Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4246. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Lendava, stran 12604.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Lendava 
1. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za prvošolčke iz območja Občine Lendava, določa upravičence, prejemnike, višino denarne pomoči, postopek za uveljavljanje in način dodelitve enkratne denarne pomoči za prvošolčke.
3. člen 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč prvošolčku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem prvošolčka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vpisom v prvi razred osnovne šole.
4. člen 
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavljata starša otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije, je vpisan v prvi razred osnovne šole in ima skupaj z enim izmed staršev zadnji dve leti stalno bivališče v Občini Lendava.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
5. člen 
Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca navedeta v vlogi kot prejemnika denarne pomoči, pod pogoji iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru iz tretjega odstavka 4. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
6. člen 
Višina enkratne denarne pomoči za prvošolčke (VDP) znaša po formuli:
VDP
=
neto znesek po sprejetem Odloku o proračunu Občine Lendava za tekoče leto
število otrok prvošolčkov (letnik vpisa v prvi razred) za tekoče leto
Neto znesek po sprejetem Odloku o proračunu Občine Lendava za tekoče leto (PP 190042 – Pomoči prvošolčkom, konto 411999 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom), deljeno s številom otrok prvošolčkov (letnik vpisa v prvi razred) tekočega leta, s stalnim prebivališčem v Občini Lendava.
7. člen 
Denarna pomoč se izplača na podlagi popolne vloge upravičenca, ki obsega:
– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo davčno številko,
– številko osebnega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt osebni račun,
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok.
Vlogi za dodelitev denarne pomoči je potrebno priložiti:
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (v kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).
Upravičenec lahko zahteva denarno pomoč iz tega pravilnika takoj po vpisu prvošolčka v šolo, kar je predvidoma v mesecu maju.
Po izteku treh mesecev od prvega šolskega dne, to je od 1. septembra tekočega leta, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega pravilnika.
Občina Lendava si iz uradnih evidenc sama pridobi podatke o številu prvošolčkov z območja Občine Lendava ter podatke o vpisu v osnovno šolo.
8. člen 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z upravno odločbo najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Denarna pomoč se prejemniku izplača na njegov osebni račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Lendava, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika, se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge. V kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni vloge ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže kot nepopolna.
9. člen 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
10. člen 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za šolsko leto 2024/2025.
Št.032-0089/2023-15
007-0005/2023-2 
Lendava, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti