Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4237. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice, stran 12575.

  
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 84. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 9. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
o delu Občinskega sveta Občine Jesenice 
1. člen 
V Poslovniku o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16; v nadaljevanju: Poslovnik) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in svetov KS.«
3. člen 
V 5. členu se v petem odstavku besedilo »zadnji četrtek v mesecu« nadomesti z besedilom »v sredo«.
4. člen 
V 8. členu se v četrtem odstavku beseda »novoizvoljeni« nadomesti z besedo »dotedanji«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku:
– v tretji alineji črta besedilo »pregled prispelih pritožb in«,
– v četrti alineji črta besedilo »in mandata župana«,
– doda se nova peta alineja, ki se glasi: »poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana«,
– dosedanja peta alineja se črta.
6. člen 
V 10. členu se beseda »potrditvi« nadomesti z besedo »ugotovitvi«.
7. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku črta besedilo »za pregled prispelih pritožb«.
V drugem odstavku se besedilo »predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list« črta.
Tretji odstavek se črta.
8. člen 
12. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Mandate svetnikov potrdi občinski svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi.
(2) Občinski svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča upravno sodišče.
(3) Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.«
9. člen 
V 13. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Novoizvoljenemu županu prične teči mandat naslednji dan po konstitutivni seji občinskega sveta od 00.00 ure dalje, mandat dotedanjemu županu pa preneha.«
10. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku doda besedilo:
»Če je bilo na pobudo, ki je bila podana na delovnih telesih ali seji občinskega sveta, že ustno odgovorjeno, se v primeru podane pisne pobude na le-to ne odgovarja.
Vprašanja in pobude se posredujejo najkasneje do zaključka aktualne redne seje.«
11. člen 
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Okvirni program dela občinskega sveta za posamezno leto pripravi župan po predhodnem posvetovanju s podžupani ter direktorjem občinske uprave in ga posreduje občinskemu svetu v potrditev.«
V drugem odstavku se na začetku stavka doda beseda »Okvirni«.
12. člen 
V 30. členu se spremeni besedilo tretjega odstavka tako, da se na novo glasi:
»(2) Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje članom občinskega sveta, članom delovnih teles, nadzornemu odboru občine ter vodjem političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu.
V četrtem odstavku se črta besedilo »po pošti v fizični obliki na papirju, na drugem možnem nosilcu podatkov ali«.
13. člen 
V 34. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če sejo sklicujejo upravičeni predlagatelji, ki so zahtevo podali, sejo vodi predstavnik predlagateljev.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
14. člen 
V 39. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predlog za umik točke z dnevnega reda lahko podajo župan, predlagatelj in vsak član občinskega sveta. Predlog za umik točke z dnevnega reda mora biti obrazložen.«
15. člen 
V 42. členu se v prvem stavku sedmega odstavka beseda »replike« nadomesti z besedno zvezo »dveh (2) replik«.
Doda se osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) O razpravi javnosti v okviru posamezne točke dnevnega reda odloči občinski svet z glasovanjem. Razprava javnosti ne sme trajati več kot pet (5) minut.
16. člen 
V 46. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(3) Seje občinskega sveta se sklicujejo od šestnajste ure naprej.«
17. člen 
V 63. členu se črta tretji odstavek, dosedanja četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčita.
18. člen 
V 82. členu se v prvem stavku črta besedilo »na pobudo najmanj dveh članov«.
19. člen 
V 92. členu se črta prvi odstavek.
Besedilo drugega odstavka, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Na predlog odloka lahko tri (3) dni do začetka seje, na kateri se bo predlog obravnaval, podajo svoje mnenje tudi sveti krajevnih skupnosti.«
20. člen 
V 96. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Amandmaji se vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev odloka. Če gre za predlog novega odloka, se amandmaji lahko vlagajo na celotno besedilo predloga odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek se ustrezno preštevilčita.
21. člen 
V 122. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) O vsakem kandidatu se glasuje ločeno. V primeru, da dva (2) kandidata dobita enako najvišje število glasov, se o teh dveh (2) kandidatih izvede novo glasovanje. Izvoljen je tisti, ki je dobil več glasov.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek se ustrezno preštevilčijo.
22. člen 
V 135. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan dvakrat letno, ob polletju in koncu leta, poroča o izvrševanju sklepov občinskega sveta.«
23. člen 
Doda se nov 143. člen:
»143. člen 
Z dnem uveljavitve sprememb tega poslovnika prenehajo veljati poslovniki svetov krajevnih skupnosti.«
24. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2023
Jesenice, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti