Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4252. Odlok o sofinanciranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v Mestni občini Nova Gorica, stran 12624.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31.a člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21, 109/23) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v Mestni občini Nova Gorica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določajo upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov, ki so v lasti občanov Mestne občine Nova Gorica.
(2) Namen odloka je spodbujanje odgovornega ravnanja lastnikov mačk in psov ter zmanjšanje števila zapuščenih živali.
2. člen 
Do sofinanciranja stroškov sterilizacije in kastracije po tem odloku so upravičeni lastniki mačk in psov, ki majo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI IN POSTOPEK SOFINANCIRANJA 
3. člen 
(1) Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega poziva, ki ga sprejme župan, ter na podlagi predhodno sprejetega proračuna za tekoče leto, v katerem so zagotovljena sredstva za ta namen.
(2) Postopek javnega poziva vodi organ občinske uprave pristojen za gospodarstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
(3) Javni poziv se objavi na spletni strani občine.
(4) V javnem pozivu se določi skupna višina sredstev in višina sredstev, do katere je posamezni upravičenec upravičen. Javni poziv je odprt do 15. novembra tekočega leta, oziroma do porabe sredstev.
4. člen 
(1) Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki mačk in psov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica,
– da podajo vlogo na objavljen javni poziv.
(2) Pisni vlogi na obrazcu, ki je priloga javnega poziva, morajo biti priložene naslednje priloge:
– fotokopija računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev s podatki o lastniku živali, ki mora biti opravljena v časovnem obdobju, določenem v javnem pozivu,
– dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali,
– fotokopija potnega lista za psa,
– druga dokazila, zahtevana v javnem pozivu.
5. člen 
(1) Vloga iz prejšnjega člena mora biti vložena v roku, ki je določen v javnem pozivu, z navedbo javnega poziva, na katerega se nanaša, in s pripisom »Ne odpiraj«. Na ovitku se označi čas prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave.
(2) Upoštevajo se le pravilno oddane in izpolnjene vloge z obveznimi prilogami. V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan, da jo ustrezno dopolni v roku petih dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
(3) Vloge v neustrezno označenih ovojnicah in nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane in se zavržejo.
(4) Vloge se obravnavajo sproti do porabe sredstev. Vloge, oddane po porabi sredstev, se zavržejo.
6. člen 
(1) Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja stroškov sterilizacije in kastracije na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ.
(2) Pri vodenju postopka in izdaji odločbe o pravici do sofinanciranja se upoštevajo določila zakona o splošnem upravnem postopku.
(3) Pravica do sofinanciranja stroškov se letno prizna za največ dve živali na gospodinjstvo, v katerem prebiva upravičenec.
(4) Sredstva se izplača v roku 15 dni od dokončnosti odločbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga je navedel v vlogi.
III. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2023-2
Nova Gorica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti