Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško, stran 12587.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22, 25/23 in 74/23) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne Občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 9. seji, dne 21. 12. 2023, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško 
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 137/22, v nadaljevanju: odlok) tako, da glasi:
»(1) Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
– služba za pravne in splošne zadeve,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja,
– oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za javne finance in proračun.«.
2. člen
Črta se 10. člen odloka.
3. člen 
Spremeni se 13. člen odloka tako, da glasi:
»(1) Oddelek za gospodarsko infrastrukturo:
– opravlja naloge s področij obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– pripravlja standarde in normative za gospodarske javne službe,
– zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,
– opravlja naloge s področja prometa in plovbe po celinskih vodah,
– opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in naselji,
– opravlja naloge s področja upravljanja z vodami in energetiko.
(2) Znotraj oddelka se oblikuje referat za gospodarske javne službe in javna naročila, ki:
– sodeluje pri oddaji koncesij, usklajuje in nadzira izvajanje dela gospodarskih javnih služb,
– izvaja postopke javnega naročanja in ostale naloge po zakonu, ki ureja javno naročanje za vse notranje organizacijske enote,
– opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil,
če sta za to področje dela sistemizirani najmanj 2 delovni mesti.
(3) Znotraj oddelka se oblikuje referat za črpanje EU sredstev, ki
– opravlja naloge za pridobivanje EU sredstev iz centralnih programov EU,
če sta za to področje dela sistemizirani najmanj 2 delovni mesti.«.
4. člen 
Župan sistemizacijo delovnih mest uskladi s tem odlokom najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2022-O200
Krško, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti