Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4235. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja RA 24 na Rakeku, stran 12573.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 128. in 129. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 32. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je župan Občine Cerknica sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja RA 24 na Rakeku (krajše SD OPPN RA 24)
1. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja RA 24 na Rakeku (v nadaljevanju: SD OPPN).
(2) Območje OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 38/16, 67/18, 101/20, 121/21 – pop.). Zamejeno je z enoto urejanja prostora RA 24 z namensko rabo SS – stanovanjske površine.
(3) Za predmetno območje je bil sprejet OPPN (Uradni list RS, št. 79/12). Območje je kljub sprejetemu OPPN ostalo še nepozidano. Zemljišče v naklonu prekrivajo travniške površine, skrajni robni del je bil v zaraščanju.
(4) SD OPPN se nanašajo na manjše povečanje števila stanovanjskih enot, od tega tudi nekaj dvojčkov. Predlagane stanovanjske enote bodo raznovrstne (tip S, D, M in L). Predmet SD OPPN so spremenjeni urbanistični pogoji, umeščanje pomožnih objektov in drugih ureditev znotraj pripadajočih gradbenih parcel, spremenjen potek komunalne infrastrukture (tudi število PM/stanovanjsko enoto) in spremembe pri dovoljenih odstopanjih. Prav tako se v spremembe in dopolnitve vključi še odprava manjših odstopanj med grafičnim in tekstualnim delom veljavnega odloka, poimenovanje pomožnih objektov in podrobnejša določila glede arhitekturnega oblikovanja objektov.
(5) S SD OPPN se ohranja meja območja, stanovanjska namembnost, lega in potek prometne zasnove, drobna struktura gradbenih parcel, obstoječa konfiguracija terena, zelene površine in navezave na sosednja območja. Skupna tlorisna površina stanovanjskih objektov, kljub predlaganemu povečanju števila enot z manjšo BTP/enoto, ostaja enaka kot v veljavnemu OPPN.
2. člen 
(način pridobitve in obseg strokovnih rešitev) 
(1) SD OPPN se načrtuje na podlagi veljavnih področnih predpisov, splošnih določil OPN Občine Cerknica, prikaza stanja prostora, splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in strokovnih podlag.
(2) Za območje se variantne rešitve ne izdelajo. Javni natečaj za območje urejanja ni predviden.
3. člen 
(vrsta postopka in roki) 
(1) Postopek SD OPPN se vodi po določilih Zakona o urejanju prostora ZUreP-3.
(2) Predhodna opravila postopka SD OPPN obsegajo pridobitev mnenja Zavoda za varstvo narave in objavo Sklepa o pripravi SD OPPN. Osnutek SD OPPN se pripravi 45 dni po objavi sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka SD OPPN je predvidena v 30 dneh od pridobitve prvih mnenj, priprava predloga SD OPPN pa 30 dni od potrditve stališč do pripomb. Usklajen predlog SD OPPN se pripravi 30 dni po prejemu drugih mnenj. Dopolnjeni predlog SD OPPN se uvrsti v sprejem na prvo sejo Občinskega sveta Občine Cerknica.
(3) Predvideni roki za pripravo SD OPPN se lahko spremenijo v primeru zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni NUP, ki bodo pozvani za podajo mnenj so:
Za področje prostorskega razvoja, ohranjanja narave in voda:
1. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, gp.mnvp@gov.si;
Za področje varstva kulturne dediščine:
2. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino Maistrova 10, 1000 Ljubljana, gp.mk@gov.si;
Za področje energetike:
3. ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, info@elektro-ljubljana.si;
Za področje zaščite in reševanja:
4. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova 61, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@mors.si;
Za področje komunikacij:
5. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana, sprejemna.pisarna@telekom.si;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
6. OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, obcina@cerknica.si;
7. JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica, info@komunala-cerknica.si.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se tekom priprave akta ugotovi, da ureditve posegajo tudi v njihovo delovno področje.
5. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Javnost je bila v postopek vključena pri pripravi veljavnega OPPN, ki se je za predmetno območje izvedel predhodno. V postopek se javnost vključi ponovno v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka SD OPPN. Posebni javni posveti ali delavnice za SD OPPN niso predvidene.
6. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
Pri pripravi SD OPPN se uporabijo javno dostopni, grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in strokovne podlage, ki so/bodo pripravljene v sklopu predmetne SD OPPN.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Finančna sredstva v zvezi z izdelavo SD OPPN in drugih strokovnih gradiv zagotovi investitor.
8. člen 
(potrebnosti postopka CPVO) 
Iz mnenja Zavoda za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3563-0448/2023-2 z dne 26. 9. 2023 izhaja, da SD OPPN ne bo pomembno vplival na varovana območja. Občina Cerknica Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Sektor za okoljsko presojo pristojnega za mnenje o potrebnosti postopka CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja ni zaprošala, ker je bilo predmetno območje že presojano skozi postopek priprave OPN Občine Cerknica.
9. člen 
(objava sklepa) 
Sklep o pripravi SD OPPN z mnenjem Zavoda za varstvo narave se pošlje Ministrstvu za naravne vire in prostor in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Cerknica. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2023
Cerknica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti