Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4254. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 12625.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 – skl. US, 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – skl. US, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), 19. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 58. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21, 29/22 – ZUOPVCE in 121/22), 4. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O), 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Šempeter - Vrtojba ter določa način njihovega izvajanja.
(2) S posamičnimi odloki se podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb, oziroma podrobneje določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
2. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
2. člen 
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba prebivalstva s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. 24-urna dežurna služba v okviru pogrebne dejavnosti.
3. člen 
(1) Izbirne gospodarske javne službe so:
1. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
2. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
3. dejavnost distribucije toplote,
4. mestni linijski prevoz potnikov,
5. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
6. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
7. upravljanje, vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema.
(2) Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka določi Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
4. člen 
(1) Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod enakimi pogoji dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Gospodarske javne službe se zagotavljajo na celotnem območju Občine Šempeter - Vrtojba ali v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, ki se določijo v odlokih iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
3. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
5. člen
Občina Šempeter - Vrtojba posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba prebivalstva s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. upravljanje, vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema.
B) S podelitvijo koncesije:
1. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
3. redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
4. mestni linijski prevoz potnikov,
5. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
6. dejavnost distribucije toplote,
7. 24-urna dežurna služba v okviru pogrebne dejavnosti.
C) V režijskem obratu:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
4. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.
3.1. Javno podjetje
6. člen 
(1) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim splošnim aktom občine, ki ga sprejme občinski svet.
(2) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
3.2. Koncesija
7. člen 
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
8. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi skladno s predpisi.
(2) Koncesija se lahko podeli tudi brez javnega razpisa pod pogoji, določenimi z zakonom.
4. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
9. člen 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.
(2) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb izvaja Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih nalog iz sedme in osme alineje prvega odstavka tega člena, se lahko z odlokom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka podeli javno pooblastilo izvajalcu gospodarske javne službe, če mu je dana javna infrastruktura v najem ali v upravljanje.
5. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
10. člen 
(1) Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba ustanovi Svet uporabnikov javnih dobrin za vse občinske javne službe skupaj.
(2) V Svet uporabnikov javnih dobrin za svoje mandatno obdobje občinski svet imenuje:
– enega predstavnika izmed članov občinskega sveta,
– enega predstavnika izmed članov Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici in
– enega predstavnika Krajevnega odbora Vrtojba.
11. člen 
(1) Svet uporabnikov javnih dobrin daje pripombe in predloge županu in občinskemu svetu v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
(2) Administrativno strokovna opravila za Svet uporabnikov javnih dobrin opravlja Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
6. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 
12. člen 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon, podzakonski predpis ali občinski odlok.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(3) Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
13. člen 
(1) Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva, ali bi zaračunavanje storitev gospodarske javne službe posameznim uporabnikom povzročilo nesorazmerne stroške in s tem negospodarno ravnanje.
(2) V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka.
7. INFRASTRUKTURA 
14. člen 
(1) S posamičnim odlokom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka se določijo infrastrukturni objekti in naprave ali omrežja, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb.
(2) Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so praviloma lastnina Občine Šempeter - Vrtojba in so del javne lastnine, ki je javno dobro skladno z veljavnim pravnim redom, lahko pa jih ima občina tudi v finančnem najemu ali v posesti na kateri drugi pravni osnovi skladno s predpisi o javnih financah in predpisi, ki urejajo stvarno premoženje občin.
(3) Občina lahko daje gospodarsko javno infrastrukturo v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, ti pa so jo dolžni vzeti v najem ter jo uporabljati in z njo upravljati kot dobri gospodarji, kar se predpiše s posamičnim odlokom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
8. STROKOVNI NADZOR 
15. člen 
(1) Strokovni nadzor nad izvajalci gospodarske javne službe, v skladu s peto alinejo prvega odstavka 9. člena tega odloka opravlja Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba, obsega pa nadzor nad tem, ali izvajalci javne službe pri njenem izvajanju ravnajo v skladu s predpisi oziroma pravili stroke. V postopkih strokovnega nadzora Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Pri izvajanju strokovnega nadzora imajo uradne osebe Občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba pravico:
1. pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo izvajalca javne službe in zahtevati izdelavo pisne oblike dokumentacije, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko, če se hrani v elektronski obliki,
2. ugotavljati način izvajanja storitev javne službe pri izvajalcu javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi pri uporabniku,
3. brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
4. fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete izvajalca javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi pri uporabniku, ter jih pozneje reproducirati,
5. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom strokovnega nadzora.
(3) V postopku strokovnega nadzora lahko Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba z odločbo naloži izvajalcu javne službe določen način opravljanja storitev javne službe skladno s predpisi oziroma pravili stroke, ali mu prepove določeno ravnanje pri izvajanju teh storitev, ki ni skladno s predpisi oziroma pravili stroke.
(4) S posamičnimi odloki iz drugega odstavka 1. člena tega odloka se lahko podrobneje določi ravnanje Občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba pri izvajanju strokovnega nadzora gospodarskih javnih služb.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu z doslej veljavnim odlokom, veljajo do njihovega izteka.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-005/2023-5
Šempeter pri Gorici, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti