Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4250. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica, stran 12614.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) določijo način opravljanja avtotaksi prevozov, uporaba avtotaksi postajališč, postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov, pridobitev nalepke za avtotaksi prevoze ter plačilo občinske takse, nadzor in kazenske določbe.
2. člen 
Na območju občine lahko opravljajo avtotaksi prevoze zgolj tisti avtotaksi prevozniki, ki imajo dovoljenje občine, pridobljeno skladno s tem odlokom.
3. člen 
Z odlokom se urejajo samo tisti avtotaksi prevozi, ki se začnejo na območju občine, ne glede na nadaljevanje relacije. Avtotaksi prevozniki, ki nimajo dovoljenja občine, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju, lahko pa jih na območje občine pripeljejo.
II. AVTOTAKSI POSTAJALIŠČA IN NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV 
4. člen 
(1) Določitev lokacije, števila avtotaksi postajališč in urejanje avtotaksi postajališč je v pristojnosti občine. Sklep o določitvi lokacij in številu avtotaksi postajališč sprejme oddelek občinske uprave pristojen za gospodarstvo (v nadaljevanju: pristojni organ) in ga objavi na spletni strani občine.
(2) Avtotaksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevozov in so označena s predpisano prometno signalizacijo in opremo.
(3) Pristojni organ zagotovi nadomestno parkirno površino za avtotaksi postajališče v primeru ko obstoječo parkirno površino namenjeno za avtotaksi postajališče zaradi gradbenih del ali drugih vzrokov ni možno uporabljati.
5. člen 
Avtotaksi voznik lahko ustavi ali parkira avtotaksi vozilo na vsakem prostem avtotaksi postajališču. Kadar je avtotaksi vozilo parkirano ali ustavljeno na avtotaksi postajališču, mora biti voznik v vozilu ali neposredno ob njem, oddalji se lahko od vozila le toliko, da pospremi potnika.
6. člen 
Avtotaksi voznik je dolžan naročeno vožnjo opraviti v skladu z naročilom, in sicer po najkrajši oziroma najprimernejši poti.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA 
7. člen 
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju občine se pridobi z dovoljenjem za opravljanje avtotaksi prevozov, ki ga izda pristojni organ.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov se vloži na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ in se objavi na spletni strani občine.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti fotokopije naslednjih dokumentov:
– veljavno odločbo o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi prevozov,
– izvod licence za vsako posamezno avtotaksi vozilo,
– veljavno prometno dovoljenje za vsako posamezno avtotaksi vozilo,
– dokazilo o veljavnem pogodbenem razmerju prevoznika z avtotaksi voznikom,
– veljavno vozniško dovoljenje avtotaksi voznika,
– potrdilo o plačani občinski taksi.
(4) Pristojni organ ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.
8. člen 
V primeru nepopolne vloge za izdajo dovoljenja, pristojni organ pozove vlagatelja, da vlogo v roku osmih delovnih dni dopolni. V primeru, da vloge v predpisanem roku ne dopolni, pristojni organ vlogo s sklepom zavrže.
9. člen 
(1) Dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov (v nadaljevanju: dovoljenje) se izda največ za obdobje veljavnosti licence za opravljanje avtotaksi prevozov.
(2) Dovoljenje vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv avtotaksi prevoznika,
– naslov oziroma sedež avtotaksi prevoznika,
– kraj in datum izdaje,
– čas veljavnosti dovoljenja,
– ime, priimek ter bivališče voznika/voznikov,
– tip in registrsko številko vozila/vozil.
(3) Avtotaksi prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju občine z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod, oziroma fotokopijo veljavnega dovoljenja mora imeti v vozilu.
10. člen 
Avtotaksi prevoznik mora najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja pri pristojnem organu vložiti vlogo za izdajo novega dovoljenja.
11. člen 
(1) Avtotaksi prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na izdano dovoljenje (odjava/prijava avtotaksi vozila, odjava/prijava avtotaksi voznika), prijaviti pristojnemu organu v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti mora avtotaksi prevoznik pristojnemu organu izročiti originalno dovoljenje in vse nalepke.
12. člen 
Postopek izdaje, spremembe ali prenehanja veljavnosti dovoljenja se vodi v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
IV. NALEPKA ZA UPORABO AVTOTAKSI POSTAJALIŠČ IN PLAČILO OBČINSKE TAKSE 
13. člen 
(1) Avtotaksi prevozniku pristojni organ pred izdajo dovoljenja izda po uradni dolžnosti odločbo o plačilu občinske takse za vsako avtotaksi vozilo. Po plačilu občinske takse se avtotaksi prevozniku izda dovoljenje ter nalepka za uporabo avtotaksi postajališč za vsako avtotaksi vozilo. Nalepka velja za dobo enega leta.
(2) Nalepka vsebuje naslednje elemente: grb občine, številko dovoljenja, registrsko številko vozila in datum poteka veljavnosti nalepke.
(3) Nalepko mora avtotaksi prevoznik nalepiti na notranjo stran vetrobranskega stekla vsakega avtotaksi vozila, tako da je jasno vidna od zunaj.
14. člen 
(1) Pristojni organ avtotaksi prevozniku pred potekom veljavnosti nalepke izda po uradni dolžnosti odločbo o plačilu občinske takse za obdobje naslednjega leta.
(2) V kolikor avtotaksi prevoznik občinske takse v roku določenem z odločbo ne plača in je ne plača niti v roku določenem po izdaji opomina, občina občinsko takso prisilno izterja.
15. člen 
V primeru zamenjave avtotaksi vozila je avtotaksi prevoznik upravičen do izdaje nove nalepke brez plačila občinske takse za obdobje veljavnosti prvotne nalepke, pod pogojem, da staro nalepko vrne.
16. člen 
(1) Za okolju prijazna avtotaksi vozila; vozila na električni pogon, vozila na vodikov ali hibridni pogon ter vozila na stisnjeni zemeljski plin se občinska taksa zniža za 40 %.
(2) Dokazilo o okolju prijaznem avtotaksi vozilu iz prejšnjega odstavka avtotaksi prevoznik predloži pristojnemu organu pred izdajo odločbe o odmeri občinske takse.
17. člen 
Glede postopka obračuna občinske takse se smiselno uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Odloka o občinskih taksah.
V. NADZOR 
18. člen 
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija, je pristojna Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 
Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– opravlja avtotaksi prevoze brez veljavnega dovoljenja (prvi odstavek 7. člena),
– opravlja avtotaksi prevoze z vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (tretji odstavek 9. člena),
– nima veljavne nalepke nalepljene v avtotaksi vozilu tako, da je jasno vidna od zunaj (tretji odstavek 13. člena).
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 41/07, 35/08 in 46/10).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se do objave sklepa iz prvega odstavka 4. člena tega odloka še vedno uporablja drugi odstavek 4. člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 41/07, 35/08 in 46/10).
21. člen 
(1) Pristojni organ objavi sklep iz prvega odstavka 4. člena tega odloka najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
(2) Pristojni organ objavi obrazec vloge iz drugega odstavka 7. člena tega odloka najkasneje ob uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2023-4
Nova Gorica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti