Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4242. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 12583.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra 
I. 
Ugotovi se, da ima nepremičnina – parcela 853/14 (ID 3266545) katastrska občina 2169 Kranjska Gora status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi. Nepremičnini s parc. št. 853/14 k.o. 2169 Kranjska Gora, se zato ukine status javnega dobra.
II. 
Po pravnomočnosti odločb o ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa preneha status javnega dobra in postane last Občine Kranjska Gora. Na podlagi ugotovitve iz I. točke se pri nepremičnini parceli 853/14 (ID 3266545) katastrska občina 2169 Kranjska Gora vpiše lastninska pravica na ime imetnice: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5874327000.
IV. 
Ugotovi se, da nepremičnini – parceli 891/36 (ID3260561) in 891/101 (ID6684411) obe k.o. 2169 Kranjska Gora predstavljata v naravi občinsko kategorizirano pot JP 689583, zato se na navedenima parcelama – zemljiščema vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
V. 
Po pravnomočnosti odločbe o vzpostavitvi statusa javnega dobra se pri nepremičninama iz IV. točke tega sklepa vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 032-31/2023-13
Kranjska Gora, dne 20. decembra 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti