja po postopku, ki ga določa ta zakon.
35. člen 
(sredstva za izdajanja soglasij, projektnih pogojev, mnenj in dokumentov nosilca urejanja prostora) 
Sredstva za pokrivanje stroškov za izdajo soglasij, projektnih pogojev, mnenj in dokumentov nosilca urejanja prostora zagotavljajo občine solastnice namakalnega sistema v razmerju lastništva namakalnega sistema.
8. VSEBINA IN NAČIN IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN DELOVANJA NAMAKALNEGA SISTEMA 
8.1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja gospodarske javne službe
36. člen 
(oblika izvajanja gospodarske javne službe) 
Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: občine) določijo, da se izbirna gospodarska javna služba iz šestega odstavka 1. člena tega odloka izvaja v javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. (v nadaljevanju: izvajalec gospodarske javne službe).
37. člen 
(dolžnost izvajalca gospodarske javne službe) 
(1) Za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe mora izvajalec:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vsa dela in naročati vse potrebne storitve, ki so potrebna za izvajanje gospodarske javne službe za celotno oskrbovalno območje,
– redno zaračunavati stroške izvajanja gospodarske javne službe uporabnikom,
– redno in pravočasno obveščati občinske uprave občin lastnic o posameznih aktivnostih izvajanja gospodarske javne službe,
– voditi evidence o izvajanju gospodarske javne službe,
– zagotavljati in objavljati predpisane podatke ter poročati pristojnim organom,
– pripraviti predlog načina in višine zaračunavanja stroškov izvajanja gospodarske javne službe uporabnikom in ga poslati v sprejem svetu ustanoviteljic,
– do tehnološke posodobitve namakalnega sistema po posameznih namakalnih poljih pripraviti predlog višine stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema in ga na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posredovati do 1. novembra predhodnega leta,
– v sodelovanju z občinskimi upravami skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarske javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Med izvajanjem gospodarske javne službe mora izvajalec sodelovati tudi z drugimi izvajalci gospodarskih javnih služb v občinah.
38. člen 
(območje izvajanja) 
(1) Gospodarska javna služba se izvaja na enotnem oskrbovalnem območju namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, kot je vpisan v evidenco osuševalnih in namakalnih sistemov, ki jo določa zakon, ki ureja kmetijstvo, brez namakalnega sistema polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141.
(2) Območje oskrbovalnega območja se lahko spreminja glede na ukinitve ali razširitve namakalnega sistema.
8.2. Vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev
39. člen 
(vsebina javne službe) 
(1) Gospodarska javna služba upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema obsega predvsem:
a) izvajanje nalog upravljanja, ki so:
– priprava Programa razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema,
– priprava Letnega programa izvajanja gospodarske javne službe,
– priprava urnika namakanja in oroševanja za uporabnike namakalnega sistema,
– urejanje financiranja oziroma pokrivanja stroškov delovanja namakalnega sistema,
– letno preverjanje podatkov zemljiškoknjižnega lastništva in zakupov kmetijskih zemljišč na območju namakalnega sistema zaradi obračuna in plačila stroškov namakanja,
– vodenje evidenc uporabnikov, porabe vode in vseh potrebnih parametrov v zvezi z namakanjem, ter njihovo posredovanje pristojnim organom,
– zagotavljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih podlag in predlogov v zvezi z načrtovanjem posodobitve, varnega delovanja, gradnje in vzdrževanja namakalnega sistema,
– izdajanje soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, predpisanih s tem odlokom med ukrepi za varstvo namakalnega sistema,
– izdajanje projektnih pogojev in mnenj, ki jih določa zakon, ki ureja gradnjo objektov,
– izdajanje smernic, mnenj in drugih dokumentov kot nosilec urejanja prostora v zvezi z namakalnim sistemom, ki jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora,
– priprava Letnega poročila o izvajanju gospodarske javne službe.
b) izvajanje nalog vzdrževanja, ki so:
– izvajanje rednega (tekočega) vzdrževanja namakalnega sistema in odprava napak,
– nadzor nad delovanjem namakalnega sistema ter strokovni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del,
– zagotavljanje delovanja namakalnega sistema v takšni meri, da le-ta omogoča nemoteno dobavo vode do posamezne zemljiške parcele na območju namakalnega sistema.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan izvajati tudi vse naloge povezane z gospodarsko javno službo, ki jih nalagajo drugi predpisi.
8.3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
40. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
(1) Javna dobrina, to je voda za namakanje kmetijskih zemljišč, je zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji, na območju, na katerem se izvaja gospodarska javna služba.
(2) Pravice posebne rabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč se lahko uredijo v posebnem odloku.
41. člen 
(urnik zagotavljanja vode za namakanje) 
(1) Za obvladovanje stroškov obratovanja in zagotovitev enakomerne rabe vode za namakanje vsem uporabnikom, glede na klimatske razmere, zmogljivost in stanje vodnega vira, namakalnega sistema ter drugih okoliščin, izvajalec gospodarske javne službe pripravi urnik namakanja in oroševanja za uporabnike namakalnega sistema.
(2) Urnik se določi po posameznih namakalnih poljih, lahko pa tudi odsekih.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe mora urnik pravočasno objaviti na svoji spletni strani.
8.4. Pravice in obveznosti uporabnikov
42. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so lastniki, solastniki, zakupniki ali upravičeni posestniki zemljiških parcel na območju namakalnega sistema, ki le-tega uporabljajo za namakanje kmetijskih zemljišč.
43. člen
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo pravico do priključitve na namakalni sistem in pravico do trajnega in nemotenega zagotavljanja storitev gospodarske javne službe pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
(2) Uporabnik lahko uporablja namakalni sistem skladno z urnikom namakanja in oroševanja, kot ga določa 41. člen tega odloka.
44. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki so dolžni:
– skleniti pogodbo z izvajalcem gospodarske javne službe o uporabi namakalnega sistema,
– omogočati neoviran dostop do namakalnega sistema, kjer se opravljajo storitve gospodarske javne službe,
– obveščati izvajalca gospodarske javne službe o vseh dejstvih, pomembnih za izvajanje gospodarske javne službe, posebno pa o vsaki poškodbi ali spremembi na namakalnem sistemu, ki lahko vpliva na njegovo varno uporabo,
– redno spremljati porabo vode, če je na njihovem odjemnem mestu nameščen vodomer,
– kriti stroške izvajanja gospodarske javne službe,
– do tehnološke posodobitve namakalnega sistema po posameznih namakalnih poljih kriti stroške rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema.
8.5. Viri financiranja gospodarske javne službe in način njihovega oblikovanja
45. člen 
(financiranje gospodarske javne službe) 
Gospodarska javna služba se financira iz plačil uporabnikov, proračunov občin lastnic namakalnega sistema in drugih dovoljenih virov.
46. člen 
(računovodstvo) 
Izvajalec gospodarske javne službe vodi ločeno računovodstvo za gospodarsko javno službo v skladu s predpisi.
47. člen 
(kritje stroškov) 
(1) Stroški izvajanja gospodarske javne službe zajemajo vse stroške, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje, in sicer:
– stroške rednega in investicijskega vzdrževanja ter tehnoloških posodobitev,
– zavarovanje namakalnega sistema,
– stroške dela,
– stroške energije, ki je potrebna za delovanje sistema (elektrika, nafta, zemeljski plin ipd.) in
– dajatve za rabo naravnih dobrin, v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Stroški izvajanja gospodarske javne službe se med uporabnike razdelijo v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je opredeljena v pogodbi o uporabi namakalnega sistema. Če lokalni namakalni sistem omogoča, se stroški iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena lahko obračunajo po dejanski porabi.
(3) Predlog zaračunavanja stroškov izvajanja gospodarske javne službe uporabnikom vsako leto skupaj z Letnim programom izvajanja gospodarske javne službe pripravi izvajalec gospodarske javne službe in ga predloži v sprejem svetu ustanoviteljic.
48. člen 
(nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja) 
(1) Ne glede na določila 47. člena, se do tehnološke posodobitve namakalnega sistema po posameznih namakalnih poljih za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema odmeri nadomestilo vsem lastnikom zemljišč v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje namakalnega sistema, kot to določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe pripravi predlog višine nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema in ga do 1. novembra predhodnega leta posreduje na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(3) Višino stroškov na hektar delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema na predlog izvajalca občinske gospodarske javne službe predpiše minister, pristojen za kmetijstvo, kot to določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.
(4) Sredstva nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema se odmerijo, vplačujejo in vračajo na način, kot to določa zakon, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje.
8.6. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občin
49. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Občine solastnice za izvajanje gospodarske javne službe zagotavljajo gospodarsko javno infrastrukturo namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček kot je definiran v 7. členu tega odloka.
(2) Sredstva se vodijo v poslovnih knjigah občin solastnic skladno s predpisi o računovodstvu.
8.7. Program gospodarske javne službe in poročanje
50. člen 
(program gospodarske javne službe) 
(1) Letni program izvajanja gospodarske javne službe izdela izvajalec gospodarske javne službe do 30. 11. za naslednje leto in ga predloži v usklajevanje in sprejem svetu ustanoviteljic.
(2) Letni program izvajanja gospodarske javne službe mora vsebovati naslednje podatke:
– osnovne podatke o namakalnem sistemu,
– opis dejanskega stanja namakalnega sistema z opisom stanja pred izvajanjem gospodarske javne službe in po njem,
– opredeljene letne cilje vzdrževanja s kazalniki (na primer zmanjšanje vodnih izgub, stroškov vzdrževanja itd.),
– podatke o načrtovanih delih za izvedbo gospodarske javne službe za tekoče leto,
– podatke o načrtovanih delih za izvedbo gospodarske javne službe za naslednje leto,
– podatke o načrtovanih stroških izvajanja gospodarske javne službe za tekoče leto,
– podatke o načrtovanih stroških izvajanja gospodarske javne službe za naslednje leto,
– podatke o načrtovanih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v tekočem letu,
– podatke o načrtovanih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v naslednjem letu,
– podatke o poslovanju, ki lahko vplivajo na nastajanje stroškov ali drugače vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe,
– predlog načina in višine zaračunavanja stroškov izvajanja gospodarske javne službe uporabnikom,
– do tehnološke posodobitve namakalnega sistema po posameznih namakalnih poljih predlog višine nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema.
51. člen 
(poročanje)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan najkasneje do 31. 3. vsakega naslednjega leta svetu ustanoviteljic v potrditev predložiti letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(2) Letno poročilo izvajanja gospodarske javne službe mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o izvedenih delih gospodarske javne službe za predpreteklo leto,
– podatke o načrtovanih delih za izvajanje gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o izvedenih delih za izvajanje gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o dejanskih stroških izvajanja gospodarske javne službe za predpreteklo leto,
– podatke o načrtovanih stroških izvajanja gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o dejanskih stroških izvajanja gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o izvedenih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v predpreteklem letu,
– podatke o načrtovanih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v preteklem letu,
– podatke o izvedenih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v preteklem letu,
– podatke o poslovanju, ki so vplivali na nastajanje stroškov ali so drugače vplivali izvajanje gospodarske javne službe,
– opisno oceno izvajanja gospodarske javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi oceno doseganja ciljev iz letnega programa preteklega leta, podatke o pritožbah uporabnikov, škodnih dogodkih ter uveljavljanju pravic iz zavarovanj,
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe.
9. INŠPEKCIJSKI NADZOR TER PREKRŠKOVNI ORGAN 
52. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski organ, ki ima nalogo opravljanja občinskega inšpekcijskega nadzorstva.
53. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzora) 
Občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se namakalni sistem uporablja za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok in ostali predpisi,
– ali je namakalni sistem redno vzdrževan skladno s pogoji tega odloka in ostalimi predpisi, ter omogoča varno uporabo,
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v, na območju ali ob namakalnem sistemu po tem odloku.
54. člen 
(vodenje inšpekcijskega postopka) 
(1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se vodi postopek.
(3) Zoper odločbo občinskega inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
55. člen 
(splošni inšpekcijski ukrepi) 
(1) Občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na namakalnem sistemu v nasprotju s predpisi,
– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnihkoli del na območju ali ob namakalnem sistemu v nasprotju s soglasjem,
– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi na območju ali ob namakalnem sistemu brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja,
– z rekonstrukcijo namakalnega sistema v nasprotju s predpisi;
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v na območju ali ob namakalnem sistemu,
– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na območju ali ob namakalnem sistemu;
3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti ustavi rekonstrukcija namakalnega sistema, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
4. odredi odstranitev ovir z območja namakalnega sistema, ki ovirajo uporabo le-tega;
5. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo namakalnega sistema, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
(2) Občinski inšpektor mora o svojih ugotovitvah iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja.
(3) Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
56. člen 
(začasni ukrep omejitve uporabe namakalnega sistema) 
(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba namakalnega sistema ali bi lahko nastala škoda na njem, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe namakalnega sistema in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe namakalnega sistema iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec gospodarske javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora občinski inšpektor obvestiti občinsko upravo.
57. člen 
(prekrškovni organ) 
Občinski organ, ki ima nalogo opravljanja občinskega inšpekcijskega nadzorstva, je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.
10. KAZENSKE DOLOČBE 
58. člen 
(1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 evrov.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
59. člen 
(1) Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba – lastnica ali imetnica uporabe zemljišča, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 25. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(2) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
60. člen 
(1) Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena tega odloka, njihova pravna oseba pa z globo 200 evrov.
(2) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
61. člen 
(1) Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(2) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
62. člen 
(1) Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 28. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(2) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
63. člen 
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni osebi ne omogoči izvedbe postopka ter ukrepov, določenih v tem odloku.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
64. člen 
(prvi Program razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema) 
Prvi predlog Programa razvoja in vzdrževanja namakalnega sistema upravljavec namakalnega sistema predloži svetu ustanoviteljic v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
65. člen 
(pričetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 007-006/2023-5
Šempeter pri Gorici, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti