Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4240. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2025, stran 12579.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2025 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za proračun Občine Kranjska Gora za leto 2025 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.994.410
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.003.910
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.765.800
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.650.000
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.175.770
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.940.030
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.238.110
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.080.000
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
238.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
19.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
886.110
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
200.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
200.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.790.500
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.790.500
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.580.578
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.641.587
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
593.350
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
90.280
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.807.957
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
150.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
5.567.982
410
SUBVENCIJE
395.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.684.800
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
883.897
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.604.285
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.800.135
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.800.135
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
570.874
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
393.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
177.874
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.586.168
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
200.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
200.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–200.000
C. RAČUN FINANCIRAN A
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.786.168
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.586.168
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.786.168
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov preteklih let.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kranjska Gora.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
1. prihodki od požarne takse,
2. prihodki od turistične takse,
3. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo,
6. komunalni prispevek,
7. najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb,
8. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
V primeru, ko so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot so bili načrtovani, občina prevzema oziroma plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih prejemkov.
V primeru, ko so namenski prihodki vplačani v proračun v višjem obsegu kot so bili načrtovani, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov) 
Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), ki se na podlagi drugega odstavka 1. člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.
Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane ali niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, se lahko začasno zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF), če obseg sredstev na tej postavki to dopušča.
Pri pripravi rebalansa proračuna se dodeljena sredstva razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.
V okviru že odprte proračunske postavke se lahko odpre nov podkonto. Pravice porabe na novem podkontu se zagotovijo z razporeditvijo v okviru proračunske postavke ali s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih proračunskih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih skupine 42, 43 in 410.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so nove uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
O spremembi projekta v NRP v letu izvrševanja proračuna v mejah, ki jih omogočajo prerazporeditve, odloča župan.
Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v NRP, če je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofinanciranja projektov.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projekta iz načrta razvojnih programov največ do 20 % izhodiščne vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20 % odloča občinski svet.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen 
(proračunski sklad – proračunska rezerva) 
Na podlagi 49. člena ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v posameznem primerudo višine 50.000,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Proračunska rezerva se v letu 2025 oblikuje v višini 100.000,00 €.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Na podlagi 42. člena ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
11. člen
(odpis dolga) 
Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZFJ).
Skupna letna višina odpisanih dolgov je 1.000,00 eur.
Odpisi dolgov na podlagi stečajev pravnih oseb in osebnih stečajev se ne štejejo v obseg odpisov dolgov po tem členu.
V primerih, ko dolg posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega dveh eurov, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen
(obseg zadolževanja in poroštev) 
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 85. členom Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. Občina se v letu 2025 ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora, v letu 2025 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 €. Pogoj za izdajo poroštev je soglasje občinskega sveta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2025 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2025 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje) 
V kolikor bo v letu 2026 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2025.
Št. 410-9/2023-1
Kranjska Gora, dne 20. decembra 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti